456/2018 Instalacje elektryczne na terenie budowy

  • Dodaj recenzję:
  • 21664
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz
  • szt.
  • Cena netto: 55,14 zł 57,90 zł

456/2018 Instalacje elektryczne na terenie budowy

rok wydania: 2018
ilość stron: 130
ISBN: 978-83-249-8500-5


Opis
Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia odnoszące się do bezpiecznego wykonywania robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych. Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pożarowej na wybranych reprezentatywnych budowach w Krakowie i w Warszawie. Opisano metody zapobiegania porażeniu prądem, które mogą zaistnieć na terenie budowy podczas wykonywania prac elektromontażowych. Poradnik obejmuje swym zakresem: układy zasilania i rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy, urządzenia zasilające i odbiorcze stosowane w pracach elektromontażowych, środki ochrony od porażeń na terenie budowy, wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy, zasady ochrony odgromowej wznoszonych obiektów oraz maszyn budowlanych, zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń na terenie budowy, a także wykaz aktualnych przepisów i norm oraz spis literatury.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Wprowadzenie / 7
1.2. Zakres opracowania / 7
1.3. Terminologia / 7
1.4. Najważniejsze oznaczenia i skróty / 16

2. Organizacja bezpiecznej pracy / 19
2.1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego / 19
2.2. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac / 21
2.3. Strefy niebezpieczne / 23
2.4. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi terenu budowy i wznoszonych obiektów / 29
2.5. Zaplecza budowy. Kontenery biurowe i sanitarne / 31

3. Systemy zasilania terenu budowy w energię elektryczną / 32
3.1. Wprowadzenie / 32
3.2. Układy zasilania / 33

4. Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy / 57
4.1. Schematy zasilania i rozdziału energii elektrycznej / 57
4.2. Zasady budowy sieci zasilających teren budowy / 58

5. Ochrona przed porażeniami elektrycznymi na terenie budowy / 67
5.1. Wprowadzenie / 67
5.2. Zasady ochrony technicznej / 67
5.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) / 67
5.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) / 68
5.5. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia / 73
5.6. Środki ochrony uzupełniającej / 73
5.7. System strefowej ochrony / 74

6. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych / 78
6.1. Wprowadzenie / 78
6.2. Dopuszczalna wartość rezystancji uziemień odgromowych obiektów budowlanych / 79
6.3. Rodzaje i zasady doboru uziomów / 79
6.4. Wymagania dotyczące uziemień i przewodów ochronnych / 80

7. Rozdzielnice budowlane / 91
7.1. Przegląd stosowanych rozdzielnic budowlanych / 91
7.2. Charakterystyka rozdzielnic budowlanych / 97

8. Charakterystyka zalecanych do stosowania urządzeń ochronnych na terenie budowy / 100
8.1. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 100
8.2. Instalacja szeregowa urządzeń ochronnych / 102
8.3. System ochrony grupowej / 103
8.4. Oznaczenia wyłączników różnicowoprądowych / 103
8.5. Zasady stosowania urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA / 105
8.6. Wyłączniki instalacyjne nadprądowe / 105
8.7. Zabezpieczenia z zastosowaniem bezpieczników / 107
8.8. Praca w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi / 108

9. Wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy / 110
9.1. Aktualne wymagania dotyczące oświetlenia / 110
9.2. Ogólne warunki oświetlenia / 113
9.3. Oświetlenie terenu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych / 115

10. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na terenie budowy / 122
10.1. Wprowadzenie / 122
10.2. Kontrole okresowe / 123
10.3. Oświetlenie / 124

Bibliografia / 125
Akty prawne / 125