Metody badań, monitorowania i stabilizacji osuwisk

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5312
  • Producent: AGH
  • Autor: Stanisław Rybicki, Marek Cała

  • szt.
  • Cena netto: 61,90 zł 65,00 zł

Metody badań, monitorowania i stabilizacji osuwisk

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67427-28-9
ilość stron: 264
format: B5
oprawa: twarda

Opis

Monografia zawiera podstawową wiedzę na temat zjawisk (procesów) zwanych potocznie osuwiskami. Są one dość powszechne i polegają na osunięciach gruntów lub skał na naturalnie lub sztucznie utworzonych pochyłościach terenu (zbocza górskie, krawędzie dolin rzecznych, brzegi morza lub jezior, wykopy i nasypy budowlane, skarpy kopalni odkrywkowych itp.). Mają one często katastrofalny przebieg, powodując szkody materialne, a także zagrożenie życia ludzi. Wiedza na ich temat – przyczyny powstawania, sposoby przeciwdziałania – jest podstawą bezpiecznego prowadzenia prac ziemnych oraz planowania przestrzennego przy wykorzystywaniu terenów dla celów związanych z działalnością człowieka. Niniejsze opracowanie kilku autorów – specjalistów w dziedzinie geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki oraz geofizyki i informacji o terenie (geodezji) – ma na celu prezentację aktualnej wiedzy o metodach badań, monitorowania i stabilizacji osuwisk.

Spis treści

Streszczenie / 7
Summary / 9
Wstęp / 11

1. Ogólna charakterystyka procesów osuwiskowych / 13
1.1. Systematyka procesów i stosowana terminologia / 13
1.2. Przyczyny powstawania osuwisk / 18
1.3. Procesy osuwiskowe w Polsce – rozmieszczenie i liczba osuwisk, czynniki je determinujące oraz skutki procesów / 20

2. Metody badań osuwisk i terenów nimi zagrożonych / 29
2.1. Powierzchniowe kartowanie i dokumentowanie osuwisk oraz terenów nimi zagrożonych / 33
2.2. Badania geofizyczne osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami / 38
2.2.1. Wstępne informacje o metodach geofizycznych / 38
2.2.2. Podstawowe zasady stosowania metod geofizycznych w badaniach osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami / 40
2.2.3. Metoda georadarowa / 43
2.2.4. Metoda sejsmiczna / 56
2.2.5. Metoda elektrooporowa / 72
2.3. Wyrobiska badawcze oraz pobór prób gruntowych i skalnych / 84
2.4. Sondowania / 87
2.4.1. Badania sondą dynamiczną SPT / 88
2.4.2. Badania sondą obrotową FVT / 89
2.4.3. Badania sondą statyczną CPT lub CPTU / 90
2.5. Badania laboratoryjne próbek gruntowych i ustalanie wartości parametrów geotechnicznych / 92
2.5.1. Zakres badań / 92
2.5.2. Metody badań / 93
2.5.3. Ocena i analiza badań laboratoryjnych oraz dobór parametrów geotechnicznych do analiz stateczności zboczy / 94
2.5.4. Badania laboratoryjne zwietrzelin i rumoszy / 97
2.6. Pobieranie i badania laboratoryjne prób skalnych w celu oceny ich parametrów fizykomechanicznych / 101
2.7. Ocena parametrów fizykomechanicznych masywów skalnych i gruntowych / 102
2.8. Właściwości masywów fliszowych / 109

3. Metody analizy stateczności skarp i zboczy / 115
3.1. Uwagi ogólne i podział metod / 115
3.2. Metoda wyznaczania statecznego profilu skarpy / 117
3.3. Metody sprawdzania stateczności skarp i zboczy / 124
3.3.1. Wprowadzenie / 124
3.3.2. Stateczność zbocza o nieskończonej długości bez filtracji wody / 128
3.3.3. Stateczność zbocza o nieskończonej długości z uwzględnieniem filtracji wody / 130
3.3.4. Analiza stateczności przy założeniu płaskiej powierzchni poślizgu / 133
3.3.5. Metoda Felleniusa / 136
3.3.6. Metoda Bishopa / 140
3.3.7. Metoda Nonveillera / 146
3.3.8. Metoda Janbu / 151
3.3.9. Metoda Morgensterna–Price’a / 156
3.3.10. Metoda Sarmy–Hoeka / 161
3.4. Metody numeryczne analizy stateczności skarp i zboczy / 171
3.4.1. Wprowadzenie / 171
3.4.2. Metoda elementów skończonych (MES) / 172
3.4.3. Metoda różnic skończonych (MRS) / 172
3.4.4. Metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie (SSR) / 173
3.4.5. Zmodyfikowana metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie (MSSR) / 176
3.4.6. Przestrzenne analizy stateczności skarp i zboczy / 177
3.4.7. Komercyjne programy do numerycznej analizy stateczności skarp i zboczy / 178
3.4.8. Porównanie programów do numerycznej analizy stateczności skarp i zboczy / 181

4. Monitoring osuwisk i zboczy zagrożonych osuwiskami / 185
4.1. Kinematyka oraz fazy deformacji skarp i zboczy oraz możliwości prognoz wystąpienia osuwiska / 185
4.2. Metody monitorowania / 198
4.2.1. Powierzchniowy monitoring przemieszczeń skarp i zboczy / 198
4.2.2. Wgłębne monitorowanie przemieszczeń skarp i zboczy / 217
4.2.3. Monitorowanie stanu naprężeń / 220
4.2.4. Monitorowanie warunków wodnych / 222

5. Metody przeciwdziałania osuwiskom / 229
5.1. Odciążenie zboczy / 231
5.2. Drenaż zboczy / 233
5.2.1. Drenaż powierzchniowy / 233
5.2.2. Drenaż wgłębny / 234
5.3. Konstrukcje oporowe i zbrojenie zboczy / 237
5.3.1. Mury i ścianki oporowe / 237
5.3.2. Palowanie, kotwienie i gwoździowanie zboczy / 242
5.4. Inne metody stabilizacji zboczy / 246
Literatura / 249