Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3803
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Wojciech Chojczak
  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

rok wydania: 2018
ilość stron: 338
ISBN: 978-83-7814-712-1

Opis
Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej. Książka stanowi drugą część opracowania zawierającą treści z zakresu programu nauczania pierwszego semestru przedmiotu Materiały Budowlane. Został dostosowany do takiego samego sposobu i formy prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, jak poprzednia część, a jednocześnie do nowych wymagań normatywnych, dostosowanych do wymagań Unii Europejskiej. W kolejnych rozdziałach zawarto podstawowe wiadomości o materiałach i wyrobach budowlanych z drewna, szkła, lepiszczy bitumicznych i tworzyw sztucznych. W skrypcie znajdują się liczne zestawienia tabelaryczne, schematy, rysunki oraz definicje odnoszące się do właściwości technicznych wymienionych materiałów i wyrobów budowlanych. Opracowanie będzie pomocne w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu praktycznych umiejetności badawczych. Może także ułatwić ocenę cech użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych, a także dokonywanie odpowiedniego ich doboru w budownictwie.

Spis treści
Od autora / 7
Przedmowa / 9
1. Wyroby z drewna i drewnopochodne / 11
1.1. Wprowadzenie / 11
1.2. Właściwości techniczne drewna / 11
1.3. Klasyfikacja drewna budowlanego / 21
1.4. Drewno konstrukcyjne / 23
1.5. Drewno klejone warstwowo / 27
1.6. Wyroby z drewna litego / 30
1.6.1. Wyroby podłogowe / 31
1.6.2. Wyroby ścienne / 42
1.6.3. Wyroby dachowe / 42
1.7. Wyroby drewnopochodne / 45
1.8. Zasady, metody i opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych drewna konstrukcyjnego oraz wyrobów z drewna i wyrobów drewnopochodnych / 60
Przykłady pytań kontrolnych / 86
Literatura / 86

2. Materiały i wyroby ze szkła / 90
2.1. Wprowadzenie / 90
2.2. Właściwości techniczne szkła / 92
2.3. Szkło płaskie / 93
2.4. Szkło profilowe / 103
2.5. Kształtki szklane / 105
2.6. Włókno szklane / 116
2.7. Szkło piankowe / 121
2.8. Wełna szklana / 123
2.9. Inne wyroby / 126
2.10. Zasady, metody i opisy wybranych badań, obserwacji i pomiarów właściwości technicznych materiałów i wyrobów ze szkła / 127
Przykłady pytań kontrolnych / 150
Literatura / 150

3. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich / 153
3.1. Wprowadzenie / 153
3.2. Asfalty / 154
3.2.1. Podstawowe właściwości / 156
3.2.2. Zasady i metody wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych asfaltów / 159
3.3. Wyroby z asfaltów / 165
3.3.1. Materiały rolowe / 165
3.3.2. Materiały płynne i plastyczne / 175
3.3.3. Materiały elastyczne / 181
3.3.4. Zasady i metody wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych wyrobów / 184
3.4. Opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych asfaltów i wyrobów  asfaltowych / 193
Przykłady pytań kontrolnych / 211
Literatura / 211

4. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich / 214
4.1. Wprowadzenie / 214
4.2. Tworzywa sztuczne / 215
4.2.1. Polimery / 215
4.2.2. Składniki / 218
4.3. Wyroby z tworzyw sztucznych / 220
4.3.1. Wyroby ścienne / 222
4.3.2. Wyroby dachowe / 227
4.3.3. Wyroby podłogowe / 235
4.3.4. Wyroby termoizolacyjne / 240
4.3.5. Wyroby hydroizolacyjne i chemoodporne / 248
4.3.6. Wyroby uszczelniające / 250
4.3.7. Wyroby lakierowe / 259
4.3.8. Wyroby inne / 259
4.4. Zasady, metody i opisy wybranych oznaczeń i badań właściwości technicznych wyrobów z Przykłady pytań kontrolnych / 315
Literatura / 315

5. Załączniki / 319