Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3964
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Roland Jachimowski
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych

rok wydania: 2018
ilość stron: 150
ISBN: 978-83-7814-771-8
oprawa: miękka

Opis

Celem monografii jest przedstawienie metodyki modelowania procesów transportowo-przeładunkowych realizowanych w terminalach intermodalnych w zastosowaniu do oceny realizacji zadań związanych z obsługą jednostek intermodalnych z punktu widzenia czasu i kosztów.

Na opracowaną metodykę składa się opracowanie modelu intermodalnego terminalu przeładunkowego uwzględniając wszystkie jego istotne elementy ze względu na przedmiot badań, czyli formalizację języka opisu, zapisu struktury terminalu przeładunkowego i jego charakterystyk, formalizację zapisu wskaźników oceny realizacji procesów transportowo-przeładunkowych obsługi jednostek intermodalnych oraz kryteriów ich oceny i zapisu układu ograniczeń. Ponadto przedstawiono matematyczne sformułowanie wybranych modeli realizacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalu intermodalnym oraz weryfikację opracowanych modeli z wykorzystaniem aplikacji FlexSim. Przedstawiona metodyka modelowania procesów transportowo-przeładunkowych realizowanych na jednostkach intermodalnych w terminalu przeładunkowym wraz z implementacją komputerową z zastosowaniem narzędzia symulacyjnego, może stanowić narzędzie wspomagania decyzji w zakresie oceny tych procesów w różnych strefach funkcjonalnych terminalu.

Spis treści

1. Wstęp – identyfikacja obszaru badawczego / 7
1.1. Procesy transportowe a intermodalne terminale przeładunkowe – pojęcia podstawowe / 7
1.2. Stan zagadnienia / 11
1.2.1. Identyfikacja obszarów badawczych / 11
1.2.2. Problematyka przydziału statku do nabrzeża / 15
1.2.3. Problematyka planowania załadunku statku / 18
1.2.4. Problem rozmieszczenia kontenerów na placu składowym w terminalu morskim / 20
1.2.5. Problem transportu kontenerów na nabrzeżu / 22
1.2.6. Problem transportu kontenerów w strefi e lądowej terminalu intermodalnego / 24
1.2.7. Problematyka rozmieszczenia kontenerów na placu składowym lądowego terminalu intermodalnego / 26
1.2.8. Problematyka planowania rozmieszczenia kontenerów na pociągu / 30
1.2.9. Problematyka przydziału i harmonogramowania pracy suwnic / 34
1.3. Cel i zakres monografii / 38

2. Wybrane zagadnienia modelowania procesów w terminalach przeładunkowych / 41
2.1. Cele i istota modelowania punktów obsługi ładunków oraz realizowanych w nich zadań / 41
2.2. Zasady konstruowania modeli / 43
2.3. Zadania i rodzaje usług świadczonych przez intermodalne terminale przeładunkowe / 45
2.4. Procesy transportowo-przeładunkowe w terminalach intermodalnych / 53
2.4.1. Procesy realizowane w morskich terminalach intermodalnych / 53
2.4.2. Procesy realizowane w lądowych terminalach intermodalnych / 57

3. Metody i narzędzia oceny procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach przeładunkowych / 62
3.1. Ocena infrastruktury przeładunkowej i procesów przeładunkowych w terminalach intermodalnych z punktu widzenia ich efektywności / 62
3.2. Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 65
3.3. Koszty eksploatacji terminalu intermodalnego jako podstawa oceny jego funkcjonowania / 71
3.4. Zasady oceny realizacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 77

4. Model intermodalnego terminalu przeładunkowego / 81
4.1. Założenia ogólne / 81
4.2. Odwzorowanie elementów struktury ITP / 82
4.3. Odwzorowanie środków technicznych oraz zasobów ludzkich w terminalu / 85
4.4. Odwzorowanie charakterystyk elementów struktury ITP / 87
4.5. Identyfikacja zadań logistycznych ITP / 92
4.6. Organizacja przepływu strumieni ładunków przez ITP / 93

5. Wybrane modele procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 96
5.1. Wprowadzenie / 96
5.2. Model planowania załadunku pociągu intermodalnego / 96
5.3. Model składowania kontenerów na placu składowym / 100
5.4. Model harmonogramowania pracy suwnic / 105

6. Symulacja procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 110
6.1. Symulacyjne badanie procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 110
6.2. Weryfikacja i walidacja modeli symulacyjnych / 112
6.3. Narzędzia symulacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalach intermodalnych / 114
6.4. Procedura symulacji procesów transportowo-przeładunkowych w terminalu intermodalnym z zastosowaniem aplikacji FlexSim / 116

7. Przykłady praktycznego zastosowania modeli procesów transportowo-przeładunkowych realizowanych w terminalach intermodalnych / 119
7.1. Uwagi ogólne / 119
7.2. Symulacja planowania rozmieszczenia kontenerów na placu składowym w funkcji ich rozmieszczenia na pociągu / 120
7.2.1. Założenia ogólne / 120
7.2.2. Dane przyjęte do budowy modelu symulacyjnego / 121
7.2.3. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji / 127
7.3. Symulacja załadunku pojazdów drogowych w funkcji rozmieszczenia jednostek intermodalnych na placu składowym oraz liczby wykorzystanych urządzeń przeładunkowych / 127
7.3.1. Założenia ogólne / 127
7.3.2. Dane przyjęte do budowy modelu symulacyjnego / 129
7.3.3. Wyniki przeprowadzonych symulacji / 130
7.3.4. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji / 136

8. Podsumowanie / 138

Literatura / 140

Spis rysunków / 150

Spis tabel 150