Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych

  • Dodaj recenzję:
  • 21550
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Anna Grabińska-Łoniewska, Edward Siński
  • Cena netto: 85,00 zł 89,25 zł
2 Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Anna Grabińska-Łoniewska, Edward Siński, rok: 2009, liczba stron: 256, Seidel- Przywecki

W książce zostały scharakteryzowane mikroorganizmy chorobotwórcze i oportunistycznie chorobotwórcze przenoszone przez systemy dystrybucji wody, w tym bakterie, grzyby mikroskopowe, wirusy i pierwotniaki nie uwzględniane w rutynowych badaniach jakości wody. Scharakteryzowano ich morfologię, fizjologię, cykle rozwojowe, epidemiologię i przeżywalność w środowisku. Dane te, w zamyśle autorów stanowić mogą podstawę do oceny zagrożenia środowiska wodnego tymi mikroorganizmami oraz podjęcie prób ograniczenia ich rozwoju w systemach dystrybucji wody.Przedstawiono również systemy dystrybucji wody jako swoiste ekosystemy wodne, w których biocenoza funkcjonuje w ścisłej zależności od warunków abiotycznych kształtowanych w dużym stopniu przez inżynierów projektujących sieć wodociągową i technologię uzdatniania wody oraz dozorujących eksploatację sieci. Książka ta ma przede wszystkim służyć jako materiał naukowy, uzupełniający wiedzę w podanym wyżej zakresie studentom oraz pracownikom naukowym uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych, osobom zatrudnionym w laboratoriach badawczych, a także inżynierom zajmujących się projektowaniem sieci wodociągowej, technologii uzdatniania wody oraz eksploatacją systemów dystrybucji wody przeznaczonej do celów komunalnych.


Spis treści:

PRZEDMOWA 
1. WSTĘP 
2. MIKROBIOLOGICZNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY 
3. MIKROORGANIZMY CHOROBOTWÓRCZE I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZE
PRZENOSZONE PRZEZ SYSTEMY DYSTRYBUCJI WODY 
3. 1. Bakterie 
3. 2. Grzyby mikroskopowe 
3. 3. Wirusy 
3. 4. Pierwotniaki (Protista) 
4. SYSTEMY WODOCIĄGOWE JAKO SPECYFICZNE ŚRODOWISKO WYSTĘPOWANIA MIKROORGANIZMÓW CHOROBOTWÓRCZYCH I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZYCH
ORAZ TZW. ORGANIZMÓW UCIĄŻLIWYCH 
4. 1. Czynniki abiotyczne warunkujące przeżywanie i rozwój mikroorganizmów
w sieci wodociągowej 
4. 2. Charakterystyka głównych siedlisk mikroorganizmów w sieci wodociągowej 
4. 2. 1. Toń (faza) wodna 
4. 2. 2. Biofilm 
4. 2. 3. Osady wewnątrzrurowe 
4. 3. Występowanie tzw. organizmów uciążliwych w sieci wodociągowej 
5. PROBLEMY ZWIĄZANE Z MONITOROWANIEM STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ BAKTERIAMI CHOROBOTWÓRCZYMI I POTENCJALNIE CHOROBOTWÓRCZYMI 
6. WYSTĘPOWANIE I MONITORING ZANIECZYSZCZENIA EKOSYSTEMÓW WODNYCH I SIECI WODOCIĄGOWEJ PIERWOTNIAKAMI PATOGENICZNYMI 
6. 1. Zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez formy dyspersyjne patogenicznych pierwotniaków i ich monitoring 
6. 2. Biologiczne zanieczyszczenia różnych rodzajów wód 
6. 3. Monitoring źródeł biologicznego zanieczyszczenia wód pasożytniczymi pierwotniakami 
6. 3. 1. Monitoring skażenia wody formami inwazyjnymi pasożytów w strefie ochronnej źródła i ujęcia wody. 
6. 3. 2. Zabezpieczanie strefy ochronnej źródła wody 
6. 3. 3. Monitoring skażenia wody pitnej w procesie uzdatniania podczas jej dystrybucji siecią wodociągową 
6. 4. Metody usuwania pierwotniaków patogenicznych z wody w procesie jej uzdatniania w SUW LITERATURA 
PODSTAWOWE PODRĘCZNIKI 
INDEKS