B3/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5247
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Andrzej Nowacki, Anna Sokalska, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan, Teresa Możaryn
  • Rok wydania: 2023
  • ISBN: 978-83-249-8655-2

  • szt.
  • Cena netto: 28,57 zł 30,00 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
B3/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

ebook PDF

 

rok wydania: 2023, wydanie poprawione i uzupełnione
numer w serii: B3/2023
ilość stron: 32
ISBN: 978-83-249-8655-2

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 8 MB

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. W niniejszej publikacji informacje o podłogach podano jedynie w zakresie koniecznym do umiejscowienia posadzki w układzie warstw podłogi oraz do wykazania zakresu i kolejności robót zanikających, których jakość wykonania ma zasadniczy wpływ na jakość wykonanej posadzki. Zakres opracowania obejmuje: wymagania dotyczące dokumentacji budowy, wymagania dotyczące wyrobów, z których będą wykonywane posadzki oraz przyjmowania tych wyrobów na budowę, wymagania dotyczące wykonywania posadzek, a także kryteria odbiorów pośrednich i odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac. Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla: inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów – powinny umożliwić ocenę techniczną prawidłowości wykonania poszczególnych etapów i całości prac, projektantów opracowujących dokumentacje budowy lub, w przypadku zamówień publicznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru – przydatne mogą być wymagania dotyczące zawartości projektu oraz wymagania dla wyrobów do wykonywania posadzek, a także wykonawców – przydatne mogą być wymagania dotyczące wyrobów, warunków ich składowania, wykonania posadzek oraz informacje o rodzajach i sposobach odbiorów przeprowadzanych przez inspektora nadzoru. Niniejsze opracowanie nie dotyczy posadzek drewnianych, z płytek z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, wykładzin z tworzyw sztucznych i tekstylnych oraz posadzek o specjalnym przeznaczeniu, np. antyelektrostatycznych.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Rodzaje posadzek / 9

2. Dokumentacja budowy / 10
2.1. Dokumentacja posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych / 10
2.2. Projekt budowlany i projekt techniczny / 11
2.3. Dziennik budowy / 12
2.4. Dokumentacja jakości wyrobów / 12

3. Wyroby do wykonywania posadzek / 12

4. Sprzęt i narzędzia / 13

5. Warunki przystąpienia do robót / 14
5.1. Przyjęcie wyrobów na budowę / 14
5.2. Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek / 15

6. Wykonywanie posadzek / 16

7. Odbiór robót / 20
7.1. Rodzaje odbiorów i kolejność ich wykonywania / 20
7.2. Zakres czynności kontrolnych podczas odbiorów / 21
7.3. Odbiór podkładu podłogowego / 21
7.4. Badania wykonywane przy odbiorze końcowym / 22
7.5. Odbiór końcowy posadzek / 25

Bibliografia / 25