Podstawy zapewnienia jakości prac spawalniczych

  • Dodaj recenzję:
  • 4559
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj, Anna Sędek-Mazgaj
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Podstawy zapewnienia jakości prac spawalniczych

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ISBN: 978-83-61272-49-6
ilość stron: 228
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, t.j. konstrukcyjnej, technologicznej i warsztatowej konstrukcji stalowych. Sklasyfikowano konstrukcje spawane oraz podano zasady kwalifikowania ich wykonawców. Dokonano podziału kontroli prac spawalniczych z wyjaśnieniem jej organizacji. Podano i skomentowano wymagania przedstawione w normie PN-EN ISO 9001. W sposób przystępny przedstawiono wymagania jakościowe obowiązujące przy stosowaniu procesów spawalniczych, zakładową kontrolę produkcji i zasady jej certyfikowania. W odrębnym rozdziale podano i omówiono zagadnienia wybrane, czyli tematy o charakterze porad i zaleceń praktycznych. Dla wygody czytelnika, zakończenie podręcznika stanowi wykaz wykorzystanych norm i przepisów oraz spis literatury źródłowej, które umożliwiają uszczegółowienie zdobytej wiedzy.

Spis treści

1. WPROWADZENIE / 7

2. WSTĘP DO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PRAC SPAWALNICZYCH / 8
2.1. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowej / 8
2.2. Klasyfikacja konstrukcji spawanych / 19
2.2.1. Podział konstrukcji na klasy według PN-87/M-69008 / 19
2.2.2. Klasy stalowych konstrukcji budowlanych według PN-B-06200 / 22
2.2.3. Klasy wykonania konstrukcji według PN-EN 1090-2 / 24
2.3. Kwalifikacje wykonawców konstrukcji spawanych / 27
2.3.1. Podział przedsiębiorstw na grupy / 27
2.3.2. Kwalifikacje wykonawców według PN-B-06200 / 33
2.3.3. Wymagania związane z klasami wykonania konstrukcji według PN-EN 1090-2 / 37
2.4. Podział i organizacja prac spawalniczych / 41
2.4.1. Kontrola wstępna / 44
2.4.1.1. Kontrola spawaczy / 44
2.4.1.2. Kontrola materiałów podstawowych / 48
2.4.1.3. Kontrola materiałów dodatkowych / 48
2.4.1.4. Kontrola stanowiska spawalniczego / 49
2.4.2. Kontrola bieżąca przebiegu spawania / 50
2.4.2.1. Definicje / 50
2.4.2.2. Instrukcja technologiczna spawania (WPS) i protokół kwalifikowania technologii spawania (WPQR) / 51
2.4.2.3. Kontrola przygotowania elementów do spawania / 67
2.4.2.4. Kontrola realizacji procesu spawania / 67
2.4.3. Kontrola ostateczna złączy spawanych / 68
2.4.4. Odbiór konstrukcji spawanych / 69
2.4.4.1. Rodzaje odbiorów / 69
2.4.4.2. Postępowanie odbiorowe / 70
2.4.4.3. Protokół odbioru / 71

3. WYMAGANIA NORMY ISO 9001 / 72
3.1. Wprowadzenie / 72
3.2. Podejście procesowe oraz ciągłe doskonalenie / 75
3.3. System zarządzania jakością - wymagania ogólne / 81
3.4. Wymagania dotyczące dokumentacji / 81
3.4.1. Polityka jakości / 83
3.4.2. Księga jakości / 83
3.4.3. Nadzór nad dokumentacją i zapisami / 85
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa / 88
3.5.1. Planowanie SZJ oraz cele jakościowe / 90
3.5.2. Przegląd zarządzania / 91
3.6. Zarządzanie zasobami / 92
3.6.1. Zasoby ludzkie / 92
3.6.2. Infrastruktura / 94
3.6.3. Środowisko pracy / 95
3.7. Realizacja wyrobu / 95
3.7.1. Planowanie realizacji wyrobu / 95
3.7.2. Procesy związane z klientem / 96
3.7.2.1. Określenie wymagań dotyczących wyrobu / 96
3.7.2.2. Przegląd wymagań dotyczących wyrobu / 97
3.7.2.3. Komunikacja z klientem / 99
3.7.3. Projektowanie i rozwój / 99
3.8. Zakupy / 101
3.9. Produkcja i dostarczenie usługi / 108
3.9.1. Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi oraz walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi / 108
3.9.2. Identyfikacja i identyfikowalność / 109
3.9.3. Własność klienta i zabezpieczenie wyrobu / 111
3.10. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów / 112
3.11. Pomiary, analiza i doskonalenie / 113
3.11.1. Zadowolenie klienta / 113
3.11.2. Audyty wewnętrzne / 113
3.11.3. Monitorowanie i pomiary procesów / 116
3.11.4. Nadzór nad wyrobem niezgodnym / 116
3.11.5. Doskonalenie oraz działania korygujące i zapobiegawcze / 118
3.12. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 / 123

4. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W PROCESACH SPAWANIA / 125

5. PEŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCESU SPAWANIA / 128
5.1. Przegląd wymagań i przegląd techniczny / 128
5.2. Podwykonawstwo / 131
5.3. Personel spawalniczy / 133
5.3.1. Personel nadzoru spawalniczego / 133
5.3.2. Spawacze i operatorzy spawania / 134
5.4. Personel kontroli i badań / 135
5.5. Sprzęt / 141
5.5.1. Sprzęt do produkcji i badania / 141
5.5.2. Nadzór nad sprzętem / 146
5.6. Spawanie i działalność związana / 149
5.6.1. Planowanie produkcji / 149
5.6.2. Instrukcje technologiczne spawania oraz kwalifikowanie technologii spawania / 154
5.6.3. Instrukcje robocze / 155
5.6.4. Procedury dotyczące przygotowania i nadzoru nad dokumentami / 155
5.7. Materiały dodatkowe do spawanie / 156
5.8. Magazynowanie materiałów podstawowych / 159
5.9. Obróbka cieplna po spawaniu / 159
5.10. Kontrola i badanie / 162
5.10.1. Kontrola i badanie przed spawaniem / 162
5.10.2. Kontrola i badanie podczas spawania / 163
5.10.3. Kontrola i badanie po spawaniu / 163
5.11. Niezgodności i działania korygujące / 164
5.12. Wzorcowanie i walidowanie sprzętu do pomiaru, kontroli i badania / 164
5.13. Identyfikacja i identyfikowalność / 167
5.14. Zapisy w systemie jakości / 167

6. ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) I JEJ CERTYFIKACJA / 169
6.1. Charakterystyka wymagań dotyczących systemu zgodności w Polsce / 169
6.2. Wyroby budowlane - wymagania dotyczące systemu zgodności / 172
6.3. ZKP dla konstrukcji stalowych - certyfikacja i wymagania / 177
6.3.1. Certyfikacja ZKP / 177
6.3.2. ZKP - wymagania ogólne / 178
6.3.3. ZKP - przykład wymagań technicznych / 187
6.3.3.1. Kwalifikowanie technologii / 188
6.3.3.2. Personel spawalniczy / 190
6.3.3.3. Przygotowanie i wykonywanie spawania / 192
6.3.3.4. Kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych / 193
6.3.3.5. Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania / 194
6.3.3.6. Wymagania dotyczące kontroli i badania w procesie spawania / 196

7. ZAGADNIENIA WYBRANE / 198
7.1. Terminologia / 198
7.2. Dziennik spawania / 199
7.3. Cechowanie (znakowanie) materiałów podstawowych / 201
7.4. Ochrona radiologiczna / 202
7.5. Znakowanie spoin / 204
7.6. Instrukcje technologiczne spajania (WPS) i instrukcje robocze / 206
7.7. Technologiczne plany spawania / 207
7.8. Procedury i instrukcje kontroli / 211
7.9. Deklaracja zgodności / 215
7.10. Grupy stali / 217

8. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH I ZWIĄZANYCH / 222

9. WYKAZ PRZEPISÓW / 225

10. LITERATURA / 225