Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III

  • Dodaj recenzję:
  • 4218
  • Producent: SPE
  • Cena netto: 46,67 zł 59,00 zł 49,00 zł

Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III

rok wydania: 2019
ilość stron:
ISBN: 978-83-935209-9-2
oprawa: miękka

Opracował: inż. Bolesław Nitek
Sprawdził: mgr inż. Marek Tomaszewski

Spis treści

Od autora / 7

Część I Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze / 9
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755) / 10
Przepisy ogólne / 20
Dostarczanie paliw i energii / 26
Polityka energetyczna / 82
Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią / 91
Koncesje, rejesty i taryfy / 111
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja / 136
Kary pieniężne / 139
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe / 145
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. Nr 89 poz. 828 z 2003 r. / 147
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 89 poz. 828 / 152
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej – Dz. U. 2018, poz. 2277 / 155
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne – Dz. U. z 2016 r. poz. 2166 / 159
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego – Dz.U. Nr 178 poz. 1252 / 166
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego – Dz. U. Nr 133 poz. 891 / 170
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi – Dz. U.poz. 640 / 188
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 lutego 2006 r. w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej – Dz.U. Nr 30 poz. 209 / 212

Część II Przepisy o dozorze technicznym / 215
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym – Dz. U. Nr 122 poz. 1321 / 216
Przepisy ogólne / 216
Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego / 218
Jednostki dozoru technicznego / 228
Gospodarka finansowa jednostek dozoru technicznego / 235
Przepisy karne / 238
Zmiany w przepisach obowiązujących / 238
Przepisy przejściowe i końcowe / 238
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – Dz. U. 2012 poz. 1468 / 240
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych – Dz. U. Nr 135 poz. 1269 / 243

Część III Prawo budowlane i przepisy wykonawcze / 260
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wybór) – Dz. U. Nr 89, poz. 414 / 261
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wybór), tekst jednolity – Dz. U. Nr 75, poz. 690 / 277
Przepisy ogólne / 277
Budynki i pomieszczenia / 281
Pomieszczenia higienicznosanitarne / 283
Przewody kominowe / 285
Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 287
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 296
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 264
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. / 299
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (wybór) – Dz. U. Nr 74, poz. 836 / 301
Przepisy ogólne / 301
Kontrole okresowe budynków / 303
Remont budynku / 304
Ogólne warunki użytkowania budynku / 305
Użytkowanie lokali / 305
Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych / 308
Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych / 308
Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych / 308
Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym / 309
Przepis końcowy / 310
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz. U. poz. 640 / 311
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 243, poz. 2063 / 345

Część IV Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii / 385
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. poz. 831 / 386
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – M. P. 2013 poz. 15 / 413

Część V Bezpieczeństwo i higiena pracy, przepisy przeciwpożarowe / 417
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wybór) – Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 / 418
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (wybór) – Dz. U.1991 Nr 81, poz. 351 / 430
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz. U. poz. 492 / 434
Wzory druków związane z wykonywaniem prac przy urządzeniach energetycznych / 443
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomianiu instalacji gazowych gazu ziemnego – Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6 / 446
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych – Dz. U. Nr 75, poz. 846; rozporządzenia zmieniające 2000 r. Dz.U. Nr 29 poz. 366, 2004 r. Dz.U. Nr 43 poz. 395 / 456

Część VI Przepisy dotyczące eksploatacji wybranych urządzeń energetycznych / 461
Paliwa gazowe PN-C-04750:2011P / 462
Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej PN-C-04750:2011P / 466
Urządzenia gazowe / 470
Kotły opalane gazem i paliwami płynnymi w przepisach dozoru technicznego / 473
Gazowe palniki przemysłowe / 476
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń / 477
Ogrzewacze pomieszczeń gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania. PN-M-40307:1987 / 478
Kontrola okresowa instalacji gazowych / 480
Instalacja gazowa – kontrola okresowa PN-M-34507 / 482

Wstęp

Opracowanie zawiera aktualny zbiór przepisów dotyczących zasad eksploatacji rządzeń i instalacji energetycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia i instalacje stosowane w celu wykorzystania paliw gazowych. Przepisy te w większości zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348). W zbiorze wykorzystano również normy tematycznie związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych na paliwa gazowe. Podręcznik zawiera wybrane fragmenty Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze., Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i przepisy wykonawcze, oraz przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zbiór niniejszy obejmuje m.in. obowiązujące przepisy odnoszące się do eksploatacji wszystkich urządzeń i instalacji energetycznych bez względu na ich parametry, kraj produkcji i warunki eksploatacji. Osoby zatrudnione przy eksploatacji określonych w prawie energetycznym urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny spełniać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, potwierdzane egzaminem przed komisjami powoływanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedurę sprawdzania spełniania dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).
Osoby eksploatujące niżej wymienione urządzenia energetyczne podlegają postanowieniom cytowanego rozporządzenia w sposób ograniczony lub całkowicie im nie podlegają. Urządzenia elektryczne niskiego napięcia o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi, nie wymaga się potwierdzania posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi. Urządzenia i instalacje cieplne i gazowe o mocy nie wyższej niż 50 kW, nie wymaga się potwierdzania spełniania dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie obsługi. Ustawa — Prawo energetyczne zobowiązuje projektantów, producentów, wykonawców i eksploatatorów urządzeń, instalacji i sieci do działań zapewniających racjonalne i oszczędne zużywanie paliw lub energii przy zachowaniu niezawodności współdziałania z siecią, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, oraz spełnienia wymagań ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami, eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych powinna być prowadzona w sposób zapewniający prawidłowy ruch, przy utrzymaniu należytego stanu technicznego. W przypadku braku przepisów szczegółowych dotyczących warunków eksploatacji, terminów przeglądów i oględzin oraz badań i pomiarów, należy opracować szczegółowe instrukcje eksploatacyjne w oparciu o przepisy ogólne, obowiązujące normy, świadectwa techniczne urządzeń, przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepisy zebrano w trzy oddzielne zestawy, oddzielne dla urządzeń, instalacji i sieci: elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.
Podział taki został ustalony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 828)

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Przepisy zawarte w niniejszych zbiorach stanowią podstawowy zakres wiadomości, których znajomość jest wymagana od osób zobowiązanych do spełniania dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. Potwierdzeniem spełniania wspomnianych wymagań kwalifikacyjnych jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uzyskanego w wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawniającego do eksploatacji oraz dozoru nad eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Dając Państwu do ręki zbiory niniejszych przepisów, życzymy w imieniu naszego Stowarzyszenia i opracowujących zbiory przepisów, pomyślnego zdawania egzaminów, umożliwiających poprawne i bezpieczne eksploatowanie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Radom, styczeń 2019 r.

Autor


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl