Materiały ścierne i polerskie

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4991
  • Producent: WNT
  • Autor: Kazimierz Woźniak

  • szt.
  • Cena netto: 92,29 zł 96,90 zł

Materiały ścierne i polerskie

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-22240-6
ilość stron: 540
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Wydawnictwo PWN przedstawia nową, oczekiwaną na rynku pozycję literatury technicznej – publikację Materiały ścierne i polerskie, która jest kompleksową i aktualną książką – poradnikiem na temat materiałów ściernych i polerskich.
Fragment recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Gołąbczaka dotyczący przedstawianej publikacji:
Treść książki zawiera całokształt zagadnień technologicznych, dotyczących materiałów ściernych i polerskich. W poszczególnych jej rozdziałach przedstawiono m.in.: rys historyczny rozwoju materiałów ściernych, obszary zastosowania materiałów ściernych i polerskich we współczesnych procesach obróbki ściernej, klasyfikację i metody oceny właściwości materiałów ściernych i polerskich, właściwości tradycyjnych i supertwardych materiałów ściernych (w tym diamentu i regularnego azotku boru), właściwości ścierniw do specjalnych zastosowań, właściwości mikro- i nano proszków oraz metody badań właściwości użytkowych materiałów ściernych i polerskich.
Oceniam opiniowaną publikację i prezentowane w niej treści jako oryginalną i nowoczesną, wychodzącą naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i potrzebom przemysłu, a jej temat jako ważny zarówno pod względem poznawczym jak i utylitarnym.
Książka Materiały ścierne i polerskie jest napisana przez dra hab. inż. Kazimierza Wożniaka, który jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, a habilitację uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe i techniczne dotyczą materiałów i narzędzi ściernych oraz obróbki powierzchni luźnym ścierniwem.
Książkę Materiały ścierne i polerskie polecamy technologom zakładów przemysłowych, inżynierom obróbki ubytkowej, kadrze inżynieryjno-technicznej oraz pracownikom zaplecza badawczo-rozwojowego. Będzie to również cenna pozycja dla studentów kierunków mechanika i budowa maszyn czy inżynieria materiałowa, a także słuchaczom wyższych szkół zawodowych i techników.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rys historyczny rozwoju materiałów ściernych

Literatura do rozdziału pierwszego

Rozdział 2. Zadania obróbki ściernej oraz rola w niej materiałów ściernych i polerskich
2.1. Wykorzystanie luźnego ścierniwa w obróbce strumieniowo-ściernej
2.2. Wykorzystanie luźnego proszku magnetyczno-ściernego
2.3. Obróbka ścierna materiałami ściernymi i polerskimi luźno związanymi
2.3.1. Docieranie ścierne
2.3.2. Polerowanie ścierne
2.3.3. Obróbka przetłoczno-ścierna
2.4. Materiały ścierne w pojemnikowej obróbce powierzchni
2.5. Obróbka ścierna ścierniwem spojonym
2.5.1. Ściernice i segmenty ścierne z tradycyjnych materiałów ściernych
2.5.1.1. Spoiwa do wiązania tradycyjnych ścierniw w spojone narzędzia ścierne
2.5.2. Narzędzia ścierne z materiałów ściernych supertwardych
2.5.2.1. Spoiwa do wiązania supertwardych ścierniw w narzędzia ścierne
2.5.3. Obciągacze diamentowe
2.5.4. Wyroby ścierne nasypowe
2.5.4.1. Rodzaje wyrobów ściernych nasypowych
2.5.5. Włókniny ścierne
Literatura do rozdziału drugiego

Rozdział 3. Ogólne wiadomości o materiałach ściernych
3.1. Podział materiałów ściernych
Literatura do rozdziału trzeciego

Rozdział 4. Materiały ścierne i polerskie pochodzenia naturalnego
4.1. Diament naturalny
4.2. Korund naturalny i szmergiel
4.3. Granat
4.4. Inne naturalne materiały ścierne do obróbki strumieniowo-ściernej
4.5. Naturalne krzemionkowe materiały ścierne
4.5.1. Piasek kwarcowy
4.5.2. Mączki kwarcowe
4.5.3. Krystobalit
4.5.4. Ziemia okrzemkowa, diatomit, trypla polerska
4.5.5. Krzemień
4.5.6. Pumeks
4.6. Inne naturalne materiały polerskie
Literatura do rozdziału czwartego

Rozdział 5. Materiały ścierne supertwarde
5.1. Diament syntetyczny
5.1.1. Właściwości diamentu jako materiału ściernego
5.1.2. Proces otrzymywania diamentów syntetycznych
5.1.2.1. Statyczna metoda wytwarzania diamentów w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury
5.1.2.2. Diamenty wytwarzane w dynamicznych warunkach ciśnienia i temperatury
5.2. Regularny azotek boru
5.2.1. Właściwości regularnego azotku boru jako materiału ściernego
5.2.2. Proces wytwarzania regularnego azotku boru
5.3. Wytwarzanie ścierniw supertwardych materiałów ściernych
5.3.1. Segregacja ziaren supertwardych pod względem wielkości
5.3.2. Segregacja ziaren supertwardych pod względem kształtu
5.3.3. Powlekanie powierzchni ziaren supertwardych
5.4. Klasyfikacja gatunków ścierniw supertwardych
5.4.1. Gatunki ścierniw diamentowych
5.4.2. Gatunki ścierniw regularnego azotku boru
5.5. Zakres stosowania ścierniw diamentu i regularnego azotku boru w obróbce ściernej
Literatura do rozdziału piątego

Rozdział 6. Tradycyjne materiały ścierne
6.1. Węglik krzemu
6.1.1. Właściwości węglika krzemu jako materiału ściernego
6.1.2. Proces syntezy węglika krzemu w piecach Achesona
6.1.3. Technologia produkcji węglika krzemu w piecu Achesona
6.1.3.1. Przygotowanie wsadu reakcyjnego
6.1.3.2. Piece do syntezy węglika krzemu i ich załadunek
6.1.3.3. Przebieg procesu syntezy węglika krzemu w piecu Achesona
6.1.3.4. Otrzymywanie zielonego węglika krzemu
6.1.3.5. Charakterystyka produktów syntezy węglika krzemu w piecu Achesona
6.2. Elektrokorundy
6.2.1. Elektrokorund zwykły
6.2.1.1. Podstawy teoretyczne otrzymywania elektrokorundu zwykłego
6.2.1.2. Technologia produkcji elektrokorundu zwykłego
6.2.1.3. Blok elektrokorundu zwykłego skład chemiczny i mineralny
6.2.2. Elektrokorund półszlachetny
6.2.3. Elektrokorund szlachetny
6.2.3.1. Otrzymywanie elektrokorundu szlachetnego
6.2.3.2. Krystalizacja bloku elektrokorundu szlachetnego
6.2.4. Elektrokorund sferyczny (pęcherzykowy)
6.2.5. Elektrokorund chromowy
6.2.6. Elektrokorund tytanowy
6.2.7. Elektrokorund cyrkonowy
6.2.7.1. Otrzymywanie elektrokorundu cyrkonowego
6.2.7.2. Zastosowanie elektrokorundu cyrkonowego
6.2.8. Monokorund
6.2.8.1. Proces wytopu monokorundu
6.2.8.2. Proces otrzymywania ziarna monokorundu
6.3. Węglik boru
6.3.1. Charakterystyka węglika boru
6.3.2. Otrzymywanie węglika boru
Literatura do rozdziału szóstego

Rozdział 7. Spiekane korundowe materiały ścierne
7.1. Klasyczne korundy spiekane
7.1.1. Charakterystyka ścierniw zwykłych korundów spiekanych
7.2. Mikrokrystaliczny i nanokrystaliczny korund spiekany
7.2.1. Otrzymywanie mikrokrystalicznych i nanokrystalicznych korundów spiekanych
7.2.2. Kształty ziaren mikrokrystalicznego i nanokrystalicznego korundu spiekanego
7.2.3. Otrzymywanie korundów spiekanych o regularnych kształtach ziaren
7.2.4. Charakterystyka ścierniw mikrokrystalicznych i nanokrystalicznych korundów spiekanych
7.3. Tlenoazotek glinu (AlON)
7.3.1. Właściwości i zastosowanie ziaren ściernych AlON
Literatura do rozdziału siódmego

Rozdział 8. Inne materiały ścierne
8.1. Węgliki i borki metali przejściowych jako materiały ścierne
8.1.1. Metody wytwarzania węglików i borków metali przejściowych
8.1.2. Możliwości wykorzystania węglików i borków metali przejściowych w obróbce ściernej
8.2. Materiały magnetyczno-ścierne
8.2.1. Wpływ rodzaju materiału magnetyczno-ściernego na efekty obróbki
8.3. Ścierniwa żużlowe
8.3.1. Procesy powstawania żużli
8.3.2. Przeróbka żużli na ścierniwo
8.3.3. Charakterystyka ścierniw żużlowych
8.3.4. Zakres zastosowań ścierniw żużlowych w obróbce ściernej
Literatura do rozdziału ósmego

Rozdział 9. Syntetyczne materiały polerskie proszki polerskie
9.1. Przegląd materiałów polerskich
9.2. Tlenek glinu
9.2.1. Otrzymywanie polerskiego tlenku glinu
9.2.2. Charakterystyka i zastosowanie polerskich tlenków glinu
9.3. Tlenek chromu
9.4. Tlenek ceru
9.4.1. Otrzymywanie tlenku ceru i jego właściwości
9.4.2. Zastosowanie tlenku ceru w procesach polerowania szkła
9.5. Krzemionka koloidalna
9.6. Inne materiały polerskie
Literatura do rozdziału dziewiątego

Rozdział 10. Wytwarzanie ziaren i mikroziaren ściernych
10.1. Rozdrabnianie
10.1.1. Wpływ procesu rozdrabniania na uziarnienie i kształt ziaren ściernych
10.2. Obróbka chemiczna
10.3. Odwadnianie, suszenie i chłodzenie ziarna
10.4. Separacja magnetyczna ziarna
10.4.1. Separatory magnetyczne stosowane do separacji materiałów ściernych
10.5. Przesiewanie
10.6. Klasyfikacja kształtowa
10.6.1. Metoda równi pochyłej
10.7. Mikroziarna ścierne
10.7.1. Otrzymywanie mikroziarna
10.7.2. Klasyfikacja wymiarowa mikroziarna ściernego
Literatura do rozdziału dziesiątego

Rozdział 11. Właściwości materiałów ściernych i metody ich badań
11.1. Przygotowanie próbek ścierniw do badań
11.2. Wielkość ziarna
11.2.1. Normalizacja uziarnienia ścierniw
11.2.1.1. Określenie składu granulometrycznego makroziarna ściernego
11.2.2. Skład granulometryczny mikroziarna ściernego
11.2.2.1. Określanie składu ziarnowego mikroziarna metodą sedymentacyjną
11.2.3. Optyczno-elektroniczne metody pomiaru uziarnienia ścierniw
11.3. Kształt ziaren ścierniw
11.3.1. Określenie kształtu ziaren ściernych
11.3.1.1. Ilościowe metody oceny kształtu ziaren ściernych
11.3.2. Parametry geometryczne ostrzy ziaren ściernych
11.3.3. Techniki pomiaru kształtu ziaren ściernych
11.3.4. Wpływ kształtu ziarna ściernego na jego właściwości
11.3.4. Wpływ kształtu ziarna ściernego na właściwości narzędzi ściernych
11.3.5. Ogólne zalecenia dotyczące wykorzystania ścierniw o różnym kształcie ziaren
11.4. Gęstość materiałów ściernych
11.4.1. Oznaczanie gęstości w piknometrze cieczowym
11.4.2. Oznaczanie gęstości w piknometrze gazowym
11.5. Gęstość nasypowa ścierniw
11.5.1. Oznaczanie gęstości nasypowej ziarna ściernego
11.6. Kapilarność (zwilżalność) ziaren ściernych
11.6.1. Wykonywanie badania zwilżalności
11.7. Określanie zawartości frakcji magnetycznej w ziarnie ściernym
11.7.1. Fizyczne metody określania zawartości frakcji magnetycznej
11.7.2. Metody fizyczno-mechaniczne
11.7.3. Porównanie metod oznaczania frakcji magnetycznej w ścierniwie
11.8. Właściwości mechaniczne materiałów ściernych
11.8.1. Twardość materiałów ściernych
11.8.1.1. Metoda Vickersa i Knoopa
11.8.1.2. Twardość Mohsa
11.8.2. Wytrzymałość na ściskanie ziaren ściernych
11.8.3. Kruchość dynamiczna (ciągliwość) ścierniw
11.8.4. Udarność ziaren ściernych
11.9. Właściwości technologiczne ścierniw
11.9.1. Zdolność ścierna
11.9.2. Skrawność ziaren ściernych
11.10. Skład chemiczny ścierniw i ich chemiczne zużywanie się w procesie obróbki ściernej
11.10.1. Chemiczne zużywanie się ścierniw w czasie obróbki ściernej
11.10.1.1. Chemiczne oddziaływanie materiału ściernego z materiałem obrabianym
11.10.1.2. Chemiczne oddziaływanie środowiska strefy szlifowania na materiał ścierny
Literatura do rozdziału jedenastego

O Autorze