Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2017

  • Dodaj recenzję:
  • 3569
  • Producent: Polcen
  • Autor: Robert Wysocki
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2017

rok wydania: 2017, wydanie trzecie
ilość stron: 250
ISBN: 978-83-64795-31-2
format: 12,0x17,0cm

Opis
stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.
wyd. 3 z 2017, format B6, str. 250

Książka zawiera dwa ujednolicone na dzień 1 czerwca 2017 r. teksty ustaw:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Wprowadzenia – komentarze do aktów prawnych napisał Robert Wysocki – autor aktualizacji Zbioru Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP).
Do publikacji dołączone są skorowidze rzeczowe ułatwiające Czytelnikowi znalezienie interesujących go zagadnień.


Spis treści
Przedmowa / 5

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [ZAP 68] (tekst ujednolicony POLCEN) / 11
Wprowadzenie / 12
Tekst ustawy / 35

Dział I.  Przepisy ogólne / 35
Rozdział 1. Zakres obowiązywania / 35
Rozdział 2. Zasady ogólne / 38
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne / 41
Rozdział 4. Właściwość organów / 42
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu / 44
Rozdział 6. Strona / 46
Rozdział 7. Załatwianie spraw / 49
Rozdział 8. Doręczenia / 52
Rozdział 9. Wezwania / 58
Rozdział 10. Terminy / 60

Dział II.  Postępowanie / 62
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania / 62
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje / 65
Rozdział 3. Udostępnianie akt / 67
Rozdział 4. Dowody / 68
Rozdział 5. Rozprawa / 74
Rozdział 5a. Mediacja / 76
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania / 80
Rozdział 7. Decyzje / 82
Rozdział 8. Ugoda / 87
Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy / 89
Rozdział 9.  Postanowienia / 91
Rozdział 10. Odwołania / 93
Rozdział 11. Zażalenia / 97
Rozdział 12. Wznowienie postępowania / 98
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji / 101
Rozdział 14. Postępowanie uproszczone / 105

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych / 106

Dział IV. Udział prokuratora / 107

Dział IV a. Administracyjne kary pieniężne / 108

Dział V. (Uchylony) / 114

Dział VI. (Uchylony)  / 114

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń / 114

Dział VIII. Skargi i wnioski / 117
Rozdział 1. Postanowienia ogólne / 117
Rozdział 2. Skargi / 118
Rozdział 3. Wnioski  / 122
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych / 123
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków / 124
Rozdział 6. Nadzór i kontrola / 125

Dział VIII a. Europejska współpraca administracyjna / 126

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania / 128

Dział X. Przepisy końcowe / 130

Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych [zap 70] (tekst ujednolicony polcen) / 133

Wprowadzenie / 134
Tekst ustawy / 149
Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego / 149
Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego / 154
Rozdział 3. Treść prawa autorskiego / 157
Oddział 1. Autorskie prawa osobiste / 157
Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe / 158
Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów / 163
Oddział 4. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez
biblioteki publiczne / 170
Oddział 5. Dozwolony użytek utworów osieroconych / 175
Oddział 6. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym / 180
Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych / 184
Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych / 185
Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych / 192
Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych / 194
Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych / 197
Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych / 197
Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji / 200
Rozdział 11. Prawa pokrewne / 201
Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań / 201
Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów / 204
Oddział 3. Prawa do nadań programów / 208
Oddział 3.1. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych / 209
Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych / 211
Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi / 212
Rozdział 12.1. Komisja Prawa Autorskiego / 216
Oddział 1. Przepisy ogólne / 216
Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń / 222
Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy  / 226
Oddział 4. Rozstrzyganie sporów / 227
Oddział 5. Pozostałe postępowanie / 228
Oddział 6. Postępowanie przed sądem / 228
Rozdział 12.2. Kontrola produkcji nośników optycznych / 229
Rozdział 13. (uchylony) / 232
Rozdział 14. Odpowiedzialność karna / 232
Rozdział 15.  Przepisy przejściowe i końcowe / 236

Skorowidz rzeczowy do ustawy –  Kodeks postępowania administracyjnego / 239
Skorowidz rzeczowy do ustawy –  Prawo autorskie i prawa pokrewne / 248