Chemia organiczna

  • Dodaj recenzję:
  • 1920
  • Producent: WNT
  • Autor: Ewa Białecka-Florjańczyk, Joanna Włostowska
  • Cena netto: 51,43 zł 59,00 zł 54,00 zł
Budowa cząsteczki, główne grupy związków chemicznych, biomolekuły, zagadnienia stereochemii.
rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3340-1, stron: 488, format: B5

Książka ta stanowi zwięzły, wyczerpujący, a zarazem interesujący i inspirujący wykład na temat chemii organicznej. W podręczniku zawarto to wszystko, co o chemii organicznej powinien wiedzieć współczesny student, uczeń – przyszły uczestnik Olimpiady Chemicznej, nauczyciel, inżynier, czy naukowiec parający się dyscypliną nauki pokrewną chemii. W książce omówiono budowę cząsteczek i podstawowe pojęcia w chemii organicznej, główne grupy związków chemicznych, biomolekuły, zagadnienia stereochemii, związki organiczne stosowane w materiałach codziennego użytku – detergentach, lekach, dodatkach do żywności czy polimerach, projektowanie syntezy organicznej jako narzędzia zarówno do tworzenia nowych struktur, jak i odtwarzania już istniejących, zastosowanie reakcji enzymatycznych w chemii organicznej. Wiele miejsca poświęcono mechanizmom reakcji, które są kluczem do zrozumienia zachodzących przemian chemicznych. W trzecim wydaniu podręcznika dodano nowy rozdział pt.: „Zielona chemia” – chemia przyjazna środowisku. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów przyrodniczych różnych typów szkół wyższych, nauczycieli chemii, biologii, uczniów liceów, inżynierów, pracowników różnych firm wytwarzających półprodukty dla przemysłu chemicznego i gotowe wyroby dla konsumentów.

Spis treści:

Przedmowa
Od Autorek
Wstęp
Symbole i skróty stosowane w tekście
 1. Budowa cząsteczek oraz podstawowe pojęcia chemii organicznej
  1.1. Struktura elektronowa atomów pierwiastków drugiego okresu
  1.2. Związki organiczne jako pochodne węglowodorów. Podstawowe zasady nomenklatury
  1.3. Wiązania chemiczne w związkach organicznych
  1.4. Budowa a właściwości fizyczne związków chemicznych
  1.5. Wybrane problemy z termodynamiki i kinetyki chemicznej
  1.6. Cząstki reaktywne
  1.7. Kwasy i zasady w chemii organicznej
  1.8. Ustalanie struktury związków organicznych. Metody spektrometryczne
Zadania
 2. Węglowodory
  2.1. Węglowodory nasycone - alkany
  2.2. Węglowodory nienasycone - alkeny i alkiny
  2.3. Dieny
  2.4. Węglowodory aromatyczne
Zadania
 3. Alkohole i fenole
  3.1. Alkohole
  3.2. Fenole
  3.3. Właściwości spektrometryczne alkoholi i fenoli
Zadania
 4. Etery
  4.1. Budowa, nomenklatura, właściwości fizyczne
  4.2. Otrzymywanie eterów
  4.3. Właściwości chemiczne eterów
  4.4. Etery cykliczne
Zadania
 5. Fluorowcowęglowodory
  5.1. Alifatyczne fluorowcowęglowodory
  5.2. Aromatyczne fluorowcowęglowodory
  5.3. Związki metaloorganiczne
  5.4. Inne reakcje fluorowcowęglowodorów
Zadania
 6. Aldehydy i ketony
  6.1. Budowa, klasyfikacja, nomenklatura, właściwości fizyczne
  6.2. Występowanie oraz metody otrzymywania aldehydów i ketonów
  6.3. Właściwości chemiczne związków karbonylowych
  6.4. Właściwości spektrometryczne związków karbonylowych
Zadania
 7. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
  7.1. Nomenklatura, budowa i właściwości fizyczne kwasów karboksylowych
  7.2. Występowanie i otrzymywanie kwasów karboksylowych
  7.3. Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych
  7.4. Otrzymywanie i reakcje pochodnych kwasów karboksylowych
  7.5. Polifunkcyjne kwasy karboksylowe i ich pochodne
  7.6. Nadtlenokwasy
  7.7. Właściwości spektrometryczne kwasów karboksylowych i ich pochodnych
Zadania
 8. Aminy
  8.1. Klasyfikacja, budowa, nomenklatura, właściwości fizyczne
  8.2. Występowanie i otrzymywanie amin
  8.3. Właściwości chemiczne amin
  8.4. Organiczne związki zawierające azot, inne niż aminy
  8.5. Właściwości spektrometryczne amin
Zadania
 9. Organiczne związki siarki: tiole, tioetery, tiokwasy i ich pochodne. Kwasy sulfonowe
Zadania
 10. Projektowanie syntezy organicznej
  10.1. Rozpuszczalniki
  10.2. Katalizatory przeniesienia fazowego
  10.3. Alkilowanie C—H kwasów. Syntezy z udziałem estrów kwasu malonowego, etylooctowego
  i fenyloacetonitrylu
  10.4. Grupy zabezpieczające
  10.5. Reakcje utleniania i redukcji w chemii organicznej
  10.6. Typowe schematy reakcji
  10.7. Przykładowe problemy z syntezy organicznej z rozwiązaniami
Zadania
 11. Związki heterocykliczne
  11.1. Definicja. Podstawowe układy heterocykliczne. Nomenklatura
  11.2. Związki z pierścieniem pięcioczłonowym
  11.3. Związki z pierścieniem sześcioczłonowym
  11.4. Reakcje związków heterocyklicznych
  11.5. Tautomeria związków heterocyklicznych
  11.6. Otrzymywanie związków heterocyklicznych
  11.7. Występowanie związków heterocyklicznych w przyrodzie
Zadania
 12. Stereochemia
  12.1. Stereochemia związków zawierających kilka centrów chiralności
  12.2. Stereochemiczne aspekty syntezy organicznej
Zadania
 13. Biomolekuły
  13.1. Lipidy
  13.2. Izoprenoidy i steroidy
  13.3. Sacharydy
  13.4. Aminokwasy i białka
  13.5. Kwasy nukleinowe
  13.6. Biotransformacje w chemii organicznej
Zadania 
 14. Wybrane praktyczne aspekty chemii organicznej
  14.1. Detergenty
  14.2. Dodatki do żywności
  14.3. Projektowanie struktury związków biologicznie czynnych na przykładzie wybranych
  substancji leczniczych
  14.4. Insektycydy i feromony
  14.5. Substancje barwne
  14.6. Polimery
  14.7. Wybrane substancje toksyczne pochodzenia organicznego
  14.8. „Zielona chemia” – chemia przyjazna środowisku
 
Skorowidz nazw ważniejszych związków organicznych wymienionych w tekście
Skorowidz typów reakcji, nazw ogólnych i innych stosowanych terminów