Odnawialne źródła energii Komentarz

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5457
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Autor: red. naukowa: Ambroży Mituś, Aldona Piotrowska
  • Rok wydania: 2024, wydanie pierwsze
  • ISBN: 978-83-8358-680-9

  • szt.
  • Cena netto: 256,19 zł 269,00 zł

Odnawialne źródła energii. Komentarz

Autorzy: Filip Grzegorczyk, Paweł Lewandowski, Jakub Zięty, Mariusz Brzozowski, Tomasz Długosz, Kamil Dobosz, Adam Drozdek, Magdalena Frańczuk, Marcin Grzybowski, Michał Hejbudzki, Michał Krzykowski, Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło, Ambroży Mituś, Jakub Olech, Beata Pachuca-Smulska, Rafał Pietraszczuk, Aldona Piotrowska, Bartosz Prusik, Igor Zachariasz, Elżbieta Zębek, Jakub Jan Zięty, Monika Ziniewicz

ilość stron: 572
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze regulacje dotyczą:
• zmniejszenia negatywnego odziaływania na środowisko poprzez ograniczenie zależności od paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju;
• przyczynienia się do transformacji energetycznej i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, gazu i ciepła;
• wspierania wytwórców prosumentów i tzw. energetyki rozproszonej.

Książka szczególnie zainteresuje prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej, a także inwestorów i przedsiębiorców z branży energetycznej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej i innych instytucji zajmujących się tą problematyką

Opis publikacji aktualny na dzień: 2024-06-05

 

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 19
Wstęp | str. 23
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) | str. 25

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 27

Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 27
Art. 2. [Definicje] | str. 38
Art. 2a. [Pojęcie ceny stosowane w ustawie – cena niezawierająca kwoty podatku VAT; dzień rozpoczęcia i zakończenia modernizacji] | str. 62
Art. 3. [Obowiązek uzyskania koncesji] | str. 64
Art. 3a. [Pośredniczenie w partnerskim handlu energią z o.z.e.] | str. 65

ROZDZIAŁ 2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów, zasady wykonywania działalności w zakresie biogazu lub biometanu oraz zasady wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej | str. 67

Art. 4. [Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta] | str. 67
Art. 4a. [Umowa o współpracy między prosumentami] | str. 78
Art. 4b. [Rozliczanie prosumentów w oparciu o model net-billing] | str. 82
Art. 4c. [Depozyt prosumencki] | str. 88
Art. 4d. [Dalsze stosowanie systemu opustów dla prosumentów] | str. 91
Art. 5. [Obowiązki informacyjne wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego] | str. 93
Art. 6. (uchylony) | str. 97
Art. 6a. [Sprawozdanie roczne operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; raport zbiorczy Prezesa URE] | str. 97
Art. 7. [Działalność regulowana] | str. 98
Art. 8. [Rejestr wytwórców energii w małej instalacji i rejestr wytwórców biogazu] | str. 100
Art. 9. [Obowiązki wytwórcy energii w małej instalacji oraz wytwórcy biogazu lub biometanu] | str. 100
Art. 10. [Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub rejestru wytwórców biogazu] | str. 104
Art. 11. [Prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz rejestru wytwórców biogazu] | str. 106
Art. 11a. [Termin dokonania wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub do rejestru wytwórców biogazu] | str. 108
Art. 12. [Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji lub w rejestrze wytwórców biogazu] | str. 108
Art. 13. [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub rejestru wytwórców biogazu] | str. 109
Art. 14. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji albo w zakresie biogazu lub biometanu] | str. 110
Art. 15. [Wykreślenie z urzędu z rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub z rejestru wytwórców biogazu; ponowny wpis do rejestru] | str. 112
Art. 16. [Odwołanie od decyzji] | str. 113
Art. 16a. [Inne podstawy wykreślenia wytwórcy z rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo rejestru wytwórców biogazu] | str. 114
Art. 17. [Zbiorczy raport roczny] | str. 114
Art. 18. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 115

ROZDZIAŁ 3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego, biometanu z biogazu rolniczego lub biopłynów | str. 117

Art. 18a. [Przepisy stosowane do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię z biogazu rolniczego] | str. 117
Art. 19. [Uprawnienie do sprzedaży biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej i ciepła wytworzonych z biogazu rolniczego] | str. 118
Art. 19a. [Warunki konieczne do spełnienia przez wytwórcę energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji posiadającego zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 119
Art. 20. [Obowiązki informacyjne wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego] | str. 121
Art. 21. (uchylony) | str. 124
Art. 22. [Sprawozdania półroczne] | str. 124
Art. 22a. [Wyłączenie stosowania przepisów do prosumentów wytwarzających energię z biogazu rolniczego] | str. 126
Art. 23. [Działalność regulowana] | str. 127
Art. 24. [Rejestr wytwórców biogazu rolniczego] | str. 130
Art. 25. [Obowiązki wytwórcy biogazu rolniczego] | str. 134
Art. 26. [Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 143
Art. 27. [Prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 150
Art. 27a. [Termin dokonania wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 154
Art. 28. [Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego] | str. 155
Art. 29. [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 156
Art. 30. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego] | str. 163
Art. 31. [Wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego z urzędu] | str. 171
Art. 31a. [Inne podstawy wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego z urzędu] | str. 174
Art. 32. [Zbiorczy raport roczny] | str. 175
Art. 33. [Kontrola wykonywania działalności w zakresie biogazu rolniczego] | str. 177
Art. 34. [Działalność regulowana] | str. 182
Art. 35. [Obowiązki wytwórcy biopłynów; zbiorczy raport roczny] | str. 183
Art. 36. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 186
Art. 37. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 186
Art. 38. [Stosowanie przepisów k.p.a.] | str. 187

ROZDZIAŁ 4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biometanu oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 189

Art. 38a. (uchylony) | str. 189
Art. 38aa. [Porozumienie klastra energii] | str. 189
Art. 38ab. [Obszar działalności klastra energii] | str. 202
Art. 38ac. [Rejestr klastrów energii] | str. 204
Art. 38ad. [Sprawozdanie koordynatora klastra energii] | str. 205
Art. 38ae. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wobec członków klastra energii] | str. 206
Art. 38af. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wobec członków klastra energii] | str. 208
Art. 38b. (uchylony). | str. 208
Art. 38c. [Obszar działania spółdzielni energetycznej] | str. 208
Art. 38d. (uchylony) | str. 219
Art. 38da. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze spółdzielnia energetyczna ma zamiar rozpocząć działanie; obowiązki sprzedawcy wobec spółdzielni energetycznej] | str. 219
Art. 38e. [Warunki konieczne do spełnienia przez spółdzielnię energetyczną] | str. 221
Art. 38f. [Przedmiot działalności spółdzielni energetycznej; wykaz spółdzielni energetycznych] | str. 222
Art. 38g. [Wniosek o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 223
Art. 38h. [Dane podlegające zamieszczeniu w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 226
Art. 38i. [Obowiązki informacyjne spółdzielni energetycznej wobec Dyrektora Generalnego KOWR] | str. 227
Art. 38j. [Zaświadczenie o zamieszczeniu danych spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 227
Art. 38k. [Odmowa zamieszczenia spółdzielni w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 227
Art. 38l. [Wykreślenie danych spółdzielni energetycznej z wykazu spółdzielni energetycznych] | str. 228
Art. 38m. [Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze spółdzielni energetycznej] | str. 228
Art. 38ma. [Udostępnianie danych pomiarowych] | str. 229
Art. 38n. [Czynności kontrolne wobec spółdzielni energetycznych] | str. 230
Art. 38o. [Stosowanie do spółdzielni energetycznych przepisów Prawa spółdzielczego, Prawa energetycznego lub przepisów o spółdzielniach rolników] | str. 230
Art. 39. [Pomoc inwestycyjna] | str. 231
Art. 39a. [Pomoc inwestycyjna] | str. 234
Art. 40. [Obowiązek zakupu energii elektrycznej] | str. 237
Art. 41. [Warunki zakupu energii elektrycznej] | str. 240
Art. 42. [Zakup energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego] | str. 242
Art. 43. [Cena zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego] | str. 244
Art. 44. [Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej] | str. 245
Art. 45. [Wniosek o wydanie świadectw pochodzenia] | str. 248
Art. 46. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; wydanie świadectwa pochodzenia; wyłączenia] | str. 251
Art. 46a. [Świadectwa pochodzenia wydane na podstawie ustawy – Prawo energetyczne] | str. 253
Art. 47. [Monitoring cen] | str. 253
Art. 47a–50. (uchylone) | str. 255
Art. 51. [Postanowienie o odmowie wydania świadectwa] | str. 255
Art. 52. [Obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia] | str. 255
Art. 53. [Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej] | str. 258
Art. 54. [Obowiązki informacyjne odbiorcy przemysłowego] | str. 258
Art. 55. [Sankcja za nieprzekazanie informacji w terminie lub za podanie nieprawdziwych danych] | str. 259
Art. 55a. [Wykaz odbiorców przemysłowych, na których nałożono sankcję] | str. 260
Art. 56. [Opłata zastępcza] | str. 260
Art. 57. [Deklaracja o ilości zakupionej energii elektrycznej] | str. 261
Art. 58. [Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia] | str. 262
Art. 59. [Minimalny udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej] | str. 263
Art. 60. [Zmiana minimalnego udziału] | str. 264
Art. 60a. [Obowiązek stosowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych] | str. 265
Art. 60b. [Obowiązek dokonywania pomiarów przez wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego] | str. 266
Art. 61. [Delegacja ustawowa] | str. 266
Art. 62. [Delegacja ustawowa] | str. 267
Art. 62a. [Delegacja ustawowa] | str. 268
Art. 63. [Zbywalność praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia] | str. 268
Art. 64. [Rejestr świadectw pochodzenia] | str. 270
Art. 65. [Umarzanie świadectw pochodzenia] | str. 272
Art. 66. [Wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia składany przez dom maklerski] | str. 273
Art. 67. [Skutki umorzenia świadectwa pochodzenia] | str. 273
Art. 68. [Opłata zastępcza] | str. 274
Art. 69. [Informacja o wpłatach z tytułu opłat zastępczych] | str. 275
Art. 69a. [Systemy wsparcia] | str. 275
Art. 69b. [Systemy wsparcia w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji przez obywatelską społeczność energetyczną] | str. 276
Art. 70. [Uprawnienia Prezesa URE] | str. 277
Art. 70a. [Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy mniejszej niż 500 kW oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW] | str. 278
Art. 70b. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 282
Art. 70ba. [Jednorazowe przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresu produkcji urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 288
Art. 70c. [Zawarcie umowy sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; odpowiedzialność za bilansowanie handlowe] | str. 290
Art. 70d. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 291
Art. 70e. [Stała cena zakupu] | str. 292
Art. 70f. [Data początkowa i czas trwania obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 293
Art. 70g. [Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 1 MW] | str. 296
Art. 70h. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 297
Art. 70i. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii]] | str. 299
Art. 70j. [Stała cena zakupu] | str. 299
Art. 71. [Deklaracja o przystąpieniu do aukcji] | str. 299
Art. 72. [Wymagania wobec wytwórców przystępujących do aukcji] | str. 303
Art. 72a. [Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w innej instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 304
Art. 73. [Aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii] | str. 306
Art. 74. [Wymagania w stosunku do urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 311
Art. 75. [Ocena formalna przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej] | str. 315
Art. 76. [Dopuszczenie do aukcji] | str. 320
Art. 77. [Okres obowiązku zakupu energii elektrycznej; cena referencyjna] | str. 321
Art. 77a. [Harmonogram przeprowadzenia aukcji] | str. 326
Art. 78. [Przeprowadzenie aukcji] | str. 327
Art. 79. [Składanie ofert] | str. 331
Art. 79a. [Jednorazowe przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii oraz okresu produkcji urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 336
Art. 80. [Zwycięzca aukcji; aukcja interwencyjna] | str. 337
Art. 81. [Zamknięcie aukcji; unieważnienie aukcji] | str. 341
Art. 82. [Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii] | str. 345
Art. 83. [Obowiązki informacyjne] | str. 346
Art. 83a. [Zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków sprzedawcy zobowiązanego na nabywcę instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 353
Art. 83b. [Przystąpienie do aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 355
Art. 83c. [Energia elektryczna sprzedawana w drodze aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 356
Art. 83d. [Przeprowadzenie aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 356
Art. 83e. [Prawo do pokrycia ujemnego salda wynikające z wygranej aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 358
Art. 83f. [Rozliczenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 358
Art. 83g. [Określenie referencyjnej ceny operacyjnej] | str. 358
Art. 83h. [Składanie ofert w trakcie sesji aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 361
Art. 83i. [Informacje przekazywane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej po rozstrzygnięciu aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 362
Art. 83j. [Weryfikacja rzeczywistego udziału wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła] | str. 363
Art. 83k. [Uzupełniające stosowanie innych przepisów do przeprowadzenia aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 363

ROZDZIAŁ 4a. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 364

Art. 83l. [Uprawnienie do sprzedaży biometanu wprowadzonego do sieci gazowej] | str. 364
Art. 83m. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży biometanu; zaświadczenie o możliwości sprzedaży wytworzonego biometanu] | str. 365
Art. 83n. [Stała cena zakupu biometanu] | str. 368
Art. 83o. [Cena referencyjna biometanu] | str. 369
Art. 83p. [Powstanie i czas obowiązywania prawa do pokrycia ujemnego salda] | str. 370
Art. 83q. [Pomniejszenie stałej ceny zakupu biometanu o wartość pomocy inwestycyjnej] | str. 370
Art. 83r. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu] | str. 372
Art. 83s. [Biometan ze wsparciem a obowiązek zapewnienia minimalnego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych] | str. 373

ROZDZIAŁ 4b. Kontrole, bilansowanie handlowe i opłata OZE | str. 374

Art. 84. [Kontrola] | str. 374
Art. 85. [Wykonywanie czynności kontrolnych] | str. 376
Art. 86. [Uprawnienia osób przeprowadzających czynności kontrolne] | str. 378
Art. 87. [Protokół z przeprowadzonej kontroli] | str. 380
Art. 88. [Stwierdzenie niezgodności w wyniku kontroli] | str. 381
Art. 89. [Przekazanie informacji właściwemu sprzedawcy] | str. 384
Art. 90. [Stosowanie przepisów k.p.a.; zażalenie] | str. 386
Art. 91. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 388
Art. 92. [Zakup energii elektrycznej] | str. 389
Art. 93. [Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego] | str. 396
Art. 93a. [Obowiązek przedstawienia opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji za instalację wykorzystującą wyłącznie biogaz do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji] | str. 404
Art. 93b. [Składanie oświadczeń w formie elektronicznej] | str. 406
Art. 94. [Wypłaty na pokrycie ujemnego salda] | str. 407
Art. 95. [Opłata o.z.e.] | str. 408
Art. 96. [Obliczenie opłaty o.z.e.] | str. 410
Art. 97. [Opłaty związane z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych] | str. 411
Art. 98. [Stawka opłaty o.z.e.] | str. 412
Art. 99. [Stawka opłaty o.z.e.] | str. 413
Art. 100. [Obowiązki informacyjne] | str. 414
Art. 101. [Okresy rozliczeniowe przy opłatach o.z.e.] | str. 416
Art. 101a. [Informacja o środkach zgromadzonych z tytułu opłaty OZE; przekazanie środków operatorowi rozliczeń energii odnawialnej] | str. 417
Art. 102. [Zadłużenie na pokrycie ujemnego salda] | str. 417
Art. 103. [Środki przeznaczane na pokrycie ujemnego salda] | str. 419
Art. 104. [Charakter środków z opłaty o.z.e.] | str. 420
Art. 105. [Lokowanie środków z opłat o.z.e.] | str. 421
Art. 105a. [Przeznaczenie środków z tytułu opłat o.z.e. na pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej] | str. 421
Art. 106. [Siedziba Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 422
Art. 107. [Przedmiot działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 422
Art. 108–112. (uchylone) | str. 423
Art. 113. [Obowiązki sprawozdawcze Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 423
Art. 114–115. (uchylone) | str. 424
Art. 116. [Obowiązek zakupu ciepła lub chłodu wytworzonego w określonych instalacjach] | str. 424
Art. 117. [Ciepło wytworzone z biopłynów] | str. 427
Art. 118. [Świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji biometanu] | str. 429
Art. 119. (uchylony) | str. 430
Art. 119a. [Delegacja ustawowa – cechy drewna energetycznego] | str. 430

ROZDZIAŁ 5. Gwarancje pochodzenia | str. 432

Art. 120. [Charakter gwarancji pochodzenia] | str. 432
Art. 121. [Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 436
Art. 122. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 443
Art. 123. [Uznanie gwarancji pochodzenia wydanej w innym państwie] | str. 448
Art. 124. [Rejestr gwarancji pochodzenia] | str. 449
Art. 124a. [Umorzenie gwarancji pochodzenia] | str. 452
Art. 125. [Odmowa wydania lub uznania gwarancji pochodzenia] | str. 454
Art. 125a. [Opracowanie i publikacja informacji o rocznym miksie energii resztkowej] | str. 454
Art. 125b. [Pokrycie kosztów budowy, utrzymania, rozbudowy i modyfikacji systemu teleinformatycznego służącego realizacji zadań Prezesa URE związanych z gwarancjami pochodzenia] | str. 457

ROZDZIAŁ 6. Informacja statystyczna w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | str. 459

Art. 126–127. (uchylone) | str. 459
Art. 127a. [Określenie krajowego celu OZE] | str. 459
Art. 127b. [Działania wykazywane w zintegrowanym krajowym planie na rzecz energii i klimatu oraz jego aktualizacji oraz w sprawozdaniach z postępów w dziedzinie energii i klimatu] | str. 460
Art. 128. [Podmioty wykonujące zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych] | str. 462
Art. 129. [Obliczanie udziału energii ze źródeł odnawialnych] | str. 464
Art. 130. [Zaliczenie energii z biopłynów na poczet realizacji krajowego celu OZE] | str. 465
Art. 131. [Elektroniczna baza danych wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych] | str. 467
Art. 132. [Informacje o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii] | str. 468
Art. 133. [Informowanie społeczeństwa o odnawialnych źródłach energii] | str. 468
Art. 134. [Informowanie o instalacjach odnawialnych źródeł energii] | str. 470
Art. 135. [Definicja energii ze źródeł odnawialnych dla celów statystycznych] | str. 470

ROZDZIAŁ 7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń | str. 472

Art. 136. [Certyfikat dla instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii] | str. 472
Art. 137. [Egzamin dla instalatorów] | str. 474
Art. 138. [Wniosek o wydanie certyfikatu] | str. 475
Art. 139. [Wydanie i odmowa wydania certyfikatu; okres ważności certyfikatu] | str. 476
Art. 140. [Odmowa wydania certyfikatu] | str. 476
Art. 141. [Cofnięcie wydanego certyfikatu] | str. 476
Art. 142. [Przedłużenie ważności certyfikatu] | str. 477
Art. 143. [Wniosek o przedłużenie certyfikatu] | str. 477
Art. 144. [Wtórnik certyfikatu; zmiana danych certyfikatu] | str. 478
Art. 145. [Uznawanie certyfikatów wydanych w innych państwach] | str. 479
Art. 146. [Akredytowany organizator szkolenia dla instalatorów] | str. 479
Art. 147. [Akredytacje wydawane przez Prezesa UDT] | str. 480
Art. 148. [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania; wezwanie do usunięcia braków] | str. 481
Art. 149. [Termin udzielenia akredytacji; okres ważności akredytacji] | str. 481
Art. 150. [Odmowa udzielenia akredytacji] | str. 482
Art. 151. [Ograniczenie zakresu lub cofnięcie akredytacji] | str. 482
Art. 152. [Delegacja ustawowa] | str. 482
Art. 153. [Uznawanie akredytacji wydawanych w innych państwach] | str. 483
Art. 154. [Komitet Odwoławczy przy Prezesie UDT] | str. 484
Art. 155. [Odwołanie] | str. 484
Art. 156. [Rozpatrzenie odwołania] | str. 485
Art. 157. [Opłaty] | str. 486
Art. 158. [Rejestry certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń] | str. 487
Art. 159. [Termin usunięcia danych z rejestrów certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń] | str. 487
Art. 160. [Przechowywanie dokumentacji] | str. 488

ROZDZIAŁ 7a. Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii | str. 489

Art. 160a. [Zadania krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii] | str. 489
Art. 160b. [Udostępnienie podręcznika procedur w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych] | str. 493
Art. 160c. [Powierzenie realizacji niektórych zadań krajowego punktu kontaktowego innym podmiotom] | str. 493
Art. 160d. [Sprawozdanie z działania krajowego punktu kontaktowego] | str. 493

ROZDZIAŁ 8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych | str. 495

Art. 161. [Transfer statystyczny] | str. 495
Art. 162. [Przesłanie Komisji Europejskiej informacji o transferze statystycznym] | str. 497
Art. 163. [Transfer statystyczny a krajowy cel OZE] | str. 498
Art. 164. [Wspólny projekt energetyczny] | str. 499
Art. 165. [Zgoda na przystąpienie do wspólnego projektu energetycznego] | str. 501
Art. 166. [Przekazanie Komisji Europejskiej informacji o wspólnym projekcie energetycznym] | str. 503
Art. 167. [Uwzględnienie w krajowym celu energii wytworzonej w innym państwie] | str. 504

ROZDZIAŁ 9. Kary pieniężne | str. 507

Art. 168. [Kary pieniężne] | str. 507
Art. 169. [Wymierzenie kary pieniężnej] | str. 511
Art. 170. [Wysokość kary pieniężnej] | str. 515
Art. 171. [Sprawozdanie o liczbie i wysokości wymierzonych kar] | str. 517
Art. 172. [Nałożenie kary na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego] | str. 517
Art. 173. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 518
Art. 174. [Znikomy zakres naruszeń] | str. 519
Art. 175. [Rachunek bankowy] | str. 521
Art. 176. [Egzekucja kar pieniężnych] | str. 522
Art. 177. [Zawiadomienie Komisji Europejskiej o karach pieniężnych] | str. 523

ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 524

Art. 178–184. (zmiany pominięto) | str. 524

ROZDZIAŁ 10a. Przepisy epizodyczne | str. 525
Art. 184a. [Złożenie deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 525
Art. 184b. [Zmiana deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 527
Art. 184c. [Wniosek o uznanie instalacji za instalację, dla której określono cenę referencyjną] | str. 528
Art. 184d. [Utrzymanie w mocy niewypowiedzianych umów o przyłączenie do sieci] | str. 531
Art. 184e. [Przedłużenie ważności certyfikatów wydawanych instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energi] | str. 532
Art. 184f. [Czasowe rozszerzenie definicji drewna energetycznego] | str. 533
Art. 184g. [Czasowe wyłączenie stosowania przepisów określających cechy drewna energetycznego] | str. 533
Art. 184h. [Delegacja ustawowa – maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do sprzedaży w drodze aukcji w latach 2022–2027] | str. 534
Art. 184i. [Skorygowane świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii wytworzonej do końca 2015 r.] | str. 535
Art. 184j. [Wyłączenie stosowania obowiązku minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy w przypadku energii z OZE wytworzonej od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.] | str. 535
Art. 184k. [Opłaty stosowane w przypadku energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez członków klastra energii] | str. 536
Art. 184l. [Warunki korzystania ze szczególnych zasad rozliczeń przez członków klastra energii] | str. 537
Art. 184m. [Zasady dokonywania rozliczeń przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz sprzedawcy w odniesieniu do członków klastra energii] | str. 539
Art. 184n. [Vacatio legis dla systemu wsparcia operacyjnego] | str. 539

ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe | str. 541

Art. 185. [Wysokość opłaty OZE w 2015 r.] | str. 541
Art. 186. [Ważność świadectw pochodzenia wydanych przed wejściem w życie ustawy] | str. 541
Art. 187. [Okres obowiązywania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej] | str. 541
Art. 188. [Świadectwa pochodzenia i opłaty zastępcze za 2015 r.] | str. 542
Art. 188a. [Obowiązki za pierwsze półrocze 2016 r.] | str. 546
Art. 188b. [Obowiązek zakupu ciepła] | str. 549
Art. 189. [Oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż100 GWh energii elektrycznej] | str. 549
Art. 190. [Obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia w latach 2015–2016] | str. 549
Art. 191. [Umowy o przyłączenie do sieci nie zrealizowane przed wejściem w życie ustawy] | str. 551
Art. 192. [Aktualizacja harmonogramu przyłączenia] | str. 551
Art. 193. [Postępowania dotyczące świadectw pochodzenia z kogeneracji] | str. 552
Art. 194. [Świadectwo pochodzenia dla energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego] | str. 552
Art. 194a. [Ustalenie średniej rocznej ilości energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego] | str. 552
Art. 195. [Ogłoszenie średnich cen energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym] | str. 552
Art. 196. [Podmiot obowiązany do zakupu energii elektrycznej] | str. 552
Art. 197. [Gwarancje pochodzenia wydane lub uznane przed wejściem w życie ustawy] | str. 553
Art. 198. [Dokument potwierdzający przysługujące podmiotowi gwarancje pochodzenia] | str. 553
Art. 199. [Oświadczenie składane przez odbiorcę przemysłowego] | str. 553
Art. 200. [Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej przyznane przed wejściem w życie ustawy] | str. 553
Art. 201. [Wpis z urzędu do rejestru działalności regulowanej] | str. 553
Art. 202. [Wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z biopłynów przed wejściem w życie ustawy] | str. 554
Art. 203. [Zmiana wniosku o udzielenie koncesji na wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej] | str. 554
Art. 204. [Rejestr działalności regulowanej] | str. 554
Art. 205. [Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej złożone przed wejściem w życie ustawy] | str. 554
Art. 206. [Zachowanie w mocy aktów wykonawczych] | str. 555
Art. 207. [Opłaty zastępcze, kary pieniężne] | str. 555
Art. 208. [Wysokość współczynnika korygującego; maksymalna ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii] | str. 555
Art. 209. [Ilość energii elektrycznej, której zakup jest możliwy po przeprowadzeniu aukcji] | str. 555
Art. 210. [Pierwsza aukcja] | str. 555
Art. 211. [Pierwszy zbiorczy raport roczny] | str. 556
Art. 212. [Przekazanie zbiorczych raportów rocznych] | str. 556
Art. 213. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne składane Prezesowi URE] | str. 556
Art. 214. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne składane Prezesowi Agencji Rynku Rolnego] | str. 556
Art. 215. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne wytwórcy z małej instalacji] | str. 556
Art. 216. [Pierwsze sprawozdania kwartalne z zakresu biogazu rolniczego i biopłynów] | str. 556
Art. 217. [Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów] | str. 556
Art. 218. [Zadania ministra gospodarki] | str. 557
Art. 219. [Obowiązek zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacji] | str. 557

ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe | str. 558Art. 220. [Limit wydatków budżetowych na realizację ustawy] | str. 558Art. 221. [Wydatki na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 559

Art. 222. [Przepis derogacyjny] | str. 559
Art. 223. [Wejście w życie ustawy] | str. 559

Bibliografia | str. 561
O Autorach | str. 567