Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 994
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Antoni Klajn, Henryk Markiewicz

  • szt.
  • Cena netto: 20,00 zł 38,00 zł 21,00 zł
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych
Podstawy planowania
ebook PDF
 

rok wydania: 2006, 2009 / I
 
format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 5,31 MB
ilość stron: 69
ISBN 978-83-89008-32-9
 
Obowiązujące obecnie w Polsce akty prawne określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne w budynkach, to głównie:
-wieloarkuszowa Polska Norma PN-IEC 60-364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994r, rozdział 8 "Instalacje elektryczne", wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Te akty prawne formułują wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w sposób dość ogólny, wynikający z szeroko rozumianych warunków bezpieczeństwa. Brak jest w nich niektórych ustaleń o zasadniczym znaczeniu dla planowania instalacji elektrycznych, warunkujących przyjęcie podstawowych założeń projektowych oraz niektórych szczegółowych wymagań technicznych ustalających zasady realizacji instalacji. Jednym z takich zasadniczych założeń jest przyjęcie mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych, niezbędne do określenia długotrwałego obciążalności instalacji.

Celem prenormy jest uzupełnienie, zarówno w sensie prawnym jak i technicznym, ustaleń, które w warunkach krajowych mogą stanowić komentarz i zalecenia do punktu 311 normy PN-IEC 60364 - "...ze względu na nagrzewanie i dopuszczalne spadki napięcia, podstawą dla zaprojektowania ekonomicznej i niezawodnej instalacji jest ustalenie mocy zapotrzebowanej".

Wytyczne dotyczące wymiarowania i wyposażenia instalacji stanowią merytorycznie jednolitą całość z prenormą P SEP-E-0002 i zawierają podstawowe wymagania dotyczące projektowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Celem tych ustaleń jest zapewnienie technicznej poprawności wykonania instalacji oraz jej pożądanych walorów użytkowych w dłuższym, przewidywanym horyzoncie czasowym jej eksploatacji.
Spełnienie tych wymogów wiążą się przede wszystkim z:
- odpowiednim doborem przekrojem przewodów instalacyjnych
- właściwym wyposażeniem instalacji w osprzęt i aparaturę zabezpieczeniową.

W komentarzu omówiono jedynie problemy wymagające wyjaśnienia czy uzasadnienia, nie poruszano zagadnień, które zdaniem autorów są oczywiste i takich wyjaśnień nie wymagają.

Spis treści
1.Norma N SEP-E-002.
1.1. Zakres stosowania.
1.2. Terminologia.
1.3. Moc zapotrzebowana mieszkań, wewnętrznych linii zasilającyc i budynków.

2.Wytyczne dotyczące wymiarowania i wyposażenia instalacji.
2.1. Przedmiot i zakres wytycznych.
2.2.Terminologia.
2.3. Podstawowe założenia planowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
2.3.1. Informacje ogólne
2.3.2. Złącze instalacji elektrycznej i główna szyna wyrównawcza
2.3.3. Wewnętrzne linie zasilające (WZL)
2.3.4. Urządzenia pomiarowe i sterownicze
2.3.5. Obwody wspólnego użytkowania (obwody administracyjne)
2.3.6. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach
2.3.7. Uziom budynku
2.3.8. Wyrównanie potencjałów
2.4. Rodzaj i zakres niezbędnego wyposażenia instalacji w budynkach mieszkalnych
2.4.1. Ustalenia ogólne i zakres stosowania
2.4.2. Obwody odbiorcze
2.4.3. Łączenie wypustów przyłączeniowych
2.4.4.Oświetlenie pomieszczeń wspólnego użytkowania
2.4.5. Zabezpieczenie przez bezprawnym użytkowaniem energii elektrycznej
2.4.6. Instalacja systemowa
2.5. Prowadzenie przewodów i rozmieszczeń urządzeń
2.5.1. Strefy instalacyjne
2.5.2. Rozmieszczenia urządzeń

3. Komentarz do Normy N SEP-E-002 oraz do „Wytycznych dotyczących wymiarowania i wyposażenia instalacji.
3.1. Wstęp
3.2. Moc zapotrzebowana mieszkań i wewnętrznych linii zasilających i budynków (Norma N SEP-E-002)
3.2.1. Moce zapotrzebowane przez pojedyncze mieszkania (Norma, punkty 3.1, 3.2., 3.3.)
3.2.2. Szczytowe moce obliczeniowe wewnętrznych linii zasilających i budynków (Norma, punkt 3.5.)
3.2.3. Moc zapotrzebowana w instalacjach modernizowanych (Norma, punkt 3.4.)
3.3. Podstawowe założenia dotyczące planowania instalacji elektrycznych (Wytyczne, rozdział 3)
3.3.1. Układy zasilania sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych (Wytyczne, punkt 3.3.)
3.3.2. Złącze instalacji elektrycznej (Wytyczne, punkty 3.2. i 3.3.3.)
3.3.3. Główna szyna wyrównawcza, połączenia wyrównawcze i uziom budynku (Wytyczne, punkty 3.2.2., 3.6.8., 3.7 i 3.8)
3.3.4. Rozwiązania wewnętrznych linii zasilających (Wytyczne, rozdział 3.3.)
3.3.5. Rodzaj i zakres niezbędnego wyposażenia instalacji odbiorczych. Obwody, gniazda wtyczkowe i wypusty oświetleniowe (Wytyczne, punkty 4.2, 4.2. i 4.3.)
3.4. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową
3.4.1. Informacje wstępne (Wytyczne punkt 3.1.)
3.4.2. Dobór przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą (Wytyczne, punkt 3.1.3.)
3.4.3. Sprawozdanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalne spadki napięcia (Wytyczne, punkty 3.3.8. i 3.6.7.)
3.4.4. Sprawozdania przekroju przewodu ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przetężeń (Wytyczne 3.3.5.)
3.5. Warunki selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych w instalacjach elektrycznych (Wytyczne, punkty 3.3.6., 3.3.7. i 3.6.2.)
3.6. Uwagi końcowe

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku "elektro.info"

Zamów prenumeratę >>