Modelowanie procesów magazynowych w zastosowaniu do oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy w magazynach

  • Dodaj recenzję:
  • 4036
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Michał Kłodawski
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Modelowanie procesów magazynowych w zastosowaniu do oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy w magazynach

rok wydania: 2018
ilość stron: 240
ISBN: 978-83-7814-809-8
oprawa: miękka

Opis

W monografii przedstawiono modelowanie procesów magazynowych widziane z perspektywy oceny wydajności i bezpieczeństwa pracy. Pracę poprzedziła prezentacja wybranych aspektów modelowania procesów magazynowych. Sprecyzowano także szczegółowe cele modelowania procesów magazynowych i omówiono różnego rodzaju obiekty magazynowe i realizowane w nich procesy (wraz z ich charakterystyką). Następnie opisano problematykę wydajności i bezpieczeństwa pracy w obiektach magazynowych, w tym efektywność i wydajność procesu i obiektu magazynowego, jego miary i wybrane podejścia do zwiększania wydajności procesu magazynowego, zagrożenia pracowników magazynowych i wybrane podejścia do ograniczania ryzyka i zagrożeń w procesach magazynowych, a na tej podstawie ocenę ryzyka zawodowego w obiektach magazynowych. W ten sposób powstał model obiektu i procesu magazynowego, posiadający własną strukturę, zadania logistyczne, zasoby pracy, elementy strukturalne ze swoimi charakterystykami oraz system organizacji procesu magazynowego.

Następnie omówiono wybrane modele procesów magazynowych dotyczące wydajności i bezpieczeństwa, a w tym model rozmieszczenia asortymentu w magazynie, model optymalizacji tras pracowników oraz model oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych. Zaprezentowano także metody symulacyjne w ocenie procesów magazynowych i przeanalizowano ich wady, zalety, sposoby konstruowania oraz narzędzia do symulacji procesów magazynowych.

Efektem finalnym opracowania są badania symulacyjne procesów magazynowych w aspekcie wydajności i bezpieczeństwa – case study. W tej części pracy przedstawiono założenia do badań symulacyjnych, omówiono parametry podstawowych elementów modelu symulacyjnego, zaprezentowano logikę działania modelu symulacyjnego i różne warianty symulacyjne, a pracę zwieńczono porównaniem i podsumowaniem uzyskanych wyników.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 7
1.1. System a proces magazynowy / 7
1.2. Zadania i cele procesu magazynowego / 14
1.3. Cel i zakres monografii / 15

2. Wybrane aspekty modelowania procesów magazynowych / 20
2.1. Model i modelowanie / 20
2.2. Typy modeli / 24
2.3. Cele modelowania procesów magazynowych / 30

3. Obiekty magazynowe i realizowane w nich procesy / 34
3.1. Obiekty magazynowe i ich rodzaje / 34
3.2. Podstawowe elementy procesu magazynowego / 39
3.3. Charakterystyka elementów procesu magazynowego / 40

4. Problematyka wydajności i bezpieczeństwa w obiektach magazynowych / 46
4.1. Efektywność i wydajność procesu i obiektu magazynowego / 46
4.2. Miary efektywności i wydajności procesu i obiektu magazynowego / 48
4.3. Wybrane podejścia do zwiększania wydajności procesu magazynowego / 52
4.3.1. Dobór technologii składowania i transportu wewnętrznego / 52
4.3.2. Organizacja pracy obiektu magazynowego / 61
4.4. Zagrożenia pracowników magazynowych / 67
4.4.1. Procesy przyjęcia i wydania z magazynu / 67
4.4.2. Procesy składowania i buforowania materiałów w obrębie magazynu / 68
4.4.3. Proces kompletacji / 69
4.4.4. Procesy przemieszczania z wykorzystaniem wózków magazynowych / 72
4.5. Wybrane podejścia do ograniczania ryzyka i zagrożeń w procesach magazynowych / 79
4.6. Ocena ryzyka zawodowego w obiektach magazynowych / 87
4.6.1. Ryzyko, zagrożenie i bezpieczeństwo / 87
4.6.2. Miary ryzyka zawodowego / 91
4.6.3. Algorytm analizy i oceny ryzyka zawodowego / 95
4.6.4. Metody oceny ryzyka zawodowego / 100

5. Model obiektu i procesu magazynowego / 104
5.1. Uwagi ogólne / 104
5.2. Struktura obiektu magazynowego / 107
5.3. Zadania logistycznego obiektu magazynowego / 115
5.4. Zasoby pracy obiektu magazynowego / 121
5.4.1. Środki transportu wewnętrznego i maszyny / 121
5.4.2. Pracownicy magazynowi / 123
5.5. Charakterystyki elementów struktury magazynu / 125
5.6. Organizacja procesu magazynowego / 129
5.6.1. System informacyjny – przetwarzanie informacji i zadań / 129
5.6.2. Czas obsługi zadań w procesie magazynowym / 135
5.6.3. Zmienne decyzyjne i warunki brzegowe modelu MPM / 139
5.6.4. Kryteria oceny procesu magazynowego / 143

6. Wybrane modele procesów magazynowych dotyczące wydajności i bezpieczeństwa / 146
6.1. Uwagi ogólne / 146
6.2. Model rozmieszczenia asortymentu w magazynie / 148
6.3. Model optymalizacji tras pracowników / 154
6.4. Model oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych / 158

7. Metody symulacyjne w ocenie procesów magazynowych / 164
7.1. Wprowadzenie do metod symulacyjnych / 164
7.1.1. Symulacja a model symulacyjny / 164
7.1.2. Wady i zalety symulacji / 165
7.2. Konstruowanie modeli symulacyjnych / 167
7.3. Narzędzia do symulacji procesów magazynowych / 170

8. Badania symulacyjne procesów magazynowych w aspekcie wydajności i bezpieczeństwa – case study / 173
8.1. Założenia do badań symulacyjnych / 173
8.2. Parametry podstawowych elementów modelu symulacyjnego / 175
8.3. Logika działania modelu symulacyjnego / 179
8.4. Warianty symulacyjne / 181
8.4.1. Układ korytarzy roboczych i organizacja pracy / 181
8.4.2. Prędkość poruszania się w układzie transportu wewnętrznego / 185
8.5. Wyniki prowadzonych badań / 186
8.5.1. Układ trójblokowy z analizą sytuacji kolizyjnych we wszystkich korytarzach / 186
8.5.2. Układ trójblokowy z analizą sytuacji kolizyjnych w korytarzach poprzecznych / 191
8.5.3. Układ dwublokowy z analizą sytuacji kolizyjnych w korytarzach poprzecznych / 195
8.5.4. Prędkość poruszania się wózków magazynowych / 197
8.6. Porównanie i podsumowanie uzyskanych wyników / 199

9. Podsumowanie / 207

Literatura / 209
Spis ilustracji / 223
Spis tabel / 226
Załączniki / 227