Model zrównoważenia przedsiębiorstwa

  • Dodaj recenzję:
  • 4236
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Anna Zgrzywa-Ziemak
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł

Model zrównoważenia przedsiębiorstwa

rok wydania: 2019
ilość stron: 328
ISBN: 978-83-7493-067-3
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W monografii "Model zrównoważenia przedsiębiorstwa" sformułowano i empirycznie zweryfikowano wielowymiarową koncepcję „zrównoważenia przedsiębiorstwa” (ang. business sustainability), która określa i strukturalizuje udział współczesnych przedsiębiorstw w rozwoju zrównoważonym i trwałym (ang. sustainable development).

Biorąc pod uwagę rezultaty przeprowadzonych studiów i badań własnych Autorki, można uznać, iż przedłożona do recenzji monografia jest jednym z pierwszych na gruncie krajowym opracowaniem systematyzującym teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju, w szczególności prezentującym oryginalny, autorski model zrównoważenia przedsiębiorstwa i jego empiryczną weryfikację. Stanowi istotne i znaczące wzbogacenie dotychczasowego krajowego dorobku w obszarze zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
Z recenzji profesora dra hab. Janusza Czekaja

Monografia jest dziełem naukowym o dużej wartości merytorycznej i aplikacyjnej mającym znaczenie nie tylko dla pogłębienia dalszych badań nad możliwościami zrównoważenia przedsiębiorstwa, ale również wykorzystania zawartych w niej wskazań dla praktyki zarządzania podmiotami gospodarczymi, które w obliczu totalnych zagrożeń ludzkości chcą podjąć konkretne wyzwania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Z recenzji profesora dra hab. inż. Jana Skalika

Spis treści

Wstęp

1. Rozwój zrównoważony i trwały
1.1. Wymiar środowiskowy rozwoju zrównoważonego i trwałego
1.2. Wymiar społeczny rozwoju zrównoważonego i trwałego
1.3. Wymiar ekonomiczny rozwoju zrównoważonego i trwałego
1.4. Aksjologia rozwoju zrównoważonego i trwałego

2. Przedsiębiorstwo jako podmiot rozwoju zrównoważonego i trwałego
2.1. Definicja zrównoważonego przedsiębiorstwa i zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.2. Ku wartości zrównoważonej i trwałej
2.2.1. Przetrwanie i rozwój jako istota zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.2.2. Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa wspólnie z systemem jako istota zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.2.3. Udział przedsiębiorstwa w rozwoju zrównoważonym i trwałym jako istota jego zrównoważenia
2.2.4. Wartość zrównoważona i trwała - definicja
2.3. Udział przedsiębiorstwa w środowiskowym zrównoważeniu i trwałości
2.3.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki o obiegu zamkniętym
2.3.2. Etapy cyklu życia produktu a oddziaływania środowiskowe
2.3.3. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
2.3.4. Proaktywność w przywracaniu, zachowaniu i rozwoju zdrowia ekosystemów
2.4. Udział przedsiębiorstwa w społecznym zrównoważeniu i trwałości
2.4.1. Relacje z interesariuszami w kształtowaniu społecznego zrównoważenia i trwałości
2.4.1.1. Pracownicy jako grupa interesariuszy
2.4.1.2. Konsumenci jako grupa interesariuszy
2.4.1.3. Partnerzy biznesowi jako grupa interesariuszy
2.4.2. Zarządzanie relacjami z interesariuszami na rzecz rozwoju zrównoważonego i trwałego
2.5. Orientacje czasowe zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.6. Zakres przestrzenny zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.7. Od logiki redukcjonistycznej do zintegrowanej zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.7.1. Współzależność wymiarów zrównoważenia przedsiębiorstwa
2.7.2. Sprzeczności i napięcia właściwe zrównoważeniu przedsiębiorstwa
2.7.3. Zintegrowana logika zrównoważenia przedsiębiorstwa

3. Zarządzanie zrównoważeniem przedsiębiorstwa
3.1. Planowanie jako funkcja zarządzania zrównoważeniem przedsiębiorstwa
3.2. Organizowanie jako funkcja zarządzania zrównoważeniem przedsiębiorstwa
3.3. Przewodzenie jako funkcja zarządzania zrównoważeniem przedsiębiorstwa
3.4. Kontrola jako funkcja zarządzania zrównoważeniem przedsiębiorstwa
3.5. Podsumowanie

4. Weryfikacja empiryczna modelu zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.1. Hipotetyczny model zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.2. Metoda badawcza
4.3. Weryfikacja empiryczna modelu zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.3.1. Charakterystyka badanej próby
4.3.2. Weryfikacja empiryczna hipotez dotyczących struktur wymiarów zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.3.3. Weryfikacja empiryczna hipotez dotyczących struktury zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.3.4. Model zrównoważenia przedsiębiorstwa w zależności od kraju (Polska i Dania)
4.3.5. Podsumowanie weryfikacji empirycznej modelu zrównoważenia przedsiębiorstwa
4.4. Zrównoważenie przedsiębiorstwa a jego wyniki
4.5. Dwuczynnikowa koncepcja zrównoważenia przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis rysunków

Spis tabel

Summary


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl