Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty

  • Dodaj recenzję:
  • 2855
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Robert Idem
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł
Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ISBN: 978-83-7348-528-0

Opis

Monografia podejmuje zagadnienie kształtowania środowiska mieszkaniowego, jest próbą reaktywacji kategorii wspólnoty sąsiedzkiej i przedstawienia jej w nowej perspektywie, jako efektu świadomej współpracy architekta i przyszłych mieszkańców. Istotą problemu badawczego jest koncepcja mikrośrodowiska rozumianego jako miejsce wspólnoty. Autor rozpatruje kwestię wpływu ukształtowania środowiska mieszkaniowego na odtwarzanie i wzmacnianie wspólnoty sąsiedzkiej. W pierwszym rozdziale, stanowiącym wprowadzenie do omawianego zagadnienia, zaprezentowano problem badawczy, założenia, cele, metodę i konstrukcję pracy. Następne rozdziały zawierają charakterystykę koncepcji teoretycznej mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty wraz z opisem uwarunkowań historyczno-kulturowych. Rozdział czwarty stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak kształtować mikrośrodowisko, omówiono w nim specyfikę kształtowania przestrzeni osiedla wspólnotowego, metodologiczne podejście projektowe oraz szerszy, pozaprojektowy aspekt związany z funkcjonowaniem grup społecznych. W przedostatnim rozdziale zaprezentowano studium przypadków – przykłady osiedli dobranych pod kątem czasu powstania oraz możliwości aplikacji do polskich warunków. Rozdział szósty jest podsumowaniem zawartych rozważań, zawiera konkluzje i zarys wyzwań związanych z praktyczną realizacją koncepcji mikrośrodowiska.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 7
1.1. Wstęp / 7
1.2. Przedmiot i zakres pracy / 8
1.3. Założenia i cele pracy / 9
1.4. Metoda i konstrukcja pracy / 10
1.5. Stan badań / 11


2. Mikrośrodowisko jako miejsce wspólnoty / 17
2.1. O wspólnocie / 17
2.2. O miejscu / 25
2.3. O środowisku lokalnym / 30
2.4. Mikrośrodowisko jako miejsce wspólnoty mieszkańców / 37

3. Koncepcje mikrośrodowiska i ich uwarunkowania historyczno-kulturowe / 43
3.1. Od utopijnych do pragmatycznych koncepcji mikrośrodowiska / 43
3.2. Współczesne formy kształtowania mikrośrodowiska / 54
3.2.1. Kształtowanie przez projektowanie / 55
3.2.2. Kształtowanie przez działanie / 63
3.2.3. Kształtowanie zintegrowane. Cohousing / 74
3.3. Kontekst polski: retrospekcje i perspektywy / 90
3.4. Utopie i heterotopie / 105
3.5. Podsumowanie i wnioski częściowe / 111

4. Kształtowanie mikrośrodowiska: modus procedendi / 117
4.1. Proces partycypacji w kształtowaniu mikrośrodowiska / 118
4.1.1. O procesach i cechach charakterystycznych dla grupy społecznej / 118
4.1.2. Konsensus jako sposób budowy trwałego porozumienia / 128
4.1.3. Projektowanie uczestniczące / 136
4.2. Przestrzeń mikrośrodowiska - sposób kształtowania osiedla wspólnotowego / 145
4.2.1. Elementy zbudowane / 145
4.2.2. Elementy przyrodnicze / 167
4.3. Podsumowanie / 171

5. Przykłady realizacji / 173
6. Konkluzje / 211

Literatura / 217
Źródła ilustracji / 239
Streszczenie w języku polskim / 240
Streszczenie w języku angielskim / 241