K-SEP-E-0004e. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. Komentarz do normy PN-E-05115

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4337
  • Producent: SEP COSIW

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

K-SEP-E-0004e. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. Komentarz do normy PN-E-05115

Opis

Publikacja oprócz komentarza zawiera również pełny tekst normy, będący wiernym tłumaczeniem europejskiego dokumentu harmonizacyjnego HD 637 S1. Komentarz ma na celu wyjaśnienie - na ile to możliwe - czasem niejasnych sformułowań normy, która jest dokumentem międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności ustaleń, kiedy wymagania normy wprowadzają zmiany do dotychczasowej praktyki krajowej. W niektórych przypadkach w Komentarzu wprowadzono uzupełnienia ustaleń normy i zalecenia dla krajowego użytkownika normy. W przypadku, gdy istnieją polskie dokumenty normatywne, to zostały one powołane i krótko omówione.

Spis treści

Od autorów Komentarza

1. Wprowadzenie do normy PN-E-05515
1.1. Komentarz ogólny do normy
1.2. Normalizacja europejska i międzynarodowa
1.3. Przepisy polskie
1.4. Ogólna charakterystyka normy
1.5. Komentarz do spisu treści

2. Zakres normy i normy powołane
2. Definicje
2.1. Definicje ogólne
2.2. Instalacje
2.3. Rodzaje instalacji
2.4. Ochrona przeciwporażeniowa
2.5. Odstępy
2.6. Sterowanie i zabezpieczenia
2.7. Uziemienia

3. Wymagania podstawowe
3.1. Wymagania elektryczne
3.1.1. Sposoby uziemienia punktu neutralnego
3.1.2. Klasyfikacja napięć
3.1.3. Prąd w warunkach normalnej pracy
3.1.4. Prąd zwarciowy
3.1.5. Częstotliwość znamionowa
3.1.6. Ulot
3.2. Wymagania mechaniczne
3.2.1. Obciążenie naciągiem
3.2.2. Obciążenie montażowe
3.2.3. Obciążenie sadzią
3.2.4. Obciążenia wiatrem
3.2.5. Siły łączeniowe
3.2.6. Siły zwarciowe
3.2.7. Zerwanie przewodu
3.2.8. Drgania
3.2.9. Wymiarowanie konstrukcji wsporczych
3.3. Warunki klimatyczne i środowiskowe
3.3.1. Temperatura
3.3.2. Wysokość nad poziomem morza i ciśnienie atmosferyczne
3.3.3. Wilgotność
3.3.4. Opady
3.3.5. Zabrudzenia
3.3.6. Promieniowanie słoneczne
3.4. Wymagania specjalne
3.4.1. Instalacje o dużych wysokościach n.p.m.
3.4.2. Zagrożenie ze strony małych zwierząt i mikroorganizmów
3.4.3. Poziom hałasu
3.4.4. Skutki trzęsienia ziemi

4. Izolacja
4.1. Wybór poziomu izolacji
4.2. Sprawdzenie wartości wytrzymywanych
4.3. Minimalne odstępy od części czynnych
4.4. Minimalne odstępy między częściami w warunkach szczególnych
4.5. Przebadane strefy przyłączenia

5. Urządzenia
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Postanowienia ogólne
5.1.2. Instalacje
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Wyłączniki, rozłączniki, bezpieczniki, rozłączniki bezpiecznikowe, styczniki, odłączniki, uziemniki
5.2.2. Transformatory mocy i dławiki
5.2.3. Rozdzielnice gazowe w osłonach metalowych (GIS), rozdzielnice w obudowach metalowych, rozdzielnice w obudowach izolacyjnych i inne prefabrykowane zespoły rozdzielcze poddawane próbom typu
5.2.4. Przekładniki pomiarowe
5.2.5. Ograniczniki przepięć
5.2.6. Kondensatory
5.2.7. Dławiki zaporowe
5.2.8. Izolatory
5.2.9. Kable i przewody izolowane
5.2.10. Przewody i osprzęt
5.2.11. Maszyny wirujące
5.2.12. Przekładniki statyczne

6. Instalacje
6.1. Wymagania ogólne
6.1.1. Układ instalacji
6.1.2. Dokumentacja
6.1.3. Drogi transportowe
6.1.4. Korytarze i przejścia
6.1.5. Oświetlenie
6.1.6. Bezpieczeństwo eksploatacyjne
6.1.7. Oznakowanie
6.2. Instalacje napowietrzne otwarte
6.2.1. Odstępy przy stosowaniu przegród
6.2.2. Odstępy przy stosowaniu przeszkód
6.2.3. Odstępy od ogrodzenia zewnętrznego
6.2.4. Minimalna wysokość nad dostępnym terenem
6.2.5. Odstępy od budynków
6.2.6. Ogrodzenia zewnętrzne i drzwi wejściowe
6.3. Instalacje wnętrzowe otwarte
6.4. Instalowanie prefabrykowanych rozdzielnic osłoniętych, poddawanych próbie typu
6.4.1. Postanowienia ogólne
6.4.2. Wymagania dodatkowe dotyczące rozdzielnic gazowych w osłonach metalowych
6.5. Wymagania dotyczące budynków
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Wymagania konstrukcyjne
6.5.3. Pomieszczenie rozdzielni
6.5.4. Obszary eksploatacji
6.5.5. Drzwi
6.5.6. Odprowadzanie cieczy elektroizolacyjnych
6.5.7. Klimatyzacja i wentylacja
6.5.8. Budynki wymagające szczególnego traktowania
6.6. Prefabrykowane stacje wysokie/niskie napięcie
6.7. Stacje słupowe i wieżowe

7. Środki bezpieczeństwa
7.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
7.1.1. Postanowienia ogólne
7.1.2. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim
7.1.3. Wymagania dotyczące ochrony
7.2. Środki ochrony ludzi w przypadku dotyku pośredniego
7.3. Środki ochrony ludzi pracujących przy instalacjach elektrycznych
7.3.1. Wyposażenie niezbędne do odłączenia instalacji lub aparatów
7.3.2. Ochrona przed ponownym zamknięciem łączników izolujących
7.3.3. Przyrządy do określania stanu beznapięciowego
7.3.4. Przyrządy do uziemiania i zwierania
7.3.5. Wyposażenie stanowiące przegrodę dla sąsiednich części pod napięciem
7.3.6. Przechowywanie prewencyjnego wyposażenia awaryjnego
7.4. Ochrona przed zagrożeniem łukiem elektrycznym
7.5. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
7.6. Ochrona przeciwpożarowa
7.6.1. Postanowienia ogólne
7.6.2. Transformatory, dławiki
7.6.3. Kable i izolowane przewody giętkie
7.6.4. Inne aparaty z cieczami palnymi
7.7. Ochrona przed wyciekiem cieczy elektroizolacyjnych i SF6
7.7.1. Wyciek cieczy elektroizolacyjnych i ochrona wód gruntowych
7.7.2. Wyciek SF6 (świeży SF6)
7.7.3. Uszkodzenia z wyciekiem SF6 i produktów wód gruntowych
7.8. Identyfikacja i oznaczanie
7.8.1. Postanowienia ogólne
7.8.2. Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze
7.8.3. Ostrzeżenia przed zagrożeniem elektrycznym
7.8.4. Urządzenia z przyłączonymi kondensatorami
7.8.5. Znaki dla wyjść awaryjnych

8. Instalacje pomocnicze i systemy sterowania
8.1. Systemy sterowania i nadzoru
8.2. Obwody zasilania prądem przemiennym i stałym
8.2.1. Zasilanie prądem przemiennym
8.2.2. Zasilanie prądem stałym
8.3. Instalacje sprężonego powietrza
8.4. Urządzenia gospodarki gazowej. SF6
8.5. Podstawowe zasady kompatybilności elektromagnetycznej obwodów sterowania
8.5.1. Źródła zakłóceń w instalacjach wysokiego napięcia
8.5.2. Środki ograniczające wpływ zakłóceń wysokiej częstotliwości
8.5.3. Środki ograniczające wpływ zakłóceń niskiej częstotliwości
8.5.4. Środki związane z doborem urządzeń
8.5.5. Inne możliwe środki ograniczające wpływ zakłóceń

9. Instalacje uziemiające
9.1. Cel normy
9.2. Wymiarowanie instalacji uziemiających przy przepływie prądów
9.2.1. Postanowienia ogólne
9.2.2. Wymiarowanie ze względu na korozję i narażenia mechaniczne
9.2.3. Wymiarowanie ze względu na wytrzymałość cieplną
9.2.4. Wymiarowanie ze względu na napięcia dotykowe rażeniowe i napięcia krokowe rażeniowe
9.3. Budowa instalacji uziemiających
9.3.1. Wykonanie uziomów i przewodów uziemiających
9.3.2. Środki redukujące skutki zakłóceń wysokiej częstotliwości
9.3.3. Potencjały przenoszone
9.3.4. Uziemienie urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznych
9.4. Wspólna instalacja uziemiająca dla urządzeń wysokiego i niskiego napięcia
9.4.1. Warunki wykonania wspólnej instalacji uziemiającej
9.4.2. Zasilanie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia znajdujących się na terenie instalacji uziemiającej wysokiego napięcia
9.4.3. Zasilanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia znajdujących się na terenie instalacji uziemiającej wysokiego napięcia
9.4.4. Oddzielne instalacje uziemiające
9.5. Uziemienie odgromowe
9.6. Pomiary instalacji uziemiającej
9.7. Oględziny i dokumentacja instalacji uziemiającej
9.8. Uwagi ogólne dotyczące przeglądów i obliczeń sprawdzających
9.8.1. Oględziny.
9.8.2. Wykonanie pomiarów i obliczeń sprawdzających

10. Przegląd i badania odbiorcze

Załącznik A (normatywny) Materiał i minimalne wymiary uziomów, zapewniające ich wytrzymałość mechaniczną i trwałość korozyjną
Załącznik B (normatywny) Obliczanie prądu znamionowego uziomów i przewodów uziemiających
Załącznik C (normatywny) Napięcie dotykowe rażeniowe i prąd rażeniowy
C.1 Zależność między napięciem dotykowym rażeniowym a prądem rażeniowym
C.2 Uwzględnienie dodatkowych rezystancji
Załącznik D (normatywny) Opis określonych uznanych środków M
Załącznik E (normatywny) Środki redukujące skutki zakłóceń wysokiej częstotliwości w instalacjach uziemiających
Załącznik F (normatywny) Wymagania szczegółowe dotyczące uziemienia urządzeń i instalacji
F.1 Zewnętrzne ogrodzenia stacji
F.2 Rurociągi
F.3 Tory kolejowe
F.4 Słupowe stacje transformatorowe z aparaturą łączeniową lub bez
F.5 Obwody wtórne przekładników

11. Załącznik G (normatywny) Pomiary napięć dotykowych rażeniowych

12. Załącznik H (informacyjny) Metody ochrony od bezpośrednich uderzeń pioruna
H.1 Przewody odgromowe
H.2 Zwody pionowe

13. Załącznik J (informacyjny) Współczynniki redukcyjne przewodów odgromowych linii napowietrznych i metalowych powłok kabli podziemnych
J.1. Postanowienia ogólne
J.2 Typowe wartości współczynników redukcyjnych dla linii napowietrznych i kabli (50 Hz)

14. Załącznik K (informacyjny) Podstawy projektowania układów uziomowych
K.1 Rezystywność gruntu
K.2 Rezystancja uziemienia

15. Załącznik L (informacyjny) Wykonanie uziomów i przewodów uziemiających
L.1 Wykonanie uziomów
L.1.1 Uziomy poziome
L.1.2 Uziomy pionowe i ukośne
L.1.3 Połączenia elementów uziomów
L.2 Przewody uziemiające
L.2.1 Instalowanie przewodów uziemiających
L.2.2 Połączenia przewodów uziemiających

16. Załącznik M (informacyjny) Przybliżone wzory dla prostych układów uziemiających: przybliżone odległości miejsc, w których nie występują niebezpieczne napięcia

17. Załącznik N (informacyjny) Pomiary parametrów elektrycznych gruntu i instalacji uziemiających
N.1 Pomiary rezystywności gruntu
N.2 Pomiary rezystancji oraz impedancji uziemienia
N.3 Wyznaczanie napięcia uziomowego
N.4 Eliminacja napięć zakłócających i zaburzających pomiary uziemień

18. Załącznik P (informacyjny) Szczegóły kontroli dokumentacji instalacji uziemiających

19. Załącznik Q (informacyjny) Przykłady algorytmów prawidłowego wykonania projektu dotyczącego dopuszczalnych napięć dotykowych rażeniowych

20. Załącznik R (informacyjny) Zastosowanie gołych prętów zbrojenia betonu dla celów uziemieniowych

21. Załącznik S (informacyjny) Odchylenia typu A

22. Załącznik T (normatywny) Szczególne warunki krajowe i wymagania krajowe (część norm krajowych, specyfikacje lub praktyka)

23. Załącznik U (informacyjny) Bibliografia

24. Załącznik krajowy NA (informacyjny) Normy i dokumenty powołane w treści dokumentu harmonizacyjnego i ich krajowe odpowiedniki