Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II

  • Dodaj recenzję:
  • 4217
  • Producent: SPE
  • Cena netto: 46,67 zł 59,00 zł 49,00 zł

Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II

rok wydania: 2019, wydanie VII
ilość stron:
ISBN: 978-83-935209-8-5
oprawa: miękka

Opracował: mgr inż. Marek Tomaszewski
Sprawdził: inż. Bolesław Nitek

Spis treści

Od autora / 7

Część I Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze / 9

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755) / 10
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. Nr 89, poz. 828 z 2003 r. i nr 141 poz. 1189 z 2005 r. / 147
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) / 152
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja – Dz. U. Nr 60, poz. 387 i nr 92 poz. 1049 z 1999 r. / 155
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne – Dz. U. z 2016 r. poz.2166 / 157
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – Dz. U. Nr 133, poz. 924 / 164
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – Dz. U. Nr 39 poz. 338. / 168
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych – Dz. U. Nr 16, poz. 92 / 171
Przepisy ogólne / 171
Warunki przyłączania do sieci / 173
Sposób prowadzenia obrotu ciepłem / 177
Warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji ciepła, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci / 177
Zakres i sposób przekazywania informacji miedzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami / 181
Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji / 181
Przepisy przejściowe i końcowe / 183
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 15 stycznia 2007 r. / 184
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło – Dz. U. z 2017 r. poz. 1988 / 185
Przepisy ogólne / 185
Szczegółowe zasady kształtowania taryf / 187
Szczegółowe zasady kalkulacji cen i stawek opłat / 189
Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło / 201
Przepisy przejściowe i końcowe / 211

Część II Przepisy o dozorze technicznym / 212
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – Dz. U. Nr 122 poz. 1321 / 213
Przepisy ogólne / 213
Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego / 215
Jednostki dozoru technicznego / 225
Gospodarka finansowa jednostek dozoru technicznego / 232
Przepisy karne / 235
Zmiany w przepisach obowiązujących / 235
Przepisy przejściowe i końcowe / 235
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – Dz. U. poz. 1468 / 237
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych – Dz. U. Nr 135 poz. 1269 / 240

Część III Prawo budowlane i przepisy wykonawcze / 254
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wybór) – Dz. U. Nr 89, poz. 414 / 255
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wybór), tekst jednolity – Dz. U. Nr 75, poz. 690 / 260
Przepisy ogólne / 260
Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 264
Instalacje ogrzewcze / 266
Przewody kominowe / 271
Wentylacja i klimatyzacja / 273
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 279
Przepisy przejściowe i końcowe / 281
Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) / 282
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 lipca 2017 r. Wykaz norm przywołanych w rozporządzeniu (cieplne) / 287
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (wybór) – Dz. U. Nr 74, poz. 836 / 292
Przepisy ogólne / 292
Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej / 293
Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania / 293
Przepis końcowy / 294

Część IV Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii / 295
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń – Dz. U. Nr 98, poz. 825 / 296
Załącznik. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzory etykiet dla urządzeń gospodarstwa domowego / 298
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi – Dz. U. Nr 218, poz. 1846 (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. Dz. U. 240 poz. 1741) / 311
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz. U. Nr 223, poz. 1459 –tekst jednolity 322
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 346 / 342
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 / 350
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – M. P. 2013 poz. 15 / 377
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r.w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Dz. U. z 2017 r. poz. 1912 / 381
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 / 387
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – Dz. U. z 2015 r. poz. 246 / 398
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji – Dz. U. z 2015 r. poz. 247 / 400
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – Dz. U. z 2015 poz. 376 / 408
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (wybór) – Dz. U. 2015 r. poz. 478 / 424

Część V Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przepisy przeciwpożarowe / 506
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wybór) – Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 / 507
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (wybór) – Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351 / 514
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz. U. poz. 492 / 516
Wzory druków związane z wykonywaniem prac przy urządzeniach energetycznych / 525
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno‐spożywczego – Dz. U. Nr 98 , poz. 902 / 528

Część VI Przepisy dotyczące eksploatacji wybranych urządzeń energetycznych / 531
Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – PN-87/B-02411 / 532
Wymagania w zakresie zabezpieczeń instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego w PN-91/B-02413 / 536
Wymagania w zakresie zabezpieczeń wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych na podstawie PN-91/B-02415 / 546
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi PN-B-02414:1999 / 554
Załącznik Nr 1 Tabela temperatur dla obiegu c.o. / 559
Załącznik Nr 2 Wzór książki eksploatacji kotła / 560

Adresy Oddziałów Stowarzyszenia Polskich Energetyków / 564


Od autora

Opracowanie zawiera zbiór aktualnie obowiązujących przepisów odnoszących się do sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 4 czerwca 1997 r.). Opracowanie ponadto zawiera wybrane fragmenty ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i przepisy wykonawcze do ustawy, a także przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy i normy związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych . Na szczególną uwagę zasługują obowiązujące od tego roku zapisy (Art. 62, 63 i 63a) Prawa Budowlanego dotyczącego kontroli w obiektach budowlanych wprowadzające obowiązek oceny efektywności energetycznej kotłów oraz urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji a także udostępnienia nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Nowe brzmienie uzyskał Art. 207 Kodeksu Pracy, w którym to ujęto kontrowersyjny obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Z obowiązku potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji energetycznych, zostały wyłączone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) osoby eksploatujące:

1) urządzenia elektryczne niskiego napięcia o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW. Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje projektantów, producentów, wykonawców i eksploatujących urządzenia, instalacje i sieci do działań zapewniających racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu niezawodności współdziałania z siecią, bezpieczeństwa obsługi otoczenia oraz spełnienia wymagań ochrony środowiska. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający prawidłowy ruch urządzeń, przy utrzymaniu należytego stanu technicznego. W przypadku braku przepisów szczegółowych dotyczących warunków eksploatacji, terminów przeglądów i oględzin oraz badań i pomiarów, eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych musi być prowadzona w oparciu o szczegółowe instrukcje eksploatacyjne opracowane w oparciu o przepisy ogólne, obowiązujące normy, świadectwa techniczne urządzeń, przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy zebrano w trzy oddzielne zestawy, dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Podział taki został ustalony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828)

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Przepisy zawarte w niniejszym zbiorze stanowią podstawowy zakres wiadomości, których znajomość jest wymagana od osób zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji oraz dozoru nad eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dając Państwu do ręki zbiór niniejszych przepisów, życzymy w imieniu własnym oraz naszego Stowarzyszenia pomyślnego zdawania egzaminów, umożliwiających poprawne i bezpieczne wykonywanie pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.

Radom, styczeń 2019 r.

Autor