Norma SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4335
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: mgr inż. Julian Wiatr, dr inż. Waldemar Jaskółowski

  • szt.
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł

Norma SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
ebook PDFwydanie I/2013

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 802 KB
ISBN: 978-83-61163-49-7
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego wtedy, gdy zastosowany zespół rozwiązań techniczno-budowlanych w budynku i urządzeniach z nim związanych zapewnia w razie pożaru:

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z właściwych przepisów,

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki,

− możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób),

− bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Powyższe wymagania zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest jednym z najistotniejszych celów bezpieczeństwa pożarowego. Ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych, przyjętym z punktu widzenia efektywnej ewakuacji jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantujących prace urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru przy ich znamionowych parametrach. Podczas pożaru budynków zazwyczaj bardzo szybko rośnie temperatura, co skutkuje wzrostem rezystancji przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji przewodów powoduje zwiększenie spadku napięcia w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej jest wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo wysoka temperatura wpływa na pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń.

W związku z tym na etapie projektowania instalacji elektrycznych należy uwzględnić to niekorzystne zjawisko, w celu zapewnienia zasilania urządzeń napięciem o wymaganej wartości oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Norma N SEP-E-005e. Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

ISBN: 978-83-61163-49-7

Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego wtedy, gdy zastosowany zespół rozwiązań techniczno-budowlanych w budynku i urządzeniach z nim związanych zapewnia w razie pożaru:
− nośność konstrukcji przez czas wynikający z właściwych przepisów,
− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,
− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie budynki,
− możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji (osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób),
− bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Powyższe wymagania zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Możliwość bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest jednym z najistotniejszych celów bezpieczeństwa pożarowego. Ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych, przyjętym z punktu widzenia efektywnej ewakuacji jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji (WCBE). Jednym z warunków zapewnienia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o parametrach gwarantujących prace urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru przy ich znamionowych parametrach. Podczas pożaru budynków zazwyczaj bardzo szybko rośnie temperatura, co skutkuje wzrostem rezystancji przewodów elektrycznych. Wzrost rezystancji przewodów powoduje zwiększenie spadku napięcia w obwodach zasilających urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie w czasie akcji ratowniczej jest wymagane przez odpowiednie przepisy. Dodatkowo wysoka temperatura wpływa na pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. W związku z tym na etapie projektowania instalacji elektrycznych należy uwzględnić to niekorzystne zjawisko, w celu zapewnienia zasilania urządzeń napięciem o wymaganej wartości oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.