Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5314
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Tadeusz M. Nycz

  • szt.
  • Cena netto: 35,24 zł 37,00 zł

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej. Regulacje prawne

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7394-727-6
ilość stron: 134
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Stan prawny: marzec 2019 r.

Zamierzeniem książki jest z jednej strony przegląd obowiązujących w Polsce przepisów regulujących problematykę związaną z paleniem tytoniu wraz z ich omówieniem wykładniowym, a z drugiej skrótowe ukazanie skutków prawno-ekonomicznych wynikających z braku rzeczywistego i skutecznego oddziaływania prewencyjnego.

Książka jest adresowana do pracodawców oraz, działających w ich imieniu, inspektorów bhp, w tym przede wszystkim dyrektorów szkół i rektorów wyższych uczelni, a także podmiotów zajmujących się od strony publicznej ochroną przed skutkami palenia tytoniu.

Autor po dokonaniu analizy problemu przedstawia propozycje rozwiązań naprawczych.

Spis treści

O autorze / 3
Spis treści / 5
Wstęp / 7
Wprowadzenie / 9

I. Konstytucyjne prawo wolności od papierosa / 11
1.1. Ochrona wolności człowieka – art. 31 Konstytucji / 11
1.2. Prawna ochrona życia – art. 38 Konstytucji / 14
1.3. Ochrona prawna życia prywatnego – art. 47 Konstytucji / 16
1.4. Ochrona informacji osobistych – art. 51 Konstytucji / 20
1.5. Prawo do bezpiecznych warunków pracy – art. 66 ust. 1 Konstytucji / 22
1.6. Prawo do ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego – art. 68 w związku z art. 67 Konstytucji / 25
1.7. Bezpieczeństwo ekologiczne i dbałość o stan środowiska – art. 74 w związku z art. 86 Konstytucji / 30

II. Konwencja o ograniczeniu użycia tytoniu / 32
Wprowadzenie / 32
2.1. Założenia zawarte w preambule / 32
2.2. Stosowane terminy i stosunek Konwencji do innych umów / 35
2.3. Zasady przewodnie oraz zobowiązania ogólne / 37
2.4. Środki ograniczające popyt na tytoń / 41
2.5. Edukacja, komunikacja, szkolenie i świadomość społeczna / 43
2.6. Środki dotyczące ograniczania podaży wyrobów tytoniowych / 45
2.7. Ochrona środowiska / 47
2.8. Kwestie dotyczące odpowiedzialności / 48
2.9. Współpraca naukowa i techniczna oraz wymiana informacji / 49
2.10. Środki finansowe / 50
Podsumowanie / 51

III. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych / 53
3.1. Ogólne założenia ustawy / 53
3.2. Charakter prawny i zakres ustawy / 54
3.3. Zakres zakazu palenia tytoniu / 57
3.4. Wyłączenia spod zakazu palenia tytoniu / 60
3.5. Inne ważniejsze nakazy i zakazy / 63
3.6. Leczenie uzależnień od tytoniu / 65
3.7. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia / 66

IV. Palarnia, jako pomieszczenie do palenia tytoniu / 69
4.1. Kontrowersje na tle pojęcia palarni – rys historyczny / 69
4.2. Ustawowa definicja palarni / 76
4.3. Palarnia a obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy / 81

V. Aksjologia problematyki palenia tytoniu / 86
5.1. Konstytucyjne prawo do wolności a palenie tytoniu / 86
5.2. Kulturowe uwarunkowania / 88
5.3. Medialne oddziaływanie na kulturę palenia / 90
5.4. Skutki ekonomiczne i społeczne palenia tytoniu / 92
5.5. Wychowawcze aspekty oddziaływania na młode pokolenie / 93
5.6. Znaczenie prawa dla upowszechniania kultury bez papierosa / 95

VI. Obowiązki pracodawcy w zakresie zakazu palenia tytoniu / 96
Wprowadzenie / 96
6.1. Ogólne powinności / 97
6.2. Czas pracy a nałogi pracownicze / 100
6.3. Podnoszenie standardu warunków pracy a palenie e-papierosa / 108
6.4. Szczególne obowiązki szkół i szkół wyższych / 110

VII. Środki naprawcze / 113
Wprowadzenie / 113
7.1. Niezbędne elementy legislacyjne / 118
7.2. Działania ekonomiczne / 120
7.3. Oddziaływanie kontrolne / 123
7.4. Oddziaływanie prewencyjne i kulturowe / 125

Zakończenie / 127
Wykaz literatury i orzecznictwa / 129