Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4035
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Mariusz Izdebski
  • Cena netto: 34,29 zł 36,00 zł

Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych

rok wydania: 2018
ilość stron: 170
ISBN: 978-83-7814-838-8
oprawa: miękka

Opis

Praca dotyczy metodologii modelowania przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych z uwzględnieniem wyznaczania tras jazdy pojazdów, przy jednoczesnej minimalizacji liczby tych pojazdów oraz wskazaniu typów pojazdów realizujących zadania transportowe. Przedstawiona metodologia modelowania przydziału pojazdów do zadań wraz z implementacją komputerową może stanowić narzędzie wspomagania decyzji w zakresie planowania tras jazdy pojazdów czy opracowywania harmonogramów pracy kierowców w przedsiębiorstwach transportowych.

Wymiernym efektem pracy jest aplikacja komputerowa umożliwiająca optymalizację przydziału pojazdów do zadań dla różnych systemów transportowych. Przedstawiona w pracy metodologia pozwala na dopasowanie zasobów technicznych do potrzeb obsługi transportowej podmiotów gospodarczych w zależności od sytuacji decyzyjnej.

Przedstawione w pracy modele matematyczne różnią się między sobą przede wszystkim celem wyrażonym funkcją kryterium oraz rodzajem realizowanych zadań. Zagadnienia przydziału w monografii zostały ukazane w ujęciu wielokryterialnym.

Opracowanie obejmuje osiem rozdziałów, z których trzy pierwsze stanowią krytyczną analizę stanu zagadnienia, kolejne dwa zawierają matematyczne sformułowanie problemu, następny rozdział przedstawia procedurę konstruowania algorytmu genetycznego wyznaczającego przydział pojazdów do zadań oraz opis aplikacji, a weryfikacja algorytmu oraz wnioski są ostatnimi rozdziałami niniejszej monografii.

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń / 7

Streszczenie / 12

1. Wprowadzenie / 14
1.1. Istota i problematyka przydziału w zagadnieniach transportowych / 14
1.2. Stan zagadnienia / 25
1.3. Cel i zakres pracy / 36

2. Narzędzia i metody rozwiązywania przydziału środków do zadań / 38
2.1. Metody przydziału środków do zadań w literaturze 38
2.2. Metody i algorytmy w zagadnieniach transportowych / 42

3. Wybrane zagadnienia budowy modeli decyzyjnych w zagadnieniach transportowych / 47
3.1. Istota i cele konstruowania modeli systemów / 47
3.2. Klasyfikacja modeli / 49
3.3. Cele modelowania systemów transportowych / 51
3.4. Zasady konstruowania modeli decyzyjnych / 53

4. Model przydziału pojazdów do zadań / 58
4.1. Identyfikacja elementów modelu przydziału / 58
4.2. Struktura sieci transportowej / 59
4.3. Parametryzacja elementów sieci transportowej / 64
4.3.1. Założenia ogólne / 64
4.3.2. Parametryzacja elementów punktowych sieci transportowej / 66
4.3.3. Parametryzacja elementów liniowych sieci transportowej / 69
4.3.4. Potencjał techniczny / 73
4.4. Zmienne decyzyjne / 75
4.5. Warunki i ograniczenia przydziału / 78
4.6. Kryteria oceny przydziału / 84

5. Wybrane modele przydziału pojazdów do zadań w systemach transportowych / 88
5.1. Założenia ogólne – rodzaje modeli / 88
5.2. Model przydziału pojazdów do zadań dla systemów o strukturze hierarchicznej / 89
5.3. Model przydziału pojazdów do zadań dla systemów całopojazdowych / 94
5.4. Model przydziału pojazdów do zadań dla systemów o rozproszonych punktach nadania i jednej bazie zbiorczej / 104

6. Algorytmy rozwiązywania modeli przydziału pojazdów do zadań w systemach transportowych / 109
6.1. Wybrane algorytmy i ich zastosowanie do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych / 109
6.2. Algorytm genetyczny do rozwiązywania modeli przydziału pojazdów do zadań / 112
6.3. Algorytm genetyczny dla modelu przewozów całopojazdowych i modelu o rozproszonych punktach nadania i bazie zbiorczej / 115
6.3.1. Opracowanie struktury chromosomu / 115
6.3.2. Określenie funkcji przystosowania / 122
6.3.3. Etapy reprodukcji chromosomu / 122
6.3.4. Określenie krzyżowania i mutacji chromosomów / 124
6.4. Algorytm genetyczny dla modelu przydziału pojazdów do zadań w systemach o strukturze hierarchicznej / 127
6.4.1. Opracowanie struktury chromosomu / 127
6.4.2. Określenie krzyżowania i mutacji / 129
6.5. Oprogramowanie komputerowe wspomagające wyznaczanie przydziału pojazdów do zadań / 131
6.5.1. Dane dotyczące aplikacji komputerowej / 131
6.5.2. Funkcjonalności użytkowe programu / 134

7. Praktyczne przykłady zastosowania modeli przydziału pojazdów do zadań / 137
7.1. Założenia ogólne /137
7.2. Weryfikacja modelu MPCP-1 / 138
7.2.1. Założenia ogólne / 138
7.2.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPCP-1 / 142
7.3. Weryfikacja modelu MPSR-1 / 146
7.3.1. Założenia ogólne / 146
7.3.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPSR-1 / 148
7.4. Weryfikacja modelu MPH-1 / 152
7.4.1. Założenia ogólne / 152
7.4.2. Analiza wrażliwości dla modelu MPH-1 / 154

8. Podsumowanie i wnioski / 157

Bibliografia / 159