Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3706
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł


Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A5/2018

rok wydania: 2018
ilość stron: 47
ISBN: 978-83-249-8520-3

Opis
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej. W przypadku wykonywania budowli należy uwzględnić również dodatkowe wymagania, nieujęte w niniejszych warunkach i podać je w specyfikacji projektowej. Dodatkowe wymagania powinny być także podawane w specyfikacji projektowej, gdy stosuje się: beton lekki kruszywowy, inne materiały (np. włókna) lub składniki betonu, technologie specjalne lub projekty innowacyjne. Niniejsze warunki nie obejmują wymagań dotyczących: specyfikacji, produkcji i kontroli zgodności betonu, produkcji elementów prefabrykowanych, konstrukcji realizowanych jako prefabrykowane, konstrukcji z betonu sprężonego, aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienia kwalifikacji personelu zatrudnionego na budowie.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja / 10
2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 10
2.2. Dokumentacja powykonawcza / 11
3. Materiały / 12
3.1. Wymagania ogólne / 12
3.2. Beton / 12
3.3. Stal / 13
3.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji żelbetowych / 14
3.5. Składowanie i przechowywanie / 14
3.6. Transport i warunki dostawy / 15
4. Rusztowania i deskowania / 17
4.1. Wymagania ogólne / 17
4.2. Rodzaje rusztowań i deskowań oraz zasady ich stosowania / 18
4.3. Rozbiórka rusztowań i deskowań / 19
5. Sprzęt i urządzenia / 21
5.1. Sprzęt do zagęszczania mieszanki betonowej / 21
5.2. Sprzęt do prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych / 21
5.3. Środki transportu na terenie budowy / 22
6. Wykonywanie robót betonowych / 22
6.1. Roboty przygotowawcze / 22
6.2. Dostawa, odbiór i transport mieszanki betonowej na terenie budowy / 23
6.3. Montaż zbrojenia / 23
6.4. Wkładki w deskowaniu i elementy do zabetonowania / 24
6.5. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej / 24
6.6. Pielęgnacja betonu / 29
6.7. Rozdeskowywanie i obciążanie konstrukcji / 34
7. Odbiór konstrukcji / 35
7.1. Program badań / 35
7.2. Badania i odbiór materiałów i wyrobów / 35
7.3. Odbiór i ocena wykonania rusztowań i deskowań / 39
7.4. Odbiór i ocena jakości wykonania zbrojenia / 41
7.5. Odbiór końcowy / 41
Bibliografia / 45