Innowacje na rynkach finansowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4462
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: praca zbiorowa, red. Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Innowacje na rynkach finansowych

rok wydania: 2020
ilość stron: 248
ISBN: 978-83-8156-027-6

Opis

Jesteśmy świadkami systemowej transformacji roli finansów, ich struktury i pozycji. Wiąże się to z procesem nazywanym finansjalizacją czy finansjeryzacją. Proces ten nie został należycie dostrzeżony w latach przed globalnym kryzysem finansowym, co miało wielorakie reperkusje. Dopiero dzisiaj odkrywamy jego skomplikowane oblicze, powiązania i uruchamiane siły.

Ważnym elementem transformacji finansów są procesy innowacji występujące na współczesnych rynkach finansowych. Ostatnie lata są szczególnie owocne w tym zakresie, budząc zarówno ogromne nadzieje, jak i obawy. Wynika to z procesów powszechnej transformacji cyfrowo-informacyjnej i z ogromu działań regulacyjnych, będących skutkiem nauk płynących z ostatniego globalnego kryzysu finansowego.

W prezentowanej monografii, składającej się z 12 rozdziałów, dokonano próby zmierzenia się z tymi zmianami. Podjęta tematyka obejmuje zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne. Świadomie abstrahowano od odniesień ogólnych do spraw krajowych, ponieważ rynek finansowy ma charakter globalny, generuje globalne wyzwania i odpowiedzi, a Polska jest malutkim fragmentem tego wielkiego agregatu.

Spis treści

Wstęp / 9

1. Innowacje finansowe a systemy regulacyjno-nadzorcze sektora finansowego (Jan Monkiewicz) / 11
1.1. Wprowadzenie / 11
1.2. Innowacje finansowe – morfologia zjawiska / 12
1.3. Fintech – nowe perspektywy innowacji finansowych / 14
1.4. Akceleratory fintech – porty innowacyjności oraz piaskownice regulacyjne / 16
1.5. Innowacje w nadzorze finansowym / 19
1.5.1. Proces przeglądu i oceny nadzorczej (ang. Supervisory review and evaluation process – SREP) / 20
1.5.2. Testy warunków skrajnych (ang. Stress tests) / 21
1.5.3. Wczesne uprawnienia nadzorcze (ang. Earlu supervisory powers) / 22
1.5.4. Transgraniczne kolegia nadzorcze (ang. Transboarder supervisory colleges) / 23
1.5.5. Sygnaliści (ang. Whistleblowers) / 25
1.5.6. Suptech (ang. Supervisory technology) / 26
1.6. Podsumowanie / 26
Bibliografia / 27

2. Innowacyjność w sektorze finansowym – produkty i procesy (Leszek Jerzy Jasiński) / 29
2.1. Wprowadzenie / 29
2.2. Innowacyjność, jej znaczenie i rodzaje / 30
2.3. Innowacje produktowe na rynku finansowym / 32
2.4. Innowacje procesowe na rynku finansowym / 34
2.5. Technologie powszechnego zastosowania a innowacyjność / 35
2.6. Studium przypadku I – regulacja bankowa Bazylea III / 38
2.7. Studium przypadku II – bankomaty i bankowość internetowa / 39
2.8. Studium przypadku III – wyznaczanie referencyjnego oprocentowania depozytów o kredytów na rynku międzybankowym / 40
2.9. Studium przypadku IV – nowoczesna teoria monetarne / 42
2.10. Studium przypadku V – system płatniczy BLIK / 45
2.11. Podsumowanie / 45
Bibliografia / 46

3. Innowacyjność instytucji finansowych w Polsce (Bogumił Czerwiński) / 48
3.1. Wprowadzenie / 48
3.2. Znaczenie innowacji w usługach finansowych / 48
3.3. Innowacyjność instytucji finansowych w Polsce / 51
3.4. Przyszłość innowacji w usługach finansowych / 62
3.5. Podsumowanie / 70
Bibliografia / 71

4. Cyfryzacja pieniądza i przyszłość banków centralnych (Milena Kabza) / 74
4.1. Wprowadzenie / 74
4.2. Cyfrowy pieniądz banku centralnego – wprowadzenie / 75
4.3. CBDC – perspektywa użytkownika / 81
4.4. CBDC – perspektywa banku centralnego / 83
4.5. Wybrane doświadczenia międzynarodowe / 93
4.6. Podsumowanie / 98
Bibliografia / 99

5. Wykorzystanie zielonych finansów do wspierania koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego przez kapitał prywatny (Joanna Węgrzyn) / 102
5.1. Wprowadzenie / 102
5.2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego / 103
5.3. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne i proekologiczne / 105
5.4. Zielone finanse i ich wpływ na rozwój gospodarczy / 112
5.5. Inwestycje proekologiczne i ich finansowanie / 117
5.6. Zielona aktywność inwestycyjna sektora prywatnego – szanse i zagrożenia przy realizacji idei zrównoważonego finansowania / 119
5.7. Podsumowanie / 125
Bibliografia / 126

6. Sztuczna inteligencja w usługach finansowych – korzyści i koszty (Milena Kabza) / 128
6.1. Wprowadzenie / 128
6.2. Sztuczna inteligencja – wprowadzenie / 129
6.3. Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym – szanse / 134
6.4. Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym – zagrożenia / 139
6.5. Przyszłość regulacji sektora finansowego / 144
6.6. Podsumowanie / 149
Bibliografia / 150

7. Nieskuteczność kar finansowych w przeciwdziałaniu nadużyciom na rynkach finansowych (Karol Marek Klimczak) / 154
7.1. Wprowadzenie / 154
7.2. Nadużycia na rynkach finansowych / 156
7.3. Teorie racjonalności sprawców nadużyć finansowych / 159
7.4. Przyczyny nieskuteczności kar finansowych / 161
7.5. Podsumowanie / 163
Bibliografia / 164

8. Wykorzystanie duopolu Cournota w modelu przeciwdziałania praniu pieniędzy (Ewa Drabik) / 166
8.1. Wprowadzenie / 166
8.2. Duopol Cournota w wersji statycznej / 168
8.3. Model nadzoru bankowego dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy GUM wykorzystujący grę duopol Cournota oraz model Leontiefa / 170
8.4. Pranie pieniędzy za pośrednictwem rynku dzieł sztuki – przegląd problemów / 173
8.5. Podsumowanie / 177
Bibliografia / 177

9. Uwarunkowania budowy transakcyjnego indeksu sektora Gry (Arkadiusz Waldemar Szymanek) / 179
9.1. Wprowadzenie / 179
9.2. Charakterystyka sektora producentów gier komputerowych w Polsce / 180
9.3. Nowy, modny sektor na GPW / 181
9.4. Jądro sektora – założenia / 184
9.5. Spread kursowy – kluczowy składnik kosztu transakcyjnego / 187
9.6. Analiza fundamentalna sektora Gry / 190
9.7. Optymalizacja portfela indeksu / 198
9.8. Podsumowanie / 200
Bibliografia / 201

10. Ewolucja struktury własności wybranych spółek branży metalowej notowanych na GPW (Daniel Szaniewski) / 203
10.1. Wprowadzenie / 203
10.2. Podział akcji / 203
10.3. Charakterystyka badanych spółek / 206
10.4. Struktura akcjonariatu spółek / 208
10.5. Podsumowanie / 216
Bibliografia / 218

11. Uogólniona funkcja logistyczna i jej zastosowania (Grzegorz Rządkowski, Lidia Sobczak) / 220
11.1. Wprowadzenie / 220
11.2. Uogólniona funkcja logistyczna / 221
11.3. Zastosowania do finansowych krzywych kształtu „S” / 223
11.4. Podsumowanie / 228
Bibliografia / 229

12. Ewolucja holistycznych systemów zarządzania dokonaniami (Piotr Korneta) / 230
12.1. Wprowadzenie / 230
12.2. Ewolucja systemów zarządzania dokonaniami / 231
12.2.1. Prekursorzy / 231
12.2.2. Klasyczne systemy zarządzania dokonaniami / 232
12.2.3. Struktury II generacji / 236
12.3. Analiza części finansowych wybranych systemów zarządzania dokonaniami / 242
12.4. Podsumowanie / 244

Bibliografia / 246
Zakończenie / 248