Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3359
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Michał Sarnowsk, Jan Król, Karol J. Kowalski
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł
Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych

rok wydania: 2016
ilość stron: 134
ISBN: 978-83-7814-538-7

Opis
Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych. Praca jest podsumowaniem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez autorów w Politechnice Warszawskiej. Zawiera opis materiałów do izolacji i nawierzchni asfaltowych, omówienie warunków pracy nawierzchni mostowych i podstawowych rodzajów jej zniszczeń oraz prezentację wyników badań odporności na działanie wysokiej temperatury materiałów do izolacji i nawierzchni mostowych. W podsumowaniu pracy podano uogólnione zalecenia w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i warstw konstrukcyjnych stosowanych do budowy trwałych nawierzchni mostowych oraz wybrane przykłady konstrukcji nawierzchni asfaltowych układanych na pomostach stalowych i betonowych.

Spis treści
Wybrane oznaczenia i skróty / 7
1. Wstęp / 9
2. Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji i nawierzchni na obiektach mostowych / 13
2.1. Konstrukcja nawierzchni na drogowych obiektach mostowych / 13
2.2. Rozwiązania materiałowo-technologiczne izolacji mostowych / 15
2.3. Rozwiązania materiałowo-technologiczne warstw nawierzchni mostowych / 20
3. Warunki pracy nawierzchni mostowej oraz charakterystyka podstawowych rodzajów zniszczeń / 23
3.1. Ogólna charakterystyka warunków pracy nawierzchni mostowej / 23
3.2. Analiza stanu naprężeń i odkształceń konstrukcji nawierzchni mostowej / 24
3.3. Charakterystyka podstawowych rodzajów zniszczeń nawierzchni mostowej / 27
4. Badania odporności na starzenie materiałów stosowanych do warstw izolacji i asfaltowych nawierzchni mostowych / 31
4.1. Lepiszcza asfaltowe do izolacji i nawierzchni / 31
4.2. Materiały do izolacji mostowych / 40
4.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe stosowane do izolacji mostowych / 44
4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstw ochronnych i ścieralnych nawierzchni mostowych /  53
4.4.1. Asfalt lany MA do warstw nawierzchni mostowej / 53
4.4.2. Warstwa ochronna/warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA / 55
4.4.3. Warstwa ochronna/warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC / 59
5. Badania odporności na działanie wysokiej temperatury materiałów stosowanych do warstw izolacji i asfaltowych nawierzchni mostowych / 63
5.1. Badania asfaltów i asfaltów modyfikowanych stosowanych do izolacji i nawierzchni przed i po oddziaływaniu wysokiej temperatury / 65
5.1.1. Lepiszcza stosowane do badań / 65
5.1.2. Metodyka badania odporności lepiszczy na oddziaływanie wysokiej temperatury / 66
5.1.3. Wyniki badania właściwości lepiszczy po wygrzewaniu w wysokiej temperaturze / 68
5.2. Badania materiałów do izolacji mostowych poddanych oddziaływaniu temperatury / 71
5.2.1. Badania pap zgrzewalnych / 71
5.2.2. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do warstw izolacji mostowych / 74
5.3. Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ochronnej i ścieralnej nawierzchni mostowej / 81
5.3.1. Wymagania odnośnie do temperatur technologicznych produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych / 82
5.3.2. Materiały do badań i skład mieszanek do nawierzchni / 84
5.3.3. Metodyka badań mieszanek do nawierzchni / 85
5.3.4. Wyniki badania mieszanek do warstw nawierzchni mostowych / 86
5.3.5. Charakterystyka zmęczeniowa mieszanek do warstw nawierzchni mostowych / 93
5.4. Podsumowanie wyników badań lepiszczy, izolacji i mieszanek mineralno-asfaltowych / 96
6. Uogólnione zalecenia w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i warstw konstrukcyjnych stosowanych do budowy trwałych nawierzchni mostowych / 99
6.1. Zalecenia dotyczące stosowania izolacji przeciwwodnych płyt pomostów
obiektów mostowych / 99
6.1.1. Asfaltowa izolacja arkuszowa / 99
6.1.2. Izolacja powłokowa / 101
6.1.3. Uwagi do zaleceń stosowania izolacji / 110
6.2. Zalecenia dotyczące stosowania rozwiązań materiałowo-technologicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni obiektów mostowych / 113
7.  Przykłady konstrukcji nawierzchni mostowych / 119
8.  Podsumowanie / 126
Bibliografia / 130
Spis norm i dokumentów technicznych / 133