Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych. Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie

  • Dodaj recenzję:
  • 4066
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj
  • szt.
  • Cena netto: 71,43 zł 75,00 zł

Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych. Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 528
ISBN: 978-83-206-2006-1
format: B5
oprawa: twarda

Opis

Monograficzne bogato ilustrowane opracowanie zawierające zasady projektowania, wykonawstwa i utrzymania gruntowo-powłokowych konstrukcji ze stalowych i aluminiowych blach falistych. Scharakteryzowano konstrukcje z blach falistych, opisano materiały i wyroby wykorzystywane do budowy tych konstrukcji, różne rodzaje obciążeń konstrukcji podatnych, wybrane zagadnienia hydrauliki, podstawowe wiadomości z mechaniki gruntów oraz metody projektowania konstrukcji podatnych. Przedstawiono także poszczególne etapy budowy oraz wzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych, utrzymanie i naprawę obiektów z konstrukcji podatnych z uwzględnieniem różnych rodzajów uszkodzeń, jak również ekonomikę i organizację budowy obiektów inżynierskich z blach falistych. Podano też wiele przykładów współcześnie zrealizowanych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców obiektów szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego (dróg, mostów, przepustów), konstruktorów i wykonawców zajmujących się budową infrastruktury komunalnej (zbiorników podziemnych, osadników nieczystości, kolektorów deszczowych i sanitarnych itp.), jak również studentów wyższych uczelni technicznych związanych z wymienionymi dziedzinami.

Spis treści

Przedmowa / 9

1. Charakterystyka konstrukcji z blach falistych / 11
1.1. Historia konstrukcji podatnych z blach falistych i idea zastosowanej konstrukcji / 11
1.2. Podstawowe definicje i określenia stosowane przy opisie i wymiarowaniu konstrukcji z blach falistych / 14
1.3. Konstrukcje zagłębione w gruncie – podatne a konstrukcje sztywne / 18
1.4. Kształty konstrukcji / 25
1.4.1. Uwagi ogólne / 25
1.4.2. Kształty przekroju poprzecznego / 26
1.4.3. Geometria konstrukcji w przekroju podłużnym / 36
1.4.4. Obiekty wykonane z konstrukcji układanych równolegle / 42
1.5. Zasady doboru typu konstrukcji / 45
1.6. Minimalna grubość naziomu / 49
1.6.1. Wymagania ogólne / 49
1.6.2. Minimalna grubość zasypki pod konstrukcją o profilu zamkniętym / 52
1.6.3. Minimalny zasięg zasypki inżynierskiej wokół pojedynczej konstrukcji gruntowo-powłokowej / 53
1.7. Trwałość obiektów / 54
1.7.1. Ocena trwałości / 54
1.7.2. Projektowanie trwałości (żywotności) konstrukcji podatnych / 60
1.8. Architektura obiektów / 64
1.9. Elementy wyposażenia: odwodnienie, oświetlenie, wentylacja / 76

2. Materiały i wyroby do budowy konstrukcji z blach falistych / 83
2.1. Materiały konstrukcyjne / 83
2.1.2. Stal / 83
2.1.2. Beton / 87
2.1.3. Stal zbrojeniowa / 92
2.1.4. Aluminium / 94
2.2. Grunt / 96
2.2.1. Wymagania ogólne / 96
2.2.2. Zasady doboru rodzaju zasypki ze względu na nośność i warunki eksploatacji / 96
2.2.3. Zasady doboru zasypki ze względu na trwałość konstrukcji / 101
2.3. Wyroby / 104
2.3.1. Blachy faliste / 104
2.3.2. Karbowane rury spiralnie nawijane / 112
2.3.3. Śruby / 119
2.3.4. Wyroby pomocnicze / 122
2.4. Technologia produkcji blach falistych i rur spiralnie zwijanych / 131
2.4.1. Konstrukcje z blach falistych / 131
2.4.2. Rury spiralne z blach ocynkowanych / 135
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne / 137
2.5.1. Korozja blach ocynkowanych / 137
2.5.2. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji z blach falistych / 140
2.5.3. Badanie jakości wyrobu ocynkowanego / 148
2.5.4. Naprawa lokalnych uszkodzeń powłoki cynkowej / 148

3. Obciążenia konstrukcji / 151
3.1. Ogólna klasyfikacja obciążenia / 151
3.2. Ogólne zasady obciążania konstrukcji zagłębionych w gruncie. Efekt przesklepienia / 152
3.3. Zasada obciążania konstrukcji podatnych / 157
3.4. Rozkład obciążenia w gruncie / 167
3.4.1. Ogólne zasady rozkładu obciążenia w gruncie / 167
3.4.2. Praktyczne sposoby rozkładu obciążenia w gruncie / 170
3.5. Obciążenie stałe / 172
3.6. Obciążenie zmienne / 175
3.6.1. Klasyfikacja obciążeń / 175
3.6.2. Obciążenie taborem samochodowym / 176
3.6.3. Obciążenie obiektów drogowych pojazdami ciężkimi / 182
3.6.4. Obciążenie tłumem pieszych / 183
3.6.5. Obciążenie taborem kolejowym / 186
3.6.6. Obciążenie siłami hamowania (przyspieszania) / 191
3.7. Obciążenie naziomu poza konstrukcją / 192
3.8. Obciążenia sejsmiczne / 194
3.9. Parcie i wypór wody / 194
3.10. Nośność użytkowa / 195
3.11. Obciążenie montażowe (technologiczne) / 197
3.12. Podstawy projektowania / 199
3.12.1. Zasady ustalania kombinacji obciążeń / 199
3.12.2. Stany graniczne nośności / 200
3.12.3. Kombinacja obciążeń z wyłączeniem zmęczenia / 201
3.12.4. Stany graniczne użytkowalności / 209

4. Wybrane zagadnienia hydrauliki / 212
4.1. Ogólne informacje o zasadach obliczania światła mostów i przepustów / 212
4.2. Wymagania jakie muszą spełniać obiekty inżynierskie znajdujące się na ciekach / 214
4.3. Przejścia i przepusty ekologiczne / 217
4.4. Obliczanie przepływu miarodajnego Qm / 218
4.5. Spiętrzenie wody przed mostem / 223
4.6. Obliczanie światła małych mostów z dnem umocnionym (rozpiętości do 10 m) / 228
4.7. Obliczanie światła przepustów / 232
4.7.1. Ogólne zasady obliczania światła mostu / 232
4.7.2. Przepusty o niezatopionym wlocie i wylocie / 234
4.7.3. Przepusty o zatopionym wlocie, niezatopionym wylocie, częściowo wypełnione wodą / 235
4.7.4. Przepusty o zatopionym wlocie i niezatopionym wylocie, całkowicie
wypełnione wodą / 236
4.7.5. Przepusty z zatopionym wlotem i zatopionym wylotem oraz przepływem pełnym przekrojem przewodu / 238
4.7.6. Przepusty z przewodami o przekroju kołowym / 239
4.7.7. Filtracja wody pod przepustem / 244

5. Podstawowe wiadomości z mechaniki gruntów / 246
5.1. Podział gruntów / 246
5.2. Cechy fizyczne gruntu / 247
5.3. Parcie gruntu / 260

6. Metody projektowania konstrukcji podatnych / 266
6.1. Ogólne zasady projektowania konstrukcji podatnych. Ograniczenia metod projektowania / 266
6.2. Sztywność montażowa konstrukcji podatnej / 271
6.3. Stany graniczne nośności konstrukcji / 273
6.3.1. Uplastycznienie ścian konstrukcji / 273
6.3.2. Wyboczenie ścianki przekroju / 294
6.3.3. Zniszczenie połączeń śrubowych blach konstrukcji / 299
6.3.4. Utrata nośności gruntu wokół konstrukcji / 304
6.3.5. Nośność konstrukcji w fazie budowy (zasypywania) / 307
6.4. Stany graniczne użytkowalności / 311
6.4.1. Przemieszczenia konstrukcji / 311
6.4.2. Stan graniczny naprężeń / 313
6.5. Projektowanie konstrukcji o kształcie skrzynkowym / 314
6.5.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji / 314
6.5.2. Metoda CHBDC / 315
6.5.3. Wymiarowanie wg AASHTO [4] / 320
6.6. Konstrukcje o dużych rozpiętościach / 325

7. Budowa obiektów z blach falistych / 334
7.1. Transport i składowanie wyrobów / 334
7.2. Wykop. Przygotowanie podłoża. Fundamenty / 338
7.3. Budowa obiektów nad ciekami wodnymi / 347
7.4. Montaż konstrukcji / 348
7.4.1. Ogólne zasady montażu / 348
7.4.2. Przebieg montażu / 357
7.5. Zasypywanie / 376
7.5.1. Uwagi ogólne / 376
7.5.2. Wybór zasypki / 376
7.5.3. Zasypywanie wykopu / 382
7.5.4. Sprzęt do zagęszczania / 392
7.5.5. Obciążenie ruchem technologicznym / 394
7.5.6. Deformacje kształtu konstrukcji w czasie zasypywania. Kontrola kształtu / 396
7.6. Wybrane zabiegi technologiczne i ich wpływ na nośność konstrukcji
podatnych / 404

8. Wzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych / 414
8.1. Ogólne zasady wzmacniania / 414
8.2. Technologia robót / 420
9. Utrzymanie i naprawa obiektów z konstrukcji podatnych / 431
9.1. Najczęstsze uszkodzenia / 431
9.2. Utrzymanie konstrukcji / 443
9.2.1. Ogólne zasady utrzymania / 443
9.2.2. Wymagany zakres przeglądu obiektów eksploatowanych / 443
9.2.3. Metody diagnozowania uszkodzeń / 444
9.2.4. Klasyfikacja uszkodzeń i zjawisk mających wpływ na trwałość. Zalecane sposoby postępowania / 445
9.3. Metody naprawy / 450
9.3.1. Ogólne zasady wykonywania naprawy / 450
9.3.2. Metody naprawy uszkodzeń powłoki powodujące zmniejszenie przekroju / 451
9.3.3. Naprawa uszkodzeń powłok antykorozyjnych / 452
9.3.4. Metody naprawy uszkodzeń śrub / 453
9.3.5. Metody ograniczenia nadmiernych wycieków / 453
9.3.6. Deformacje powłoki (na długości) / 454
9.3.7. Uszkodzenie wylotów / 454

10. Ekonomika i organizacja budowy obiektów inżynierskich z blach falistych / 456
10.1. Wstęp / 456
10.2. Organizacja placu budowy / 457
10.3. Metody szacowania kosztów montażu konstrukcji podatnych / 462
10.4. Prognozowanie pracochłonności montażu oraz czasu jego trwania i kosztów / 463
10.5. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do podejmowania decyzji o wyborze brygad montażowych / 469
10.6. Analiza wartości (inżynieria wartości) / 472
10.7. Metoda określania najniższego kosztu (ang. least cost analysis) / 473
10.8. Analiza wpływu technologii na środowisko naturalne / 480

11. Przykłady realizacji obiektów gruntowo­ powłokowych z blach falistych / 482
11.1. Konstrukcja typu SuperCor pełniąca funkcje wiaduktu / 482
11.2. Konstrukcja typu SuperCor jako most / 485
11.3. Konstrukcja typu SuperCor i Multiplate jako przejście dla zwierząt / 486
11.4. Konstrukcja typu SuperCor jako przejście dla zwierząt (Trzebaw) / 489
11.5. Konstrukcja typu Multiplate pod linią kolejową / 491
11.6. Konstrukcja typu SuperCor jako wiadukt nad linią kolejową / 494
11.7. Konstrukcja typu SuperCor jako przejście dla zwierząt (Zgorzelec) / 495
11.8. Przebudowa mostu na rzece Zgłowiączce we Włocławku / 498
11.9. Przejście dla zwierząt i przeprowadzenie drogi gospodarczej pod drogą ekspresową S7 w Ostródzie / 501
11.10. Tunel kolejowy w Algierii / 504

Literatura / 508