Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

  • Dodaj recenzję:
  • 4749
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Andrzej Kochan, Emilia Koper-Olecka
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-221-8
ilość stron: 112
format: B5

Opis

Prezentowana monografia ma na celu przedstawienie informacji na temat innowacyjnych systemów automatycznego transportu szynowego na przykładzie rozwiązań APM i monorail oraz możliwości ich implementacji w Polsce. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia podsystemu „Sterowanie”, czyli „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Bardzo istotnym zagadnieniem jest analiza formalna, mająca na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie − czy z punktu widzenia prawa polskiego możliwa jest implementacja rozwiązań APM oraz monorail w Polsce?

Analizę prowadzono na dwóch płaszczyznach − klasyfikacji rozwiązań APM i monorail w formach transportu (pod kątem formalnym i technicznym) oraz pełnej automatyzacji prowadzenia pociągu. W tym celu autorzy przeanalizowali wybrane akty prawne obowiązujące w Polsce, wskazali ewentualne zapisy uniemożliwiające implementację rozwiązań i zaproponowali zmiany i uzupełnienia w istniejącym stanie prawnym. Omówiono także aspekt bezpieczeństwa tego typu systemów z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa w ramach procesu RAMS, określonego w normie PN-EN 50126. Zaprezentowano też systemy klasy CBTC oraz poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych, funkcje zdefiniowane dla każdego z poziomów wraz ze wskazaniem, które z nich są realizowane przez automat (system), a które przez człowieka (personel).

Jako przykłady wykorzystano rozwiązania: Innovia APM 300 firmy Bombardier Transportation (BT) i rozwiązania kolei jednoszynowej (angmonorail) Innovia Monorail 300 firmy Bombardier Transportation (BT). Wskazano także przykładowe lokalizacje zastosowania rozwiązań klasy APM i monorail w Polsce.

Spis treści

Słownik pojęć i skrótów / 7
Wstęp / 10

1. Rozwój systemów klasy CBTC / 13
1.1. Geneza tematu / 13
1.2. Systemy klasy CBTC – charakterystyka / 15

2. Poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych / 19
2.1. Definicja poziomów automatyzacji GoA / 19
2.2. Funkcje odpowiadające poszczególnym poziomom automatyzacji GoA / 20
2.3. Ocena wpływu funkcji na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i przewozów / 21

3. Rozwiązania ApM, monorail – charakterystyka / 23
3.1. Innovia APM 300 / 24
3.1.1. Cechy systemu / 24
3.1.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia APM 300 / 27
3.1.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów / 30
3.2. Innovia Monorail 300 / 31
3.2.1. Cechy systemu / 31
3.2.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia Monorail 300 / 34
3.2.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów / 34

4. Stan prawny możliwości wdrożenia rozwiązań w Polsce / 35
4.1. Ustawa o transporcie kolejowym [18] / 36
4.2. Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych [30] / 38
4.3. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [17] / 40
4.4. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji [31] / 41
4.5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [32] / 42
4.6. Rozporządzenie w sprawie statystyki transportu kolejowego [34] / 43
4.7. Instrukcja prowadzenia ruchu pojazdów szynowych w Metrze Warszawskim [28] / 44
4.8. Instrukcja sygnalizacji w Metrze Warszawskim [29] / 45

5. Certyfikacja rozwiązań ApM i monorail w warunkach polskich / 46
5.1. Certyfikacja – proces i kompetencje / 46
5.2. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania certyfikatu zgodności typu / 50
5.3. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu / 51
5.4. Wymagania / 51
5.5. Bezpieczeństwo / 58
5.6. Uznanie wyników badań i sprawdzeń / 61

6. Potencjalne zastosowanie rozwiązań ApM w Polsce – Innovia ApM 300 – koncepcja zastosowania dla CpK – etap I [22] / 63
6.1. Cel koncepcji / 63
6.2. Struktura linii łączącej terminale na lotnisku CPK / 64
6.3. Kategoryzacja pasażerów / 65
6.4. Organizacja transportu / 67
6.5 Inne cechy infrastruktury systemu / 71
6.6. Prowadzenie ruchu / 75
6.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GoA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GoA4 / 75
6.6.2. Zasady prowadzenia ruchu / 79

7. Potencjalne zastosowanie rozwiązań monorail w Polsce – Innovia Monorail 300 – koncepcja zastosowania dla CPK [22] / 82
7.1. Cel koncepcji / 82
7.2. Struktura linii monorail w Smart City CPK / 83
7.3. Kategoryzacja pasażerów / 85
7.4. Organizacja transportu / 86
7.5. Inne cechy infrastruktury systemu / 95
7.6. Prowadzenie ruchu / 97
7.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GoA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GoA4 / 97
7.6.2. Zasady prowadzenia ruchu / 98

8. Podsumowanie i wnioski / 102
Literatura / 106
Spis rysunków / 109
Spis tabel / 111