Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

  • Dodaj recenzję:
  • 1497
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
  • Cena netto: 103,81 zł 109,00 zł
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy

rok wydania: 2013, wydanie czwarte zmienione
ilość stron: 644
ISBN: 978-83-206-1848-8
format: B5
oprawa: twarda

Opis
Wyd. 2 - Nagroda Ministra Infrastruktury i Wyróżnienie IX KTKA ATENA - 2002 rok
Wyd. 4 - Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej VIII TKAiN ACADEMIA 2014

Podręcznik akademicki omawiający zagadnienia związane z budową i utrzymaniem mostów. Przedstawiono w nim badania dotyczące realizacji konstrukcji oraz odbioru obiektów mostowych, organizacji przeglądów użytkowych mostów. Omówiono zagadnienia związane z utrzymaniem poszczególnych elementów obiektów mostowych (nawierzchni i elementów wyposażenia, przestrzeni podmostowej oraz podpór przęseł mostów stalowych i betonowych). Podano informacje na temat najnowszych technologii budowy, badań i materiałów stosowanych do budowy i naprawy mostów. W czwartym wydaniu uwzględniono zmiany dotyczące obowiązujących przepisów i norm.
Odbiorcy: studenci wydziałów budowlanych wyższych uczelni, inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz budownictwem ogólnym, przemysłowym i hydrotechnicznym.

Spis treści
Przedmowa / 10
1. Wstęp / 11
2. Wymagania ogólne wykonania i odbioru obiektów mostowych / 19
2.1. Przebieg procesu inwestycyjnego / 19
2.2. Zasady organizacji i przeprowadzania przetargów / 23
2.3. Uczestnicy procesu budowlanego / 26
2.4. Elementy organizacyjno-prawne procesu budowlanego / 28
2.5. Kontrola jakości / 30
3. Wymagania techniczne i kontrola jakości robót w procesie budowy mostów / 32
3.1. Prace przygotowawcze na terenie budowy / 32
3.2. Roboty ziemne, budowa fundamentów i podpór / 33
3.3. Badania wyrobów budowlanych / 41
3.3.1. Uwagi ogólne / 41
3.3.2. Beton zwykły / 42
3.3.2.1. Wprowadzenie / 42
3.3.2.2. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-S-10040;1999 [N65] oraz [N237] i [N238] / 44
3.3.2.2.1. Wymagane właściwości betonu / 44
3.3.2.2.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych / 45
3.3.2.2.3. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej, transportu, układania i pielęgnacji betonu / 48
3.3.2.2.4. Kontrola procesu produkcji i właściwości mieszanki betonowej oraz betonu / 55
3.3.2.3. Wymagania dla betonu zwykłego według PN-EN206-1 [N99] /55
3.3.2.3.1. Wymagania dotyczące jakości betonu / 55
3.3.2.3.2. Wymagania dotyczące składników mieszanek betonowych / 58
3.3.2.3.3. Wymagania dotyczące procesów technologicznych / 61
3.3.2.3.4. Badania kontrolne i ocena jakości betonu / 65
3.3.3. Betony samozagęszczalne / 66
3.3.4. Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) / 67
3.3.5. Betony na cementach hutniczych / 67
3.3.6. Zaprawy / 68
3.3.7. Stale / 70
3.3.8. Drewno / 78
3.3.9. Materiały kompozytowe / 78
3.3.10. Inne materiały i wyroby / 80
3.4. Wymagania i badania związane z budową przęseł stalowych / 84
3.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni / 85
3.4.2. Badanie konstrukcji stalowej w czasie transportu i montażu / 105
3.5. Wymagania i badania związane z budową przęseł z betonu (na podstawie PN-S-10040: 1999) [N65] / 108
3.6. Wymagania i badania związane z budową mostów zespolonych / 124
3.7. Wymagania i badania związane z budową mostów drewnianych / 126
3.8. Kontrola robót dotycząca wyposażenia mostów / 127
4. Badania odbiorcze obiektów mostowych po zakończeniu budowy / 129
4.1. Badania po zakończeniu budowy. Cel badań / 129
4.2. Próbne obciążenie / 130
4.2.1. Cel próbnych obciążeń / 130
4.2.2. Projekt próbnego obciążenia / 133
4.2.3. Badania pod próbnym obciążeniem statycznym / 134
4.2.4. Badania pod próbnym obciążeniem dynamicznym / 159
4.3. Typowe błędy badań doświadczalnych / 173
4.4. Zasady odbioru końcowego / 174
5. Utrzymanie i przeglądy użytkowanych mostów / 176
5.1. Organizacja służb utrzymaniowych i organizacja przeglądów / 176
5.2. Dokumentacja obiektów mostowych / 179
5.3. Zasady wykonywania badań i przeglądów / 193
5.4. Podstawowy sprzęt do badań mostów / 204
5.5. Nośność użytkowa obiektów / 206
5.6. Trwałość obiektów mostowych / 207
6. Utrzymanie pomostów i elementów wyposażenia mostów / 211
6.1. Nawierzchnia mostów i inne elementy wyposażenia a warunki utrzymania. Uwagi ogólne / 211
6.2. Nawierzchnie mostów drogowych / 213
6.2.1. Przyczyny niszczenia nawierzchni na mostach / 213
6.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni / 217
6.2.3. Uszkodzenia nawierzchni na mostach drogowych i sposoby naprawy / 219
6.2.3.1. Nawierzchnie z elementów drobnowymiarowych / 219
6.2.3.2. Nawierzchnie bitumiczne / 220
6.2.3.3. Nawierzchnie drewniane / 228
6.3. Nawierzchnia mostów kolejowych / 230
6.3.1. Typy nawierzchni kolejowej a warunki utrzymania / 230
6.3.2. Tor na mostach. Wymagania ogólne / 231
6.3.3. Przyrządy wyrównawcze / 233
6.3.4. Urządzenia zabezpieczające pociągi w razie wykolejenia / 234
6.3.5. Utrzymanie nawierzchni na moście w zależności od typu / 236
6.3.5.1. Pomost typu zamkniętego / 236
6.3.5.2. Pomost typu otwartego / 244
6.4. Izolacja pomostów / 247
6.4.1. Stan izolacji a trwałość mostu / 247
6.4.2. Wymagane właściwości podłoża / 248
6.4.3. Wymagane właściwości warstw izolacyjnych / 252
6.4.4. Rodzaje materiałów hydroizolacyjnych / 254
6.4.5. Zasady układania izolacji / 262
6.4.6. Lokalne naprawy izolacji / 267
6.5. Odwodnienie pomostów / 268
6.5.1. Mosty drogowe / 268
6.5.2. Mosty kolejowe / 271
6.6. Dylatacje / 272
6.6.1. Dylatacje mostów drogowych / 272
6.6.2. Dylatacje mostów kolejowych / 284
6.7. Bariery ochronne i poręcze / 285
6.8. Urządzenia obce na mostach / 286
6.9. Bezpieczeństwo pożarowe / 288
7. Utrzymanie przestrzeni podmostowej oraz podpór / 290
7.1. Utrzymanie przestrzeni podmostowej w obszarze rzeki i jej zalewów / 290
7.1.1. Obserwacje stanu koryta rzeki i podwodnych części podpór / 290
7.1.2. Obserwacje zjawisk hydrologicznych w rzece / 292
7.1.3. Zabezpieczenie obiektów mostowych przed niszczącym działaniem wód powodziowych i kry lodowej / 293
7.1.4. Zabezpieczenie filarów mostów / 295
7.1.5. Zabezpieczenie stożków przy przyczółkach oraz nasypów na dojazdach / 301
7.1.6. Budowle regulacyjne. Wały kierujące / 311
7.2. Utrzymanie przestrzeni podmostowej pod wiaduktami / 315
7.3. Utrzymanie podpór / 320
7.3.1. Ogólne zasady utrzymania podpór / 320
7.3.2. Ocena stanu technicznego podpory / 321
7.4. Niektóre sposoby naprawy uszkodzonych podpór / 330
7.4.1. Naprawa fugowania podpór ceglanych i kamiennych (lub licówki) / 330
7.4.2. Naprawa uszkodzonej powierzchni podpory / 331
7.4.3. Naprawa zarysowanych korpusów podpór / 333
7.4.4. Uszczelnianie gruntu / 334
7.4.5. Podniesienie nośności fundamentu / 335
8. Utrzymanie przęseł mostów stalowych / 340
8.1. Utrzymanie konstrukcji stalowych / 340
8.1.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie / 340
8.1.2. Zasady podnoszenia trwałości mostu na etapie projektowania / 345
8.2. Korozja mostów stalowych / 348
8.2.1. Uwagi ogólne / 348
8.2.2. Rodzaje korozji, podział techniczny / 353
8.2.3. Podatność na korozję w zależności od kształtu / 359
8.3. Zabezpieczenia antykorozyjne / 360
8.3.1. Uwagi ogólne / 360
8.3.2. Metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją / 362
8.3.3. Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji / 371
8.3.4. Oczyszczanie powierzchni / 373
8.3.5. Powłoki antykorozyjne i metody ich nakładania / 381
8.3.5.1. Powłoki metaliczne / 381
8.3.5.2. Powłoki malarskie / 389
8.3.5.3. Wymalowania referencyjne / 393
8.3.5.4. Powłoki ochronne lin / 393
8.3.6. Dozór oraz kontrola prac i pokryć antykorozyjnych / 394
8.3.7. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego / 400
8.4. Uszkodzenia połączeń nitowanych / 406
8.5. Odporność mostu na obciążenia zmienne / 408
8.5.1. Podstawowe informacje dotyczące zmęczenia / 408
8.5.2. Pękanie stali / 411
8.5.3. Przyczyny powstawania rys i pęknięć / 412
8.5.4. Wykrywanie rys i pęknięć / 413
8.5.5. Lokalizacja najczęściej występujących pęknięć zmęczeniowych i ich klasyfikacja / 414
8.6. Spawalność stali / 420
8.7. Mosty ze stali zgrzewnej i wczesnych stali zlewnych / 423
8.7.1. Charakterystyka stali zgrzewnych i zlewnych / 424
8.7.2. Starzenie jako proces zmieniający właściwości stali / 428
8.7.3. Naprężenia dopuszczalne (wytrzymałość obliczeniowa) dla stali zgrzewnych i starych stali zlewnych / 428
8.8. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów stalowych / 431
8.8.1. Ogólne uwarunkowania wykonywania napraw konstrukcji stalowej / 431
8.8.2. Prostowanie elementów / 432
8.8.3. Sposoby doraźnego usuwania skutków pęknięć / 438
9. Utrzymanie przęseł mostów betonowych / 441
9.1. Charakterystyka uszkodzeń, przyczyny ich powstawania i zapobieganie / 441
9.2. Korozja mostów betonowych / 446
9.2.1. Uwagi ogólne / 446
9.2.2. Korozja betonu / 448
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka korozji betonu / 448
9.2.2.2. Typy korozji betonu w mostach / 450
9.2.2.3. Klasyfikacja środowisk korozyjnych / 454
9.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na korozję betonu / 458
9.2.2.5. Ocena stopnia skorodowania i przewidywane postępy korozji / 466
9.2.3. Korozja żelbetu i konstrukcji sprężonych / 467
9.2.3.1. Korozyjne niszczenie konstrukcji zbrojonych. Czas życia konstrukcji / 467
9.2.3.2. Czynniki mające wpływ na tempo korozji stali w betonie / 472
9.2.3.3. Zabezpieczenie stali zbrojeniowej przed korozją. Inhibitory korozji / 491
9.2.3.4. Badanie zbrojenia w konstrukcjach betonowych / 501
9.2.3.5. Określenie rodzaju stali zbrojeniowej i wytrzymałości na podstawie odkrywek / 506
9.2.3.6. Wykrywanie korodującego zbrojenia w mostach betonowych / 510
9.3. Ochrona przed korozją konstrukcji betonowych / 515
9.3.1. Uwagi ogólne / 515
9.3.2. Zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji / 522
9.3.3. Wybrane sposoby zabezpieczeń powierzchniowych / 528
9.3.3.1. Impregnacja betonu materiałami obojętnymi / 528
9.3.3.2. Impregnacja materiałami reaktywnymi / 532
9.4. Sposób wykonywania zabezpieczenia powierzchniowego / 533
9.5. Ocena stanu zabezpieczeń powierzchniowych / 534
9.6. Uszkodzenia struktury betonu / 536
9.6.1. Charakterystyka uszkodzeń struktury betonu / 536
9.6.2. Metody wykrywania niektórych uszkodzeń struktury betonu / 536
9.6.3. Rysy w konstrukcjach betonowych. Klasyfikacja / 540
9.7. Niektóre metody usuwania uszkodzeń mostów betonowych / 550
9.7.1. Materiały do napraw uszkodzeń mostów betonowych i warunki ich stosowania / 550
9.7.2. Przygotowanie podłoża / 564
9.7.3. Iniekcje / 578
9.7.4. Torkretowanie / 588
9.7.4.1. Metody torkretowania / 588
9.7.4.2. Materiały / 590
9.7.4.3. Technologia / 592
9.7.4.4. Właściwości betonu nałożonego metodą torkretowania / 596
9.7.4.5. Badania jakości torkretu / 596
9.7.4.6. Nowe materiały stosowane do torkretu / 597
Literatura / 600