Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy

  • Dodaj recenzję:
  • 4063
  • Producent: Wydawnictwo UMCS
  • Autor: Karol W. Kowalczyk
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł
  • Niedostępny

Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy

rok wydania: 2019
ilość stron: 182
ISBN: 978-83-227-9156-1
format: 21x29 cm
oprawa: miękka

Opis

W pracy przedstawiono wieloaspektową analizę funkcjonowania transportu kolejowego w przestrzeni największych polskich obszarów aglomeracyjnych. Efektywnie funkcjonująca kolej, w sytuacji postępującej suburbanizacji i kongestii drogowej, pozwala na dogodne przemieszczanie się osób dojeżdżających z terenów podmiejskich do miejsc pracy w obszarach rdzeniowych, stanowiąc tym samym ważny czynnik warunkujący zrównoważony rozwój danej aglomeracji. Szczególnie pożądany jest tu model komunikacji multimodalnej, opartej na co najmniej dwóch gałęziach transportu, w której potoki pasażerskie kanalizowane są w obrębie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, z zastosowaniem różnego typu rozwiązań, m. in. Park&Ride. Prezentowana tematyka wpisuje się w zakres badań dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Książka skierowana jest zarówno do naukowców, jak i szerokiego grona praktyków- ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego, polityki transportowej i zarządzania transportem publicznym, w tym pracowników instytucji rządowych i samorządowych.

Spis treści

Przedmowa / 9

1. Wstęp / 11
1.1. Określenie problemu badawczego i uzasadnienie wyboru tematu / 11
1.2. Cele pracy / 14
1.3. Zakres przestrzenny i czasowy / 15
1.3.1. Delimitacje obszarów aglomeracyjnych / 15
1.3.2. Zbiory obiektów badawczych / 18
1.3.3. Zakres czasowy opracowania / 23
1.4. Definicja pasażerskiego transportu multimodalnego / 24

2. Przegląd literatury / 27
2.1. Transport kolejowy jako przedmiot badań geograficznych / 27
2.2. Stan badań nad systemami transportowymi w obszarach aglomeracyjnych / 29

3. Metody badawcze i źródła danych / 33
3.1. Badania kameralne / 34
3.1.1. Studia literatury / 34
3.1.2. Analizy statystyczne / 34
3.1.3. Analizy przestrzenne i metody prezentacji kartograficznej / 36
3.1.4. Bonitacja punktowa i tabela znaków / 37
3.2. Badania terenowe / 37
3.2.1. Weryfikacja autobusowych rozkładów jazdy / 37
3.2.2. Inwentaryzacja infrastruktury przesiadkowej / 38
3.2.3. Obserwacja uczestnicząca / 38

4. Sieć kolejowa badanych obszarów aglomeracyjnych / 39
4.1. Uwarunkowania historyczne / 39
4.2. Stan obecny / 41

5. Sytuacja społeczno-gospodarcza badanych obszarów aglomeracyjnych / 45
5.1. Liczba ludności i gęstość zaludnienia / 45
5.2. Aktywność zawodowa ludności / 47
5.3. Podmioty gospodarcze / 49

6. Dojazdy do pracy w świetle badań GUS a natężenie ruchu na sieci kolejowej / 55
6.1. Dojazdy do pracy z gmin otaczających do rdzeni aglomeracji / 55
6.2. Natężenie ruchu pociągów regionalnych na obszarach aglomeracyjnych / 56
6.3. Dynamika dojazdów do pracy 2006–2011 na tle dynamiki natężenia kolejowego ruchu pasażerskiego 2005–2010 / 58

7. Ocena korzyści i niekorzyści wynikających z lokalizacji infrastruktury kolejowej względem elementów zagospodarowania przestrzennego obszarów aglomeracyjnych / 65
7.1. Rozmieszczenie stacji i przystanków kolejowych / 65
7.1.1. Rozmieszczenie stacji i przystanków względem sieci osadniczej stref podmiejskich / 65
7.1.2. Rozmieszczenie stacji i przystanków w rdzeniach aglomeracji / 66
7.2. Struktura użytkowania terenu strefy podmiejskiej w buforze 1 km od linii kolejowej / 67

8. Diagnoza poziomu wdrożenia rozwiązań multimodalnych w rejonie wytypowanych węzłów przesiadkowych w strefach podmiejskich / 73
8.1. Integracja kolei z transportem autobusowym / 73
8.1.1. Stan rozwoju oraz integracja infrastruktury autobusowej i kolejowej / 73
8.1.2. Kierunki obsługi, częstotliwość kursowania oraz integracja rozkładów jazdy pociągów i autobusów międzygminnych / 80
8.2. Konkurencyjność czasowa kolei względem transportu autobusowego w dojazdach ze stref podmiejskich do rdzeni aglomeracji / 88
8.3. Konkurencyjność czasowa kolei względem transportu indywidualnego w dojazdach ze stref podmiejskich do rdzeni aglomeracji / 90
8.4. Rozwiązania P+R / 94
8.5. Rozwiązania B+R / 99

9. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne w obszarach aglomeracyjnych w kontekście postanowień dokumentów strategicznych / 103
9.1. Inwestycje przedakcesyjne oraz pierwszej perspektywy 2004–2006 / 104
9.2. Inwestycje zrealizowane w ramach perspektywy 2007–2013 / 105
9.3. Inwestycje realizowane i planowane w perspektywie 2014–2020 / 108

10. Aspekty organizacyjne determinujące atrakcyjność transportu kolejowego jako środka służącego dojazdom do pracy / 113
10.1. Kolejowi przewoźnicy pasażerscy na obszarach aglomeracyjnych / 113
10.2. Oferty specjalne dla pasażerów / 117
10.3. Współpraca między przewoźnikami / 120

11. Synteza stanu i perspektyw wykorzystania transportu kolejowego w codziennych dojazdach do pracy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce / 123
11.1. Typologia linii kolejowych w dziesięciu obszarach aglomeracyjnych / 123
11.2. Ranking badanych obszarów aglomeracyjnych / 136

12. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje / 139

Spis literatury / 143
Spis rycin / 153
Spis tabel / 157

Załączniki / 159
Załącznik 1 – Wykaz badanych punktów przesiadkowych / 159
Załącznik 2 – Wykaz badanych odcinków sieci kolejowej / 165
Załącznik 3 – Zestawienie wybranych danych zmierzonych w badanych punktach przesiadkowych / 167
Załącznik 4 – Wykaz inwestycji infrastrukturalnych 2000–2006 (2008) / 173
Załącznik 5 – Wykaz inwestycji infrastrukturalnych 2007–2013 (2015) / 173
Załącznik 6 – Wykaz inwestycji infrastrukturalnych 2014–2020 (2023) . 178


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl