Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4945
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: Lidia Więcław-Bator, Radosław Sekunda

Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8286-452-6
ilość stron: 252
format: 14,8x21 cm
oprawa: miękka

Opis

Publikacja to zbiór eksperckich rekomendacji, których wdrożenie może zapewnić – zamawiającym i wykonawcom – realne oraz wymierne korzyści.

Rekomendacje te obejmują obszary:

- szacowania przez zamawiających wartości zamówień publicznych na roboty budowlane realizowane w formule „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,
kalkulacji ceny oferty przez wykonawców robót budowlanych (sporządzania kosztorysów ofertowych oraz tabel wartości elementów zryczałtowanych),
- zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, rezygnacji z realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego,
- zmiany cen i stawek czynników produkcji budowlanej lub realizacji robót budowlanych w przedłużonym czasie na ich ukończenie,
- rozliczania zamówień na roboty budowlane.

Istotną część książki stanowi wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie ustalania i rozliczania robót budowlanych. Autorzy przedstawiają również rodzaje wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych oraz analizę składników cenotwórczych robót budowlanych ze słownikiem pojęć stosowanych w ekonomice budownictwa.

Czytelnik znajdzie ponadto analizę dynamiki cen i stawek czynników produkcji budowlanej (w tym cen wyrobów stalowych, wyrobów drzewnych, styropianu i asfaltu) w Polsce w okresie od I kwartału 2020 r. do II kwartału 2022 r. – czyli w czasie pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie.

Co ważne, autorzy odwołują się do aktów prawnych regulujących szacowanie wartości zamówień publicznych, a także przytaczają orzecznictwo i opinie Urzędu Zamówień Publicznych.

Książka zainteresuje rzeczoznawców majątkowych, kosztorysantów, pracowników administracji oraz adwokatów i radców prawnych.

Spis treści

Skróty i oznaczenia / 9

1. Wprowadzenie / 13

2. Słownik pojęć / 15

3. Wynagrodzenie za roboty budowlane / 25
3.1. Wynagrodzenie na podstawie ustalonej podstawy do jego obliczenia / 27
3.2. Wynagrodzenie kosztorysowe / 27
3.3. Wynagrodzenie ryczałtowe / 29
3.4. Wynagrodzenie mieszane / 30

4. Składniki wynagrodzenia / 32
4.1. Koszty bezpośrednie / 32
4.2. Koszty pośrednie / 34
4.3. Zysk / 36

5. Ceny i stawki czynników produkcji budowlanej w latach 2020–2022 / 39
5.1. Wpływ pandemii COVID-19 / 40
5.1.1. Ceny materiałów / 40
5.1.2. Stawki robocizny / 62
5.1.3. Ceny najmu i pracy sprzętu / 67
5.1.4. Koszty pośrednie / 68
5.1.5. Koszty robót budowlanych i obiektów budowlanych / 69
5.2. Wpływ wojny na Ukrainie / 74
5.2.1. Powiązania gospodarcze Polski z Rosją, Ukrainą i Białorusią istotne z punktu widzenia branży budowlanej / 74
5.2.1.1. Import / 74
5.2.1.2. Migracja zarobkowa / 75
5.2.2. Skutki wojny mające wpływ na krajowy sektor budownictwa / 76
5.2.3. Zmiany cen i stawek czynników produkcji budowlanej / 80
5.2.3.1. Ceny materiałów / 80
5.2.3.2. Stawki robocizny / 88
5.2.3.3. Ceny najmu i pracy sprzętu / 89
5.2.4. Prognozy / 90

6. Ustalenie wartości zamówienia / 93
6.1. Cel ustalenia wartości zamówienia publicznego / 93
6.2. Ogólne zasady szacowania wartości zamówień publicznych / 94
6.3. Szacowanie wartości zamówień publicznych na roboty budowlane / 99
6.4. Nieprawidłowości i uchybienia / 101

7. Kosztorys inwestorski / 103
7.1. Podstawy opracowania kosztorysu inwestorskiego / 103
7.1.1. Dokumentacja projektowa / 104
7.1.1.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 105
7.1.1.2. Przedmiar robót / 109
7.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych / 114
7.1.3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania / 118
7.2. Zakres i forma kosztorysu inwestorskiego / 119
7.3. Metodyka sporządzania kosztorysu inwestorskiego / 120
7.3.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe / 122
7.3.1.1. Nakłady rzeczowe robocizny / 123
7.3.1.2. Nakłady rzeczowe materiałów głównych i pomocniczych / 124
7.3.1.3. Nakłady rzeczowe pracy sprzętu / 124
7.3.2. Ceny jednostkowe / 124
7.3.2.1. Ceny jednostkowe robót podstawowych / 124
7.3.2.2. Stawki robocizny kosztorysowej / 130
7.3.2.3. Ceny jednostkowe materiałów / 135
7.3.2.4. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i środków transportu technologicznego / 140
7.3.2.5. Koszty pośrednie / 142
7.3.2.6. Zysk kalkulacyjny / 146
7.4. Nieprawidłowości i uchybienia / 150

8. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych / 152
8.1. Metoda wskaźnikowa / 152
8.2. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych / 157
8.3. Nieprawidłowości i uchybienia / 170

9. Kalkulacja ceny oferty / 171
9.1. Opis sposobu obliczenia ceny / 171
9.2. Kosztorys ofertowy / 172
9.3. Tabela wartości elementów zryczałtowanych / 176
9.4. Nieprawidłowości i uchybienia / 176

10. Kosztorys powykonawczy / 183
10.1. Podstawy sporządzenia kosztorysu powykonawczego / 183
10.2. Zakres kosztorysu powykonawczego / 183
10.3. Nieprawidłowości i uchybienia / 184

11. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy / 185
11.1. Umowne zwiększenie wynagrodzenia w związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia / 185
11.2. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku z realizacją robót zamiennych / 196
11.3. Umowne zmniejszenie wynagrodzenia w związku z ograniczeniem zakresu zamówienia podstawowego / 198
11.4. Umowna lub sądowa zmiana wynagrodzenia w związku z przedłużeniem czasu na osiągnięcie kamienia milowego (ukończenie etapu zamówienia) / 199
11.5. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze skróceniem czasu na osiągnięcie kamienia milowego (ukończenie etapu zamówienia) / 201
11.6. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obciążeń publicznoprawnych / 202
11.7. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą cen czynników produkcji budowlanej / 203
11.7.1. Umowy długoterminowe / 206
11.7.2. Umowy krótkoterminowe / 214
11.8. Sądowa zmiana wynagrodzenia w związku z nadzwyczajną, gwałtowną zmianą cen czynników produkcji budowlanej grożącą rażącą stratą (rebus sic stantibus) / 215
11.9. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z COVID-19 / 226

12. Dobre praktyki gwarantujące optymalizację wydatków / 233
12.1. Rekomendacje dla zamawiających / 233
12.2. Rekomendacje dla wykonawców / 240

Bibliografia / 245

O autorach / 249