Infrastruktura transportu szynowego

  • Dodaj recenzję:
  • 3922
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Kazimierz Towpik
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Infrastruktura transportu szynowego

rok wydania: 2017
ilość stron: 340 + 3
ISBN: 978-83-7814-678-0

Opis
Skrypt obejmuje informacje o historycznym rozwoju transportu kolejowego na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano w niej międzynarodowe uwarunkowania tego rozwoju na tle polityki transportowej Unii Europejskiej oraz wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością kolei na tle rozwoju kolei dużych prędkości. Opisano liniową i punktową infrastrukturę transportu kolejowego, w tym obiekty inżynieryjne oraz elementy drogi kolejowej – nawierzchnie klasyczne oraz bezpodsypkowe i podtorze. Scharakteryzowano obciążenie eksploatacyjne nawierzchni kolejowej oraz warunki bezpiecznej pracy toru bezstykowego. Opisano proces utrzymania nawierzchni kolejowej obejmujący diagnostykę i roboty nawierzchniowe. Omówiono także zasady projektowania układu i profilu linii kolejowej oraz układów torowych stacji. W skrypcie znajdują się również podstawowe wiadomości o miejskim transporcie szynowym oraz o wibroakustycznych oddziaływaniach transportu kolejowego na środowisko naturalne.

Spis treści
Przedmowa / 9
1. Wprowadzenie / 11

2. Transport szynowy i jego infrastruktura / 15
2.1. Transport kolejowy / 15
2.1.1. Rozwój transportu kolejowego na świecie i w Polsce / 15
2.1.2. Polityka transportowa Unii Europejskiej i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju kolei europejskich / 19
2.1.3. Linie dużych prędkości w Europie i na świecie / 23
2.1.4. Przykłady dużych inwestycji infrastrukturalnych w Europie / 39
2.2. Transport szynowy w mieście i aglomeracji / 43
2.2.1. Transport szynowy w systemach transportowych miast / 43
2.2.2. Możliwości wykorzystania infrastruktury kolejowej do obsługi komunikacyjnej miasta / 47

3. Sieć kolejowa i jej elementy / 50
3.1. Liniowa infrastruktura transportu kolejowego / 50
3.1.1. Linie i tory kolejowe / 50
3.1.2. Klasyfikacje linii i torów kolejowych / 53
3.2. Punktowa infrastruktura transportu kolejowego / 56
3.2.1. Podział punktów eksploatacyjnych / 56
3.2.2. Punkty ekspedycyjne / 57
3.2.3. Posterunki ruchu / 58
3.2.4. Stacje kolejowe / 58
3.3. Kolejowe obiekty inżynieryjne / 61
3.3.1. Charakterystyka ogólna / 61
3.3.2. Mosty, wiadukty i estakady / 61
3.3.3. Przepusty / 74
3.3.4. Tunele / 75
3.4. Skrzyżowania kolei z drogą samochodową / 76
3.4.1. Skrzyżowania dwupoziomowe / 76
3.4.2. Przejazdy kolejowo-drogowe / 76

4. Infrastruktura drogi kolejowej / 86
4.1. Elementy drogi kolejowej i ich wzajemne rozmieszczenie / 86
4.1.1. Skrajnia budowli i przekroje poprzeczne drogi kolejowej / 87
4.1.2. Urządzenia trakcji elektrycznej / 93
4.1.3. Urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem pociągów / 94
4.1.4. Nawierzchnie kolejowe / 95
4.1.5. Kolejowe nawierzchnie niekonwencjonalne (bezpodsypkowe) / 111
4.1.6. Podtorze kolejowe / 120
4.2. Obciążenia nawierzchni kolejowej / 126
4.2.1. Oddziaływania między pojazdem szynowym i nawierzchnią / 126
4.2.2. Kryteria oceny współdziałania pojazdu szynowego z nawierzchnią / 127
4.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe i wymiarowanie nawierzchni kolejowej / 135
4.3. Tor bezstykowy / 141
4.3.1. Specyfika pracy toru bezstykowego / 141
4.3.2. Zagrożenia i warunki bezpiecznej pracy toru bezstykowego / 144

5. Utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza / 150
5.1. Proces degradacji nawierzchni i podtorza w eksploatacji / 150
5.1.1. Podstawowe pojęcia / 150
5.1.2. Odkształcenia geometryczne toru i ich oddziaływanie / 151
5.1.3. Zużycie i uszkodzenia elementów nawierzchni / 152
5.1.4. Obliczanie stopnia degradacji nawierzchni / 162
5.1.5. Wady i uszkodzenia podtorza kolejowego / 163
5.2. Diagnostyka nawierzchni kolejowej i podtorza / 165
5.2.1. Ogólne uwagi / 165
5.2.2. Diagnostyka położenia geometrycznego toru i syntetyczne wskaźniki stanu toru / 166
5.2.3. Ocena konstrukcji nawierzchni kolejowej / 178
5.2.4. Diagnostyka toru bezstykowego / 181
5.2.5. Diagnostyka podtorza kolejowego / 186
5.3. Organizacja i technologia procesu utrzymania nawierzchni kolejowej / 187
5.3.1. Utrzymanie nawierzchni jako system / 187
5.3.2. Strategie utrzymania i wspomaganie decyzji o naprawach nawierzchni /189
5.3.3. Rodzaje napraw nawierzchni i podtorza / 192
5.3.4. Charakterystyka ważniejszych robót naprawy nawierzchni i podtorza / 194
5.3.5. Elementy projektowania technologii i organizacji napraw nawierzchni / 210

6. Wibroakustyczne oddziaływania kolei na otoczenie / 226
6.1. Rodzaje oddziaływań / 226
6.2. Badania oddziaływań transportu kolejowego na środowisko / 228
6.3. Charakter oddziaływań wibroakustycznych / 229
6.4. Środki ograniczające oddziaływania wibroakustyczne / 232
6.5. Wymagania ochrony środowiska / 237

7. Elementy projektowania układu i profilu linii kolejowe / 241
7.1. Zasady projektowania układu i profilu linii kolejowej / 241
7.1.1. Trasowanie linii / 241
7.1.2. Projektowanie elementów układu linii kolejowej / 249
7.2. Projektowanie profilu linii kolejowej / 264
7.2.1. Opory ruchu / 264
7.2.2. Zasady projektowania pochyleń niwelety toru / 266

8. Elementy projektowania stacji kolejowych / 270
8.1. Założenia do projektowania stacji i przykłady typowych układów stacyjnych / 270
8.2. Układy torowe stacji / 271
8.3. Rozjazdy i skrzyżowania torów w układach stacyjnych / 281
8.4. Projektowanie funkcjonalne i probabilistyczne układów torowych stacji / 298
8.4.1. Projektowanie funkcjonalne układów torowych stacji / 303
8.4.2. Wyznaczanie liczby torów stacyjnych / 307
8.4.3. Ocena układu torowego stacji metodami probabilistycznymi / 313
8.5. Obiekty stacyjne do obsługi ruchu pasażerskiego / 320
8.5.1. Perony i dojścia do peronów / 320
8.5.2. Dworce kolejowe / 327
8.6. Obiekty i urządzenia stacyjne do obsługi ruchu towarowego / 330

Posłowie / 334
Literatura / 335