Instalacje przeciwpożarowe. Zeszyty dla elektryków - nr 5. Wyd. 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 20211
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Autor: Edward Skiepko

  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł 54,00 zł 49,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Instalacje przeciwpożarowe
Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 5. wyd. 2

rok wydania: 2010
ilość stron: 224
ISBN:978-83-926815-7-1
oprawa: miękka

Od Autora

W kolejnej publikacji z serii „Zeszyty dla elektryków” przybliżymy możliwości wykorzystania, zasady działania i podstawy projektowania instalacji stosowanych do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków.

Jednym z nadrzędnych celów, które należy uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania, jakie powinien on spełnić w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest zagadnieniem bardzo złożonym, uwzględniającym wiele czynników zarówno typowo budowlanych, jak i instalacyjnych. Ponieważ instalacje przeciwpożarowe odgrywają w budynku bardzo istotną rolę, warto poznać ich elementy, zasadę działania i podstawy projektowania.
Przepisy przeciwpożarowe wprowadziły definicję urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z nią, są to urządzenia najczęściej stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie, służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków. W szczególności należą do nich stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, czyli:

•    urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
•    system sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
•    urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
•    urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
•    instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
•    hydranty i zawory hydrantowe,
•    pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
•    przeciwpożarowe klapy odcinające,
•    urządzenia oddymiające,
•    urządzenia zabezpieczające przed wybuchem,
•    drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują wykonywanie wymienionych instalacji na podstawie odpowiednich projektów technicznych. Powinny one uwzględniać tzw. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, czyli tak działać, być skonfigurowane i składać się z takich elementów, które zapewnią odpowiedni poziom ich funkcjonalności w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Dlatego projekty te wymagają stosownych uzgodnień i weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto poprawność wykonanych na ich podstawie instalacji powinna być potwierdzona odpowiednimi próbami i badaniami. Eksploatacja urządzeń przeciwpożarowych wymaga z kolei, aby były one poddawane przeglądom i prawidłowo konserwowane, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Edward Skiepko

Spis treści
Od autora
1.  Instalacje sygnalizacji pożarowej
1.1.  Wstęp
1.2.  Wymagania przepisów
1.3.  Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej
1.4.  Elementy instalacji sygnalizacji pożaru
1.4.1.  Charakterystyka i zasady doboru czujek pożarowych
1.4.2.  Linie dozorowe
1.4.3.  Pozostałe elementy instalacji wykrywania pożaru
1.4.4.  Centralka sygnalizacji pożaru (CSP)
1.4.5.  Alarmowanie w systemach sygnalizacji pożaru
1.5.  Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej
1.5.1.  Stan prawny
1.5.2.  Dokumentacja projektowa
1.6.  Parametry systemów sygnalizacji pożarowej
1.7.  Podział budynku na strefy nadzorowane
1.8.  Oprzewodowanie w instalacji sygnalizacji pożarowej
1.9.  Zasady nadzorowania obiektu liniami dozorowymi
1.10.  Dobór i rozmieszczenie czujek
1.10.1.  Liczba i rozmieszczenie czujek
1.10.2.  Powierzchnia dozorowania i rozmieszczenie czujek
1.10.3.  Zasady rozmieszczania i instalacji liniowych czujek dymu
1.10.4.  Rozmieszczenie czujek w kanałach wentylacyjnych
1.10.5.  Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych
1.11.  Alarmy fałszywe
1.12.  Zasady alarmowania i urządzenia alarmowe
1.13.  Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej
1.14.  Zasilanie systemów sygnalizacji pożaru
1.15.  Transmisja sygnałów do pożarowego alarmowego centrum odbiorczego
1.16.  Uruchomienie i odbiór systemu
1.17.  Urządzenia pomocnicze systemów sygnalizacji pożaru
1.18.  Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pożaru
1.19.  Porównanie standardów projektowania
2.  Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła
2.1.  Wymagania przepisów
2.2.  Zadania urządzeń i instalacji oddymiających
2.3.  Instalacje oddymiania grawitacyjnego
2.4.  Zasada działania systemu oddymiania
2.5.  Elementy instalacji oddymiającej
2.6.  Instalacje zapobiegające zadymieniu – nadciśnieniowe
3.  Instalacje zamknięć przeciwpożarowych
4.  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
4.1.  Zadania dźwiękowego systemu ostrzegawczego
4.2.  Wymagania wobec DSO
4.3.  Podstawy akustyki
4.4.  Wymagania dla głośników
4.5.  Mikrofony
4.6.  Zasada działania i budowa DSO
4.7.  Wymagania do zasilania DSO
5.  Zasilanie urządzeń elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru
5.1.  Dobór przewodów i kabli według przepisów
5.2.  Badania normowe
5.3.  Wymagania techniczno-budowlane
5.4.  Wytyczne zasilania urządzeń
5.5.  Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji elektrycznych
5.6.  Tunele kablowe
Literatura
6.  Załączniki
6.1.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
6.2.  Ochrona przeciwpożarowa kanałów i tuneli kablowych
6.3.  Dobór przewodów i/lub kabli do zasilania urządzeń ppoż. funkcjonujących w czasie pożaru
6.4.  Pożary w pomieszczeniach i krzywe pożarowe symulujące pożary
6.5.  Projekt instalacji zasilania i sterowania klap dymowych
6.6.  Projekt zasilania kotłowni gazowej w budynku wielorodzinnym (w nim detekcja stężenia gazu oraz automatyczne odcinanie dopływu gazu)
6.7.  Projekt instalacji sygnalizacji pożarowej
6.8.  Zasady i przykłady tworzenia symboli elementów instalacji przeciwpożarowych