Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3386
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. nauk. M. Karabin

  • szt.
  • Cena netto: 31,43 zł 33,00 zł
Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych

rok wydania: 2016
ilość stron: 102
ISBN: 978-83-7814-502-8
format: 21,0x27,0 cm  

Opis
Przedstawiona monografia ma na celu zwrócenie uwagi na różne koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym oraz aktualne wymagania stawiane katastrom. W opracowaniu przedstawiono ocenę obecnego stanu katastru w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej i świata, dokonaną pod kątem różnych wizji katastru i rozwiązań modelowych. Omówiono także najnowsze trendy, związane z przekształceniem katastru dwuwymiarowego (2D) w kataster trójwymiarowy (3D), który ma zapewniać rejestrację praw do przestrzennych obiektów katastralnych usytuowanych na różnych warstwach przestrzeni dotychczasowych działek dwuwymiarowych wraz z określeniem geometrii tych obiektów.

Spis treści
Wstęp / 7
1. Międzynarodowe koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym / 9
1.1. FIG Statement on Cadastre – Oświadczenie FIG o Katastrze / 10
1.2. Bogor Declaration – Deklaracja Bogor / 11
1.3. Cadastre 2014 – A Vision for a Future Cadastral System – Wizja Katastru 2014 / 11
1.4. Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable Development – tzw. Deklaracja Bathurst / 12
1.5. Benchmarking Cadastral Systems – Raport porównania systemów katastralnych / 13
1.6. Cadastral Template – Światowy Raport Katastralny / 14
1.7. The Future Cadastres – Cadastres after 2014 – Katastry przyszłości – Katastry po 2014 roku / 15
1.8. Core Cadastral Domain Model (CCDM) – Źródłowy Model Domeny Katastralnej / Land   Administration Domain Model (LADM) – Katastralny Model Administracji Terenów / 15
1.9. Guidelines On Real Property Units And Identifiers – Wytyczne w sprawie rzeczywistych jednostek i identyfikatorów nieruchomości / 16
1.10. Tzw. „Sprawny kataster” wg teorii Kazimierza Zwirowicza / 17
1.11. SDI/INSPIRE – Infrastruktura Informacji Przestrzennej/Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie / 17
1.12. EuroGeographics Vision on Cadastre and Land Registration in Europe 2012 – Wizja EuroGeographics Europejskiego Katastru wybiegającą w przyszłość do 2012 roku / 18
1.13. Cadastre 2014: New Challenges and Direction – Nowe wyzwania i kierunki dla modelu „Katastru 2014” / 19
1.14. Cadastre 2.0 – Kataster 2.0 / 19
1.15. Cadastre 2034 – „Kataster 2034” / 20
1.16. Cadastre 2014 and Beyond – „Kataster 2014” i później / 20
2. Ocena aktualnego stanu realizacji wizji „Katastru 2014” w ujęciu globalnym i  obecne wymagania stawiane katastrom /21
3. Wybrane aspekty techniczne prowadzenia katastru dwuwymiarowego 2D w Polsce w odniesieniu do trendów światowych / 37
3.1. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) a wymogi dyrektywy INSPIRE / 38
3.2. Techniczne aspekty prowadzenia katastru w Polsce  / 40
3.3. Wybrane aspekty rozwiązań katastralnych z wykorzystaniem fotogrametrii / 41
3.4. Uwarunkowania formalnoprawne wybranych procedur katastralnych / 43
3.5. Stabilizacja granic w procedurach podziałowych / 44
3.6. Przeszkody biurokratyczne w unowocześnianiu współczesnego katastru / 46
4. Praktyczne aspekty ewidencjonowania sytuacji trójwymiarowej w obecnie obowiązującym modelu katastru 2D w Polsce / 48
4.1. Kataster trójwymiarowy na świecie i w Polsce / 48
4.2. Przestrzenny zasięg praw do gruntu / 50
4.3. Problemy przy rejestracji obiektów inżynierskich / 54
4.4. Rozwiązania dotyczące katastru 3D w aspekcie rejestracji budynków i lokali / 56
4.5. Rejestracja lokali w katastrze – studium przypadków / 58
4.6. Propozycje rozszerzenia funkcjonującego modelu katastru / 67
5. Ocena możliwości wykorzystania istniejących baz geoinformacyjnych do budowy katastru wielowymiarowego w Polsce / 69
5.1. Aspekt czasu w katastrze 3D / 69
5.2. Urzędowe bazy geoinformacyjne w Polsce i możliwość ich wykorzystania do budowy katastru 3D wraz z rejestracją „czasu” / 71
5.3. Kataster wielowymiarowy – studium przypadku  / 76
6. Systemy katastralne funkcjonujące w Unii Europejskiej – odniesienie do sytuacji w Polsce / 82
7. Podsumowanie / 91
8. Bibliografia / 95