Nowoczesne budynki energoefektywne Znowelizowane warunki techniczne 2019

  • Dodaj recenzję:
  • 4110
  • Producent: Polcen
  • Autor: dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne 2019

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 432, kolorowe zdjęcia
ISBN: 978-83-64795-38-1
format: B5
oprawa: twarda

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Dział X WT zagadnienia efektywności energetycznej obejmuje:
- ochronę cieplną i oszczędność energii
- rozwiązania techniczne energoefektywne przegród budowlanych i instalacji i urządzeń cieplnych oraz instalacji wentylacyjnych
- odnawialne źródła energii (OZE)
- świadectwa i audyty energetyczne
- termomodernizacja
- systemy zarządzania energii i rozliczeń

 

Spis treści
Przedmowa – dr inż. Maciej Robakiewicz / 7

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień efektywności energetycznej budynków– dr inż. Arkadiusz Węglarz / 9
1.1. Zużycie energii w budownictwie – przepisy europejskie / 9
1.2. Efektywność energetyczna budynków w Polsce – definicje / 10
1.3. Zużycie energii w budynkach w Polsce – analiza standardów energetycznych istniejących budynków / 13
1.4. Perspektywy wzrostu efektywności energetycznej w budynkach / 21
Bibliografia / 24

Rozdział 2. Wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii– dr inż. Arkadiusz Węglarz / 25
2.1. Wprowadzenie .25
2.2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii w budynkach / 25
Bibliografia / 52

Rozdział 3. Rozwiązania techniczne elementów budynków zgodne z obowiązującymi wymaganiami – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka / 53
3.1. Kształtowanie bryły i układu budynków / 54
3.2. Szczelność obudowy zewnętrznej a zastosowany system wentylacji / 59
3.3. Termoizolacyjność przegród zewnętrznych / 67
3.4. Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej / 83
3.5. Budynki pasywne, zeroenergetyczne, plusenergetyczne oraz budynki ekologiczne w kontekście budownictwa zrównoważonego / 92
Bibliografia / 96

Rozdział 4. Wykorzystanie OZE i kogeneracji – dr inż. Arkadiusz Węglarz / 99
4.1. Wstęp / 99
4.2. Systemy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego / 99
4.3. Systemy wykorzystujące energię otoczenia / 113
4.4. Systemy wykorzystujące energię wiatru / 119
4.5. Systemy wykorzystujące biomasę / 120
4.6. Kogeneracja 129
Bibliografia / 138

Rozdział 5. Certyfikacja energetyczna budynków – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka / 139
5.1. Zasady funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków / 139
5.2. Metodyka sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / 145
5.3. Dokument końcowy – świadectwo charakterystyki energetycznej / 173
Bibliografia / 179

Rozdział 6. Termomodernizacja budynków w Polsce – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz / 181
6.1. Wymagania Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów / 181
6.2. Komfort użytkowania pomieszczeń / 184
6.3. Pojęcie termomodernizacji / 189
6.4. Audyt energetyczny / 190
6.5. Termomodernizacja przegród zewnętrznych / 193
6.6. Pojęcie głębokiej termomodernizacji / 197
6.7. Systemy wsparcia termomodernizacji – ocena efektów / 197
Bibliografia / 211

Rozdział 7. Energooszczędna eksploatacja budynków – dr inż. Arkadiusz Węglarz / 213
7.1. Systemy zarządzania energią w budynkach / 213
7.2. Inteligentne budynki / 222
7.3. Systemy rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych / 234
Bibliografia / 245

Załącznik 1. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych – obliczenia współczynników przenikania ciepła / 247
1.1. Ściany zewnętrzne / 247
1.1.1. Przegroda jednowarstwowa / 247
1.1.2. Przegroda wielowarstwowa / 248
1.2. Ściany wewnętrzne / 251
1.3. Strop gęstożebrowy pod nieogrzewanym poddaszem / 252
1.4. Podłoga na gruncie / 253
1.5. Dach – przegroda niejednorodna / 255
1.6. Okna i drzwi zewnętrzne / 258

Załącznik 2. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na energię końcową do celów grzewczych dla przykładowego budynku / 259
2.1. Energia użytkowa – obliczenia według normy PN-EN 13790:2008 / 261

Załącznik 3. Audyt energetyczny budynku dla obiektu z załącznika 2 / 287
3.1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku / 287
3.2. Karta audytu energetycznego budynku / 288
3.3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane podczas opracowywania audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora / 291
3.4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku / 293
3.5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku / 298
 5.1. Przegrody zewnętrzne / 298
 5.2. Okna i drzwi / 299
 5.3. Wentylacja / 299
 5.4. Źródło ciepła / 299
 5.5. Instalacja centralnego ogrzewania / 299
3.6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego / 300
3.7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / 300
3.8. Opis techniczny proponowanych usprawnień / 315
3.9. Załączniki do audytu / 317

Załącznik 4. Obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku (różnice między rozporządzeniem i normą 13790) / 321
4.1. Obliczenia wskaźników EU, EK i EP na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / 321

Załącznik 5. Wykorzystanie badań termowizyjnych oraz badań szczelności w budownictwie / 349

Aneks 1. Wykaz aktów prawnych / 363
Aneks 2. Wykaz Polskich Norm (PN) – zagadnienia energetyczne / 385

Skorowidz rzeczowy / 415

 

Przedmowa

Problemy efektywności energetycznej w budownictwie, które są tematem monografii „Nowoczesne budynki energoefektywne. Znowelizowane warunki techniczne”, stanowią bardzo obszerny dział techniki, a także istotne zagadnienie gospodarcze i społeczne. Zapotrzebowanie energii związanej z użytkowaniem budynków decyduje o ponoszonych kosztach ich eksploatacji, wpływie użytkowania budynku na środowisko naturalne, a także o jakości środowiska, w którym przebywają użytkownicy budynku – a zatem o komforcie życia i stanie zdrowia.

Zapotrzebowanie energii związanej z użytkowaniem budynku jest uzależnione od jego cech energetycznych, a w szczególności od właściwości ochrony cieplnej budynku oraz systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i zaopa-trzenia w ciepłą wodę użytkową, a także oświetlenia.

Te cechy budynków – tak ważne dla ludzi, środowiska i gospodarki – mogą być właściwie ukształtowane przez odpowiednie rozwiązania techniczne i wykorzystane materiały w projektowanych budynkach, a także poprawione w budynkach już istniejących przez ich modernizację.

Nadanie budynkowi odpowiednich cech energetycznych jest dokonywane w projektach budowlanych oraz w audytach energetycznych przygotowujących termo-modernizację budynków. Określanie aktualnego ich stanu, czyli charakterystyki energetycznej, odbywa się w ramach świadectw energetycznych budynków.

Stosowanie zasad prawidłowego opracowania projektów oraz audytów i świadectw energetycznych ma zatem bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną budynków.

Przedstawienie i omówienie tych właśnie zasad jest treścią niniejszej książki przygotowanej przez Wydawnictwo POLCEN, której autorami są: dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka i dr inż. Arkadiusz Węglarz.

Temat, który podjęli autorzy książki, jest bardzo ważny i aktualny. Dyrektywy Unii Europejskiej oraz krajowe dokumenty takie jak „Polityka energetyczna Polski” czy „Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej” stawiają bardzo ambitne cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej. W szczególności od 2021 r. wszystkie nowe budynki będą musiały odpowiadać wymaganiom tzw. budynku niemal zeroenergetycznego, a do 2050 r. ma być przeprowadzona modernizacja wszystkich budynków istniejących w takim zakresie, aby i one spełniały te wymagania.

Te założenia mogą być trudne do zrealizowania bez dobrej znajomości metod i środków poprawy przez osoby biorące udział w procesie budowy lub modernizacji budynków. Książka może być pomocą w tych działaniach. W monografii zostały omówione wymagania prawa dotyczące efektywności energetycznej budynków, środki techniczne, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym niezbędne procedury techniczne i organizacyjne. Dokonano także krytycznej oceny niektórych przepisów i pewnych procedur stosowanych w tym obszarze.

Książka stanowi rozwinięcie i skonkretyzowanie ogólnych zasad projektowania oraz modernizacji budynków zawartych w przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności w Dziale X rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w ustawach: o charakterystyce energetycznej budynków, o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak również o efektywności energetycznej oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw.

Właściwości budynków związane ze zużyciem energii mają wpływ na jakość środowiska, w którym przebywają ich użytkownicy, a także na poziom zużycia energii, który decyduje o kosztach eksploatacji budynku i wpływie jego użytkowania na środowisko naturalne. A zatem omawiane w książce zasady prawidłowego opracowania projektów oraz audytów czy świadectw energetycznych budynków dotyczą niezmiernie ważnych problemów technicznych, gospodarczych i społecznych.

Treść książki obejmuje cały kompleks zagadnień dotyczących oceny cech energetycznych budynków oraz niezbędnych działań dla osiągnięcia bardziej oszczędnego i efektywnego zużywania energii potrzebnej dla ich użytkowania.
Książka zawiera nie tylko przepisy i zasady teoretyczne, ale także przykłady, które wyjaśniają praktyczne ich zastosowanie oraz wykorzystanie teorii. Jest to więc pełny zakres wiedzy dotyczącej problemów efektywności energetycznej budynków potrzebnej projektantom, audytorom energetycznym i innym specjalistom zajmującym się problematyką efektywności energetycznej budynków. Książka może zatem ułatwić i właściwie ukierunkować ich pracę.

Autorzy monografii – wykładowcy na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – zapewnili odpowiednią jakość merytoryczną książki i komunikatywność przekazu, co zapewnia łatwe i prawidłowe zrozumienie omawianej tematyki.

Publikacja zawiera ponad 50 tabel, ok. 110 rysunków i zdjęć, wykaz aktów prawnych, wykaz Polskich Norm oraz skorowidz rzeczowy.

dr inż. Maciej Robakiewicz