Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3807
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Mariusz Kostrzewski
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych

rok wydania: 2018
ilość stron: 212
ISBN: 978-83-7814-750-3

Opis
Praktyczny i nowatorski charakter oraz zawartość merytoryczna monografii wykracza poza ramy dostępnych prac naukowych z obszaru zastosowania metod symulacyjnych w zagadnieniach modelowania procesów logistycznych zachodzących w magazynach wysokiego składowania. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów, projektantów, badaczy i dostawców wyposażenia systemów logistycznych, zarządców obiektów logistycznych oraz inwestorów dbających o konkurencyjność na rynku i poszukujących narzędzi służących do podniesienia efektywności prowadzonych przez siebie przedsięwzięć.Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń stosowanych w rozprawie / 7
Wprowadzenie / 11
A. Stan zagadnienia modelowania wybranych systemów i procesów logistycznych / 11
B. Wybrane obszary badawcze podejmowane w modelowaniu systemów i procesów logistycznych w magazynach wysokoregałowych / 17
C. Podstawowe i szczegółowe cele oraz zakres rozprawy / 29

1. Elementy teorii modelowania i symulacji / 31
1.1. Usytuowanie metod symulacyjnych wśród metod badawczych / 33
1.2. Aspekty modelowania i symulacji / 43
1.2.1. System rzeczywisty i system hipotetyczny / 44
1.2.2. Układ eksperymentu i jego zasadność / 48
1.2.3. Model systemu rzeczywistego/ 50
1.2.4. Uproszczony model syst emu rzeczywistego / 52
1.2.5. Model symulacyjny / 56
1.3. Aspekty komunikacyjne modelowania przy zastosowaniu metod symulacyjnych / 60
1.4. Architektura środowisk i modeli symulacyjnych oraz etapy modelowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych / 61
1.5. Procedura postępowania w modelowaniu z wykorzystaniem metod symulacyjnych / 62

2. Klasyfikacja modeli symulacyjnych i wybrane aspekty metodyczne badań z wykorzystaniem modeli symulacyjnych / 65
2.1. Podział modeli symulacyjnych ze względu na zmienność cech i wpływ czasu / 67
2.1.1. Modele statyczne / 67
2.1.2. Modele dynamiczne / 68
2.2.  Podział modeli symulacyjnych ze względu na charakter cech i sposób opisu / 70
2.2.1. Modele deterministyczne / 71
2.2.2. Modele stochastyczne / 71
2.2.3. Modele indeterministyczne / 73
2.3. Podział modeli symulacyjnych ze względu na ciągłość zmiennych i parametrów modelu / 73
2.3.1. Modele procesów ciągłych / 74
2.3.2. Modele procesów dyskretnych / 75
2.3.3. Modele procesów hybrydowych / 76
2.4. Podział modeli symulacyjnych ze względu na wzajemny wpływ zjawisk im towarzyszących / 76
2.4.1. Modele korelacyjne / 76
2.4.2. Modele przyczynowe / 77
2.5. Wady i zalety stosowania metod symulacyjnych / 77
2.6. Narzędzia informatyczne stosowane do analizy procesów logistycznych w metodach symulacyjnych / 85

3. Etapy budowy modeli symulacyjnych / 93
3.1. Model koncepcyjny / 93
3.2. Dane na wejściu – upraszczanie modelu symulacyjnego i generowanie liczb pseudolosowych / 95
3.3. Weryfikacja i walidacja modelu symulacyjnego / 98
3.4. Modelowanie z wykorzystaniem metod symulacyjnych – dokumentacja / 104

4. Aplikacje symulacyjnych modeli wybranych elementów systemów oraz procesów logistycznych i transportowych w magazynach wysokoregałowych / 106
4.1. Czasy cykli procesu komisjonowania w kontekście teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa / 106
4.1.1. Procedura postępowania w badaniu / 107
4.1.2. Budowa modelu symulacyjnego / 109
4.1.3. Weryfikacja modelu symulacyjnego / 112
4.1.4. Eksperymentowanie na modelu symulacyjnym wraz z analizą wyników / 115
4.1.5. Podsumowanie badania / 121
4.2. Symulacyjne badanie dynamiki procesu komisjonowania w magazynach wysokoregałowych przy uwzględnieniu podatności na awarie / 122
4.2.1. Procedura postępowania w badaniu, model koncepcyjny i symulacyjny / 122
4.2.2. Analiza wyników badań / 124
4.2.3. Podsumowanie badania / 128
4.3. Analiza wrażliwości wybranych parametrów symulacyjnego modelu procesu komisjonowania w magazynie wysokoregałowym / 129
4.3.1. Modele analityczny, koncepcyjny i symulacyjny / 130
4.3.2. Weryfikacja i walidacja modelu symulacyjnego / 137
4.3.3. Testowanie generatorów liczb losowych / 140
4.3.4. Analiza wrażliwości wybranych parametrów modelu symulacyjnego / 165
4.3.5. Podsumowanie badania / 169
4.4. Ocena stateczności wybranej konstrukcji regałowej / 170
4.4.1. Układ eksperymentu / 170
4.4.2. Model koncepcyjny / 171
4.4.3. Implementacja modelu koncepcyjnego do postaci modelu symulacyjnego / 172
4.4.4. Omówienie wyników eksperymentu / 173
4.4.5. Podsumowanie badania / 181
Podsumowanie i perspektywy dalszych badań / 182
Bibliografia  / 188
Streszczenia
Modelowanie i badanie wybranych procesów i elementów obiektów logistycznych z wykorzystaniem metod symulacyjnych / 211
Modeling and research on selected processes and elements of logistics facilities with use of
simulation methods / 212