Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych. Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5234
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Marianna Mirowska
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 978-83-249-6766-7

  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Prace Naukowe ITB
Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych. Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości

ebook PDF

 

rok wydania: 2013
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 98
ISBN: 978-83-249-6766-7

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7 MB

Opis

W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego w budynkach mieszkalnych. Omówiono oddziaływanie infradźwięków i hałasów niskoczęstotliwościowych na organizm człowieka w oparciu o dane literaturowe oraz przedstawiono kryteria oceny ich uciążliwości stosowane w różnych krajach. Na podstawie własnych badań doświadczalnych autorka dokonała przeglądu źródeł hałasów niskoczęstotliwościowych występujących w budynkach mieszkalnych w Polsce i zestawiła wyniki pomiarów hałasu od urządzeń instalowanych w budynku, takich jak: pompy w hydrowęzłach, transformatory, wentylatory, klimatyzatory, agregaty chłodnicze itp. Zaprezentowano wyniki wykonanych pod nadzorem autorki badań epidemiologicznych wpływu długotrwałego narażenia na hałas niskoczęstotliwościowy na zdrowie mieszkańców oraz badań laboratoryjnych progów detekcji dźwięków o niskich częstotliwościach. W oparciu o wyniki wykonanych badań autorka proponuje własną metodę oceny uciążliwości hałasów niskoczęstotliwościowych i określa graniczne, bezpieczne i nieuciążliwe dla mieszkańców poziomy hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 6
Od autora / 7
Wykaz oznaczeń / 9

1. Wprowadzenie / 11

2. Ogólna charakterystyka hałasu niskoczęstotliwościowego w świetle danych literaturowych / 13
2.1. Podstawowe definicje / 13
2.2. Fizyczne właściwości hałasu niskoczęstotliwościowego / 14
2.3. Percepcja i oddziaływanie infradźwięków i hałasów niskoczęstotliwościowych na człowieka / 16
2.4. Fizjologiczne skutki oddziaływania infradźwięków i hałasów niskoczęstotliwościowych na organizm człowieka / 19
2.5. Dopuszczalne poziomy hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach mieszkalnych / 22

3. Identyfikacja źródeł hałasu niskoczęstotliwościowego występujących w budownictwie mieszkaniowym w Polsce / 25
3.1. Informacje wstępne / 25
3.2. Źródła uciążliwego hałasu występującego w budynkach mieszkalnych w Polsce / 26
3.3. Przegląd i analiza wyników pomiarów hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach mieszkalnych / 28
3.4. Przyczyny powstawania hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach / 38

4. Wpływ hałasu niskoczęstotliwościowego na zdrowie mieszkańców i subiektywna ocena uciążliwości w świetle badań epidemiologicznych / 41
4.1. Metodyka badań / 41
4.2. Wyniki badania ankietowego / 43
4.3. Wnioski z badań epidemiologicznych nad skutkami zdrowotnymi długotrwałego oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego na mieszkańców / 48

5. Badania laboratoryjne progów detekcji słuchowej dźwięków niskoczęstotliwościowych / 51
5.1. Cel badań / 51
5.2. Metodyka i wyniki badań / 51
5.3. Wnioski z przeprowadzonych badań laboratoryjnych progów detekcji słuchowej dźwięków niskoczęstotliwościowych / 57

6. Metody i kryteria oceny hałasu niskoczęstotliwościowego / 59
6.1. Informacje wstępne / 59
6.2. Przegląd i analiza przydatności stosowanych parametrów i kryteriów oceny hałasu / 60
6.3. Kryteria oceny hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach mieszkalnych zaproponowane przez autorkę / 70
6.4. Propozycja oceny hałasu niskoczęstotliwościowego na podstawie parametrów hałasu zmierzonych według zaleceń normy europejskiej
PN-EN ISO 16032:2006 / 81

7. Podsumowanie / 85

8. Bibliografia / 87