Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych

  • Dodaj recenzję:
  • 4167
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ewa Sudoł, Andrzej Kolbrecki, Dorota Piętka, Jacek Popczyk, Halina Prejzner
  • Cena netto: 24,76 zł 26,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych
Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B12/2013

rok wydania: 2013
ilość stron: 34
ISBN: 978-83-249-6488-8
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłóg sportowych w krytych obiektach sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem tenisa halowego. Podłogi te mogą być wykonywane na miejscu, prefabrykowane, jak również stanowić kombinację ww. rozwiązań. Opracowanie dotyczy podłóg sportowych, dla których w projekcie przewidziano jedynie funkcję sportową. Nie obejmuje podłóg sportowych w obiektach objętych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak FIBA, FIVB, IAAF itp. Nie dotyczy także podłóg w obiektach specjalistycznych, m.in. klubach fitness, salach tanecznych, do akrobatyki i squasha oraz kortach tenisowych. Zeszyt nie zawiera wytycznych użytkowania, pielęgnacji i konserwacji podłóg sportowych. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są kodem według Wspólnego Stanowiska Zamówień CPV 45.21.22.22 – Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi oraz 45.43.21.00 – Kładzenie i wykonywanie podłóg.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
1.3. Klasyfikacje podłóg sportowych / 10
1.4. Konstrukcja podłóg sportowych / 13
1.5. Zakres stosowania podłóg sportowych / 18

2. Dokumentacja techniczna / 18

3. Systemy podłóg sportowych / 20

4. Materiały / 22

5. Badania i odbiór materiałów / 23

6. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 23

7. Warunki przystąpienia do robót / 24
7.1. Podkłady / 24
7.2. Izolacja przeciwwilgociowa / 25

8. Wykonywanie robót / 25
8.1. Postanowienia ogólne / 25
8.2. Podłogi na ruszcie / 26
8.3. Podłogi bez rusztu / 29

9. Odbiór robót / 30
9.1. Odbiory pośrednie / 30
9.2. Odbiór końcowy / 30

10. Bibliografia / 32