Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

  • Dodaj recenzję:
  • 4202
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Dawid Kaszubowski
  • Cena netto: 33,81 zł 35,50 zł

Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 186
ISBN: 978-83-7348-772-7
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Celem monografii było opracowanie metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków, uwzględniającej wymagania zarządzania tym rodzajem transportu oraz operacyjne uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd lokalny. Przyjęty cel wynika ze zidentyfikowanych luk badawczych związanych z wykorzystaniem modeli miejskiego transportu ładunków przez samorząd lokalny. Dotyczą one niedostatecznej umiejętności wyodrębnienia transportu ładunków w ramach miejskiego systemu transportowego i braku systemowego podejścia do tego zagadnienia oraz niezdecydowania samorządów w zakresie formułowania wymagań dla modeli jako narzędzi wspierających realizację miejskiej polityki transportowej. Dodatkowym problemem jest niedostatek badań nad wykorzystaniem modeli transportowych w realizacji działań usprawniających transport ładunków w miastach.

Uwzględniając wymienione czynniki, przeprowadzono kompleksową analizę zagadnień dotyczących organizacyjnej i podmiotowej charakterystyki miejskiego transportu ładunków, strategicznych celów zarządzania i stosowanych do ich realizacji narzędzi usprawniających, warunków implementacji modeli miejskiego transportu ładunków oraz możliwości wykorzystania w tym celu dostępnych metod wspomagania decyzji w transporcie. W rezultacie powstała nowatorska metoda hierarchiczna, zapewniająca niewystępujący wcześniej poziom kompleksowości oraz funkcjonalnej integracji czynników pozwalających na opracowanie rekomendacji odnośnie do wyboru modelu miejskiego transportu ładunków. Metoda obejmuje poziomy: strategiczny (sparametryzowane cele zarządzania), taktyczny (wymagania analityczne narzędzi usprawniających) oraz operacyjny (uwarunkowania wykorzystania modeli przez samorząd). Elementem integrującym jest zastosowanie jednolitego zbioru kryteriów ilościowych, pozwalających na logiczne połączenie zagadnień o różnym poziomie szczegółowości. Spójność metody poddano weryfikacji, stosując ją odniesieniu do wybranego miasta w Polsce.

Uzyskane wyniki potwierdzają przyjęcie właściwego podejścia do założonego problemu badawczego. Stwierdzono jednoznacznie, że żaden z dostępnych modeli miejskiego transportu ładunków nie może być obecnie wykorzystany bez gruntownej przebudowy istniejącego systemu pozyskiwania danych oraz zasad planowania miejskiego transportu ładunków. Ze względu na uniwersalny charakter metoda może być stosowana przez wszystkie samorządy miejskie, bez konieczności każdorazowej adaptacji do lokalnych uwarunkowań.


Spis treści

Wstęp

1. Wyodrębnienie transportu ładunków w strukturze systemu transportowego w miastach
1.1. Znaczenie modelowania transportu ładunków w analizie systemu logistycznego miasta
1.2. Zróżnicowanie organizacyjne transportu ładunków w miastach
1.3. Struktura podmiotowa transportu ładunków w miastach

2. Uwarunkowania prowadzenia badań ilościowych transportu ładunków w miastach dla potrzeb jego modelowania
2.1. Europejskie doświadczenia w analizie transportu ładunków w miastach
2.1.1. Metodyka i wyniki badań francuskich
2.1.2. Wyniki badań transportu ładunków w miastach Wielkiej Brytanii
2.2. Analiza metod pozyskiwania danych o transporcie ładunków z uwzględnieniem jego złożoności organizacyjnej i podmiotowej
2.2.1. Sposoby prowadzenia badań transportu ładunków w miastach
2.2.2. Wybór metod i obszarów pozyskiwania danych o transporcie ładunków
2.3. Wpływ zaawansowania badań nad transportem ładunków w miastach w Polsce na możliwości jego modelowania

3. Znaczenie celów zarządzania i rozwiązań usprawniających transport ładunków w miastach w wyborze metod jego modelowania
3.1. Zasady parametryzacji celów zarządzania transportem ładunków w miastach
3.2. Analiza wymagań dotyczących narzędzi usprawniających w transporcie ładunków w miastach

4. Analiza zapotrzebowania na metodę wspomagającą wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny
4.1. Czynniki determinujące konieczność stosowania specjalistycznych modeli transportu ładunków w miastach
4.2. Ocena możliwości wykorzystania dostępnych metod wspomagania decyzji, stosowanych w odniesieniu do problemów transportowych
4.3. Synteza funkcjonalności kompleksowych modeli transportu ładunków w miastach

5. Metoda wspomagająca wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny
5.1. Założenia opracowanej metody
5.2. Opis metody

6. Weryfikacja metody wspomagającej wybór modelu transportu ładunków przez samorząd lokalny
6.1. Zasady wyboru miasta będącego podmiotem analizy
6.2. Zastosowanie metody w odniesieniu do wybranego miasta i kompleksowych modeli transportowych
6.2.1. Poziom strategiczny
6.2.2. Poziom taktyczny
6.2.3. Poziom operacyjny
6.3. Rekomendacje dotyczące wyboru modelu transportu ładunków
6.4. Ocena opracowanej metody

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl