Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • 373
  • Producent: Systherm
  • Autor: red. prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
  • szt.
  • Cena netto: 128,57 zł 135,00 zł

 

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja, wydanie II uzupełnione
pod redakcją prof. dr hab. Haliny Koczyk, dr inż Bronisława Antoniewicza, dr inż. Małgorzaty Basińskiej, dr inż. Andrzeja Górki, mgr in. Radomiry Makowskiej-Hess

rok wydania: 2009, wydanie II
ISBN 978-83-61265-12-2
oprawa: miękka

Bogato ilustrowana publikacja poradnikowa skierowana do specjalistów z branży ogrzewnictwa, branży ciepłowniczej oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu energetycznego.
W książce poruszono najważniejsze zagadnienia z zakresu projektowania i kosztorysowania, montażu oraz eksploatacji instalacji grzewczych.

Po cieszącej się uznaniem czytelników książce „Ogrzewnictwo dla praktyków” rok wydania 2002, przedstawiamy Państwu kontynuację – wydanie drugie rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją wybitnej specjalistki ogrzewnictwa - prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, pod tytułem – „Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja”.
Pierwsze jej wydanie było w 2005 roku.

Książka jest poradnikiem, opracowanym przez autorów, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat – dr inż. Bronisławy Antoniewicz, dr inż. Małgorzaty Basińskiej, prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, przy współudziale dr inż. Andrzeja Górki – pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Wydany podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych a także powietrznych na przykładzie popularnych kominków.

W przejrzystej formie zawarto w nim całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu, montażu i eksploatacji systemów ogrzewania, a w szczególności:
● wymagania ochrony cieplnej budynków, obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród,
● obliczenia zapotrzebowania (również sezonowego) na moc cieplną pomieszczeń i budynków,
● zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
● zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.

W drugim wydaniu uwzględniono wnioski z rozwoju branży budownictwa i ogrzewnictwa, ciągłych zmian wprowadzanych ustaw oraz zmieniające się technologie. W nowych rozdziałach podano całość informacji z zakresu.:
● Nowe tendencje w projektowaniu budynków – omówienie budownictwa energooszczędnego i budownictwa
pasywnego poparte przykładami już istniejących obiektów,
● Certyfikacja energetyczna budynków - zamieszczono tutaj aktualne przepisy zgodne z dyrektywa
parlamentu europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.

Opisy zasad projektowania i metod obliczeń poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami opracowanymi przez mgr inż. Radomirę Makowską - Hess.

Podręcznik zawiera liczne ilustracje w postaci schematów a także zdjęć wybranych wyrobów instalacyjnych oraz zbiorcze dane o wyrobach i producentach w formie tabel.
Nowe spojrzenie i rozszerzenie książki o takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, a także miejscowe źródła ciepła w postaci kominków, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewań w połączeniu z wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym autorów daje pewność zainteresowania czytelniczego.
Książka przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, do korzystania z niej w codziennej pracy oraz dla środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób szukających wiedzy praktycznej.

Spis treści
Od Redakcji / 11
Recenzja / 12
1. Wykaz oznaczeń / 13

2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków / 16
2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła / 16
2.1.1. Podstawowe definicje / 16
2.1.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród złożonych z warstw jednorodnych / 21
2.1.3. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegrody budowlanej złożonej / 23
2.1.4. Współczynniki przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu / 25
2.1.5. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych / 26
2.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi / 27
2.3. Obliczenia rozkładu temperatur w przegrodzie wielowarstwowej / 30
2.4. Obliczenia stanu wilgotnościowego przegród / 32

3. Wymagania ochrony cieplnej budynków / 36
3.1. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła / 36
3.2. Wymagania dotyczące podłóg na gruncie / 39
3.3. Wymagania dotyczące maksymalnej powierzchni okien / 40
3.4. Wymagania dotyczące szczelności na przenikanie powietrza / 41
3.5. Graniczne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0 / 42

4. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych / 43
4.1. Wprowadzenie / 43
4.2. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło według wymagań normatywnych / 44
4.3. Uproszczona metoda obliczeń / 48
4.4. Wybrane dane klimatyczne / 50

5. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych o kubaturze do 600 m3 / 53
5.1. Podstawowe definicje / 53
5.2. Straty ciepła przez przenikanie / 53
5.3. Dodatki do strat ciepła przez przenikanie / 54
5.4. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji / 55
5.5. Obliczeniowe wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej / 565.6. Wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej / 59

6. Grzejniki konwekcyjne / 62
6.1. Ogólna klasyfikacja grzejników / 62
6.2. Wymagania i przegląd typów grzejników konwekcyjnych / 62
6.3. Zasady doboru grzejników konwekcyjnych / 72
6.3.1. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika / 72
6.3.2. Dobór grzejników dla ogrzewań dwururowych i parametrów pracy różnych od katalogowych / 75
6.3.3. Dobór grzejników dla ogrzewań jednorurowych / 77
7. Ogrzewanie przez promieniowanie / 83
7.1. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła przez promieniowanie / 83
7.1.1. Wstęp / 83
7.1.2. Emisyjność powierzchni / 84
7.1.3. Współczynniki konfiguracji / 85
7.1.4. Udział promieniowania w wymianie ciepła między powierzchnią grzejną, a pomieszczeniem / 85
7.2. Zagadnienia fizjologiczne i wynikające z nich ograniczenia dla ogrzewań płaszczyznowych / 86
7.2.1. Komfort cieplny człowieka / 86
7.2.2. Ograniczenia dla ogrzewań podłogowych / 92
7.2.3. Ograniczenia dla ogrzewań sufitowych i ściennych / 93
7.2.4. Aspekty zdrowotne ogrzewań podłogowych / 94
7.3. Przegląd typów ogrzewań płaszczyznowych / 95
7.3.1. Ogrzewania podłogowe / 95
7.3.2. Ogrzewania sufitowe / 99
7.3.3. Ogrzewania ścienne / 100
7.3.4. Aktywowanie termiczne rdzeni stropów  / 107
7.3.5. Ogrzewanie przestrzeni otwartych / 108
7.4. Układy hydrauliczne i regulacja wydajności wodnych ogrzewań płaszczyznowych / 109
7.4.1. Układy hydrauliczne wodnych ogrzewań płaszczyznowych, rozdzielacze / 109
7.4.2. Dynamika i regulacja eksploatacyjna ogrzewań płaszczyznowych / 113
7.5. Łączenie ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego w jednym systemie / 115
7.5.1. Wariant A / 116
7.5.2. Wariant B / 119
7.5.3. Warianty C i D 119
7.6. Wykorzystanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego do chłodzenia pomieszczeń / 121
7.7. Wodne ogrzewanie podłogowe, wylewane na mokro – charakterystyka szczegółowa / 123
7.7.1. Budowa, wymagania wg EN [13] / 123
7.7.2. Sposoby mocowania przewodów grzejnych do podłoża / 127
7.7.3. Prowadzenie przewodów, rozkład temperatury na powierzchni podłogi / 129
7.8. Wodne ogrzewanie podłogowe, wylewane na mokro – projektowanie / 132
7.8.1. Wprowadzenie, ogólne zasady projektowania / 132
7.8.2. Uwarunkowania i obliczenia wstępne / 135
7.8.3. Obliczenia cieplne / 135
7.8.4. Obliczenia hydrauliczne / 138
7.8.5. Wybrane zagadnienia szczegółowe / 142
7.9. Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania projektowania / 144
7.9.1. Zdefiniowanie warunków brzegowych / 145
7.9.2. Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń / 146
7.9.3. Wybór typu ogrzewania płaszczyznowego / 146
7.9.4. Zlokalizowanie płaszczyzn grzejnych / 146
7.9.5. Zlokalizowanie rozdzielacza i przyłączenie wszystkich obiegów grzejnych / 147
7.9.6. Założenie temperatury zasilania dla instalacji / 147
7.9.7. Obliczenia cieplno-hydrauliczne / 148
7.9.8. Wydruk rysunków i zestawienia materiałów / 148
7.10. Przegląd podstawowych danych aktualnie dostępnych wodnych ogrzewań podłogowych / 148
7.11. Ogrzewanie promieniowe obiektów o dużej kubaturze / 152
7.11.1. Wodne promienniki taśmowe / 153
7.11.2. Gazowe promienniki podczerwieni / 154
7.11.3. Elektryczne promienniki podczerwieni / 157

8. Przewody / 158
8.1. Stosowane materiały / 158
8.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów / 166
8.3. Przegląd podstawowych danych technicznych przewodów wybranych firm / 169
8.4. Obliczanie strat ciepła przewodów / 174
8.5. Wymagania dotyczące izolacji / 177
8.5.1. Właściwości materiałów termoizolacyjnych / 178
8.5.2. Materiały termoizolacyjne / 179
8.5.3. Wymagania / 180
8.5.4. Temperatura pracy i grubość izolacji / 180

9. Źródła ciepła / 184
9.1. Klasyfikacja źródeł ciepła / 184
9.2. Stosowane paliwa / 184
9.2.1. Charakterystyka paliw / 184
9.2.2. Obliczanie rocznego zapotrzebowania paliwa / 187
9.3. Kotły centralnego ogrzewania / 191
9.3.1. Podział kotłów c.o. ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych / 191
9.3.2. Parametry kotłów wodnych / 193
9.3.3. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych kotłów mniejszej mocy / 196
9.3.4. Ogólne zasady doboru kotłów / 212
9.4. Zasady projektowania i wymagania dla kotłowni / 214
9.4.1. Kotłownie na paliwo stałe / 214
9.4.2. Kotłownie na paliwo gazowe / 216
9.4.3. Kotłownie na paliwo olejowe / 225
9.5. Sterowanie i automatyka źródła ciepła / 230
9.5.1. Podstawowe układy sterowania / 230
9.5.2. Przegląd podstawowych danych technicznych wybranych regulatorów kotłowych / 235
9.5.3. Regulacja mocy kotła / 242
9.5.4. Funkcje zabezpieczające układu sterującego / 242
9.5.5. Układ sterowania a sprawność kotłowni i instalacji ogrzewczej / 243
9.5.6. Możliwości komunikacyjne regulatorów / 244
9.6. Przygotowanie c.w.u. / 245
9.6.1. Wprowadzenie / 245
9.6.2. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u. / 245
9.6.3. Wybór systemu przygotowania c.w.u. / 248
9.6.4. Dobór zasobnika w centralnej instalacji c.w.u. / 249
9.6.5. Dobór kotła na cele c.o. i c.w.u. / 251
9.6.6. Wykorzystanie układu kotłowni c.o. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej / 252
9.6.7. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych zasobników i podgrzewaczy c.w.u. / 252
9.7. Pompy w instalacjach centralnego ogrzewania / 258
9.7.1. Charakterystyka wydajności pompy / 258
9.7.2. Zapotrzebowanie na moc napędu pompy / 259
9.7.3. Sprawność pompy / 260
9.7.4. Korekta wydajności pompy przy zmianie prędkości obrotowej wirnika / 260
9.7.5. Korekta wydajności pompy przy zmianie średnicy wirnika / 261
9.7.6. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrzewania / 262
9.8. Układy odprowadzania spalin / 264
9.8.1. Klasyfikacja kominów / 264
9.8.2. Uwarunkowania ciśnieniowo – temperaturowe / 264
9.8.3. Dobór wysokości i przekroju / 265
9.8.4. Wymagania materiałowe / 267
9.8.5. Wymagania konstrukcyjne / 268

10. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych / 276
10.1. Zadania i rodzaje zabezpieczeń / 276
10.2. Zabezpieczenie systemu otwartego / 276
10.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego / 279
10.4. Charakterystyka danych technicznych zamkniętych naczyń wzbiorczych / 284

11. Układy ogrzewań wodnych i zasady ich wymiarowania / 287
11.1. Schematy instalacji c.o. wodnych / 287
11.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania / 291
11.2.1. Podstawowe zależności obliczeniowe / 291
11.2.2. Zasady doboru średnic przewodów / 295
11.2.3. Jednostkowe liniowe straty ciśnienia dla przewodów z różnych materiałów / 299
11.2.4. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi typowych elementów instalacji / 303

12. Armatura i automatyka instalacji centralnego ogrzewania / 307
12.1. Armatura / 307
12.2. Automatyka wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania / 308
12.2.1. Wprowadzenie / 308
12.2.2. Termostatyczne regulatory grzejnikowe / 308
12.2.3. Stabilizacja hydrauliczna instalacji c.o. / 320

13. Systemy instalacyjne / 324
13.1. Ogólna klasyfikacja systemów / 324
13.2. Elementy systemów instalacyjnych / 331

14. Kominki / 335
14.1. Rodzaje i konstrukcja kominków / 335
14.2. Instalacje ogrzewań centralnych z kominkami / 338
14.2.1. Ogrzewania powietrzne z kominkami / 338
14.2.1. Ogrzewania wodne z kominkami / 340
14.2.3. Ogrzewania kombinowane z kominkami / 341
14.3. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie dostępnych kominków / 341

15. Wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach c.o. i c.w.u. / 343
15.1. Zasoby helioenergetyczne Polski / 343
15.2. Kolektory słoneczne / 344
15.2.1. Konstrukcje i materiały stosowane w kolektorach słonecznych / 344
15.2.2. Sprawność kolektorów / 347
15.2.3. Ogólne zasady doboru kolektorów i elementów instalacji słonecznej / 349
15.3. Schematy ideowe układów słonecznych / 354
15.3.1. Klasyfikacja układów słonecznych / 354
15.3.2. Schematy ideowe i charakterystyki wybranych układów słonecznych / 354
15.4. Schematy techniczne układów słonecznych / 360
15.4.1. Instalacje jednofunkcyjne c.w.u. / 360
15.4.2. Instalacja dwufunkcyjna c.o. i c.w.u. / 366
15.5. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie dostępnych na rynku kolektorów słonecznych / 370

16. Termomodernizacja / 372
16.1. Ogólna charakterystyka działań termomodernizacyjnych / 372
16.2. Metody termomodernizacji budowlanej /373
16.2.1. Metody ociepleń ścian zewnętrznych / 373
16.2.2. Ocieplanie stropodachów / 377
16.2.3. Termomodernizacja okien / 377
16.3. Materiały izolacyjne stosowane do ocieplania przegród zewnętrznych /377
16.4. Termomodernizacja instalacyjna / 381

17. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnych / 385
17.1. Wskaźniki oceny opłacalności inwestycji termorenowacyjnych / 385
17.2. Sposób określania kosztów / 386
17.3. Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych według przepisów / 387
17.3.1. Metoda oceny opłacalności i wyboru usprawnień termomodernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez ściany, stropy, stropodachy / 387
17.3.2. Metoda oceny opłacalności i wyznaczenia optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji (naturalnej i mechanicznej wywiewnej) / 389
17.3.3. Metoda oceny opłacalności i wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej / 393
17.3.4. Metoda oceny usprawnień prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej / 393
17.3.5. Metoda oceny termomodernizacji systemu grzewczego / 394
17.3.6. Metoda wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / 395

18. Zagadnienia inwestycyjne / 397
18.1. Wybór rodzaju paliwa / 397
18.1.1. Paliwo gazowe / 397
18.1.2. Olej opałowy / 397
18.1.3. Energia elektryczna / 398
18.2. Zagadnienia organizacyjno – prawne / 398
18.2.1. Przyłącze i kotłownia gazowa / 398
18.2.2. Kotłownia na propan techniczny / 399
18.2.3. Kotłownia olejowa / 400
18.3. Uwagi końcowe / 400

19. Projekty instalacji centralnego ogrzewania dla wybranego budynku / 404
19.1. Opis techniczny budynku / 404
19.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła / 404
19.3. Obliczenia wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło / 405
19.3.1. Wprowadzenie / 405
19.3.2. Obliczenia metodą uproszczoną / 406
19.4. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń / 408
19.5. Projekty wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania / 409
19.5.1. Wariant St – zastosowanie przewodów stalowych / 410
19.5.2. Wariant Cu – zastosowanie przewodów miedzianych / 412
19.5.3. Wariant PET – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozgałęźnym / 415
19.5.4. Wariant PER – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozdzielaczowym / 418
19.5.5. Wariant OP – zastosowanie ogrzewania podłogowego na parterze i przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozgałęźnym w piwnicy / 421
19.6. Przykład obliczeń hydraulicznych dla jednego obiegu czynnika grzewczego / 425

20. Wycena kosztów inwestycyjnych / 430
20.1. Rodzaje kosztorysów / 430
20.2. Zakres kosztorysu / 430
20.3. Metody kosztorysowania robót budowlanych / 431
20.3.1. Metoda kalkulacji uproszczonej / 431
20.3.2. Metoda kalkulacji szczegółowej / 431
20.4. Zasady ustalania kosztu budowy (robót) / 433
20.5. Przykłady kosztorysów wybranych rozwiązań projektowych instalacji centralnego ogrzewania / 433

21. Warunki techniczne montażu instalacji centralnego ogrzewania / 443
21.1. Montaż przewodów / 443
21.1.1 Materiał na przewody / 443
21.1.2 Kompensacja wydłużeń / 445
21.1.3 Prowadzenie przewodów / 447
21.2. Montaż grzejników / 449
21.3. Montaż armatury / 449
21.4. Montaż pomp / 450
21.5. Błędy montażowe / 450

22. Eksploatacja urządzeń c.o. / 453
22.1. Odbiór instalacji / 453
22.1.1. Kontrola jakości i zgodności wykonania / 453
22.1.2. Badania odbiorcze szczelności / 453
22.1.3. Badania odbiorcze odpowietrzenia / 454
22.1.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury / 455
22.2. Badania efektów regulacji / 455
22.3. Wymagania dotyczące jakości wody / 456
22.4. Regulacja montażowa i eksploatacyjna / 456
22.4.1. Regulacja montażowa / 457
22.4.2. Regulacja eksploatacyjna / 457
22.5. Zasady ogólne eksploatacji i konserwacji / 460
22.6. Rodzaje remontów i przeglądy okresowe / 463
22.7. Nieprawidłowości eksploatacyjne / 465

23. Certyfikacja energetyczna budynków w świetle aktualnych przepisów / 453
23.1. Dyrektywa europejska / 453
23.2. Stan polskich przepisów prawnych na dzień 1.01.2009 roku / 453
23.2.1. Prawo budowlane [16] / 453
23.2.2. Szkolenia / 453
23.2.3. Zakres i forma projektu budowlanego [20] / 454
23.2.4. Wymagania ochrony cieplnej budynków i oszczędności energii / 455
23.2.5. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków / 455

24. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego zgodnie z normą europejską [14] / 453
24.1. Zależności ogólne / 453
24.2. Obliczanie projektowych strat ciepła przez przenikanie / 453
24.2.1. Zależność podstawowa na projektowe straty ciepła przez przenikanie / 453
24.2.2. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie bezpośrednio na zewnątrz / 453
24.2.3. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie przez przestrzeń nie ogrzewaną / 453
24.2.4. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do gruntu (g) / 453
24.2.5. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie między przestrzeniami ogrzewanymi do różnej temperatury / 453
24.2.6. Uwzględnienie strat ciepła przez przenikanie w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku lub jego części / 453
24.3. Obliczanie projektowych wentylacyjnych strat ciepła / 453
24.3.1. Zależność podstawowa na projektowe wentylacyjne straty ciepła / 453
24.3.2. Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego przyjmowane dla wentylacji naturalnej / 453
24.3.3. Strumienie objętości powietrza przyjmowane dla wentylacji mechanicznej / 453
24.3.4. Uwzględnianie wentylacyjnych strat ciepła w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku lub jego części / 453
24.4. Obliczania nadwyżki mocy cieplnej do kompensacji skutków osłabień ogrzewania / 453
24.5. Metoda uproszczona obliczeń projektowych strat ciepła i projektowego obciążenia cieplnego / 453

25. Nowe tendencje w projektowaniu budynków / 453
25.1. Budynek energooszczędny / 453
25.2. Budynki pasywne / 453
25.2.1. Przykład pierwszego budynku pasywnego [2] / 453
25.2.2. Przykład biurowego budynku pasywnego [24, 25] / 453
25.2.3. Przykład polskiej realizacji w standardzie pasywnym / 453

Wykaz norm związanych z ogrzewnictwem / 466
Literatura / 473