Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 498/2018

  • Dodaj recenzję:
  • 3973
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ewa Sudoł
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł

Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 498/2018

rok wydania: 2018
ilość stron: 15
ISBN: 978-83-249-8527-2
oprawa: miękka

Opis

Odporność posadzek na poślizg, choć to właściwość użytkowa, decydująca o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów”, jest często marginalizowana zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania budynków. W odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi kwestię tę regulują „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wskazując na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu odporności posadzek na poślizg, nie określając jednak kryteriów oceny, co pozostawia dużą dowolność interpretacji. Celem niniejszego opracowania było sformułowanie wymagań dla odporności na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem metod jej weryfikacji, zarówno w laboratorium, jak i w budynku. W poradniku przedstawiono wymagania dla posadzek użytkowanych w obuwiu i boso, tak w warunkach suchych, jak i mokrych. Opisano również wybrane metody badań oraz wynikające z nich klasyfikacje.

Spis treści

Streszczenie / 4
1. Wstęp / 5
1.1. Wprowadzenie / 5
1.2. Przedmiot i zakres opracowania / 6
1.3. Terminy i definicje / 7
2. Czynniki wpływające na odporność posadzek na poślizg / 7
3. Metody weryfikacji odporności posadzek na poślizg / 8
3.1. Opór poślizgu / 8
3.2. Kąt akceptowalny / 9
4. Klasyfikacja posadzek w zakresie odporności na poślizg / 10
4.1. Klasyfikacja na podstawie oporu poślizgu / 10
4.2. Klasyfikacja na podstawie kąta akceptowalnego / 11
5. Wymagania odporności posadzek na poślizg / 11
Bibliografia / 14