Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5233
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 978-83-249-6772-8

  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

Prace Naukowe ITB
Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

ebook PDF

 

rok wydania: 2012
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 452
ISBN: 978-83-249-6772-8

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 28 MB


Opis
Monografia stanowi podsumowanie stanu wiedzy o sensorycznych pomiarach zapachów, chemicznych pomiarach stężeń odorantów w pomieszczeniach, metodach oceny jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi i o metodach ograniczania stężeń odorantów. Opisano specyfikę pomiaru śladowych stężeń odorantów stanowiących źródło zapachów odczuwalnych w pomieszczeniach, z uwzględnieniem metod znormalizowanych (referencyjnych) oraz metod stosowanych w pomiarach w warunkach rzeczywistych, przyrządami przenośnymi (nosy elektroniczne). Przedstawiono główne źródła zanieczyszczeń zapachowych w budynkach, metody ich diagnozowania oraz metody badań emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych. Omówiono przykładowe wyniki analizy kosztów pogorszonej jakości powietrza oraz występowania złych zapachów w budynkach. W monografii wykorzystano wyniki z najnowszych badań przeprowadzonych w Europie i na świecie oraz wyniki badań własnych.

 

Spis treści
Streszczenie / 7
Summary / 8
Od Autorów / 9
Spis najważniejszych symboli / 11


1. Wstęp – postrzeganie zapachów / 13
1.1 Wprowadzenie / 13
1.2 Postrzeganie zapachu / 14
Bibliografia do rozdziału 1 / 23


2. Wprowadzenie do metrologii zapachu / 25
2.1. Cechy i miary odczuwanych wrażeń węchowych / 25
2.2. Stężenie zapachowe, stężenie masowe odorantu wywołującego wrażenie zapachowe, próg wyczuwalności dla odorantu, próg zapachowy, intensywność zapachu (cechy mierzalne) / 26
2.3. Rodzaj zapachu i próg jego rozpoznania – cechy mierzone w skali subiektywnej oceny / 41
2.4.  Emisja zapachu – cecha mierzalna w skalach wzorców 52
2.5.  Stopień, w jakim wrażenia zapachowe są przyjemne (w skali hedonicznej i w skali PI) – cechy mierzone w skalach subiektywnej oceny podobieństwa / 55
2.6  Poziom uciążliwości zapachu / 57
Bibliografia do rozdziału 2 / 61


3. Kryteria oceny zapachowych zanieczyszczeń powietrza / 67
3.1. Kryteria oceny zanieczyszczeń (zapachowych) powietrza jednakowe dla środowiska zewnętrznego i wewnętrznego / 67
3.2. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w troposferze, na zewnątrz budynków / 70
3.3. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrza w środowisku wewnętrznym / 78
3.4. Kryteria oceny jakości (zapachowej) powietrzaw środowisku wewnętrznym – podsumowanie / 86
Bibliografia do rozdziału 3 / 88


4.  Podstawy wiedzy o jakości powietrza wewnętrznego (odczuwanej przez ludzi) i o złych zapachach w pomieszczeniach jako markerach tej jakości / 91
4.1. Pomiary jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi / 91
4.2. Wpływ temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz intensywności zapachów (stężeń odorantów)na wynik oceny jakości powietrza odczuwanej przez ludzi / 96
4.3. Interakcja zapachów ze źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach wentylowanych Zjawiska addytywności wrażeń węchowych, synergii i znoszenia się zapachów / 101
Bibliografia do rozdziału 4 / 107


5. Diagnozowanie problemu złego zapachu powietrza w budynku / 113
5.1. Wprowadzenie / 113
5.2. Pierwszy etap diagnozowania problemu złego zapachu (od momentu zetknięcia się człowieka z zapachem do momentu złożenia skarg przez użytkowników budynku) / 116
5.3. Drugi etap diagnozowaniu problemu złego zapachu (od momentu analizy zebranych skarg do momentu postawienia diagnozy) 149
Bibliografia do rozdziału 5 / 166


6.  Badania laboratoryjne i dane dotyczące emisji zanieczyszczeń zapachowych w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego / 171
6.1. Pierwotne oraz wtórne źródła zanieczyszczeń zapachowych / 171
6.2. Metody badania emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych i elementów wyposażenia budynków
nieprzemysłowych Stan normalizacji badań / 185
6.3. Omówienie zbiorów wartości odniesienia dopuszczalnych stężeń oraz emisji zanieczyszczeń (zapachowych) w pomieszczeniach / 201
Bibliografia do rozdziału 6 / 223


7. Ograniczanie zapachów występujących w różnych budynkach i w różnych warunkach środowiska wewnętrznego / 235
7.1. Wykorzystanie zjawisk sorpcji w ograniczaniu zapachów w pomieszczeniach przez stosowanie materiałów mocno adsorbujących odoranty, np płyt gipsowych / 235
7.2.  Unormowane metody etykietowania (ang labelling systems) emisji zanieczyszczeń z materiałów budowlanych nisko emitujących, stosowane przez niektóre kraje europejskie / 237
7.3. Zasady usuwania lub modyfikacji (neutralizacji) zanieczyszczeń zapachowych emitowanych do środowiska / 249
7.4. Zasady usuwania lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach pomieszczeń Krytyczna analiza skuteczności oczyszczaczy / 255
7.5.  Oczyszczacze domowe do eliminacji lub niszczenia zanieczyszczeń zapachowych we wnętrzach Omówienie zasad działania i przykłady rozwiązań / 257
7.6. Przykład badania efektywności działania oczyszczaczafotokatalitycznego (z wykorzystaniem zespołu probantów oraz metod analizy chemicznej) / 262
Bibliografia do rozdziału 7 / 268


8. Analiza sensoryczna zapachów / 275
8.1. Analiza sensoryczna w zastosowaniu do określania cech zapachów / 275
8.2. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej / 289
Bibliografia do rozdziału 8 / 314


9. Pomiary zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów w powietrzu metodami laboratoryjnej analizy chemicznej (metody referencyjne) / 319
9.1. Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości odorantów metodami analizy chemicznej – znormalizowanymi / 319
9.2. Oznaczanie zawartości odorantów metodami chemicznymi (referencyjnymi), nieznormalizowanymi / 331
Bibliografia do rozdziału 9 / 353


10. Pomiary i monitorowanie zapachu przez oznaczanie stężeń odorantów miernikami przenośnymi (metody wskaźnikowe, analizatory chemiczne, nosy elektroniczne) / 359
10.1. Wprowadzenie / 359
10.2. Przyrządy kolorymetryczne do selektywnego oznaczania określonych odorantów / 362
10.3. Elektroniczne nosy zawierające matryce czujników gazowych / 365
10.4. Detektory chemiczne odorantów, zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych / 381
10.5. Analizatory chemiczne związków zapachowych, zminiaturyzowane lub zrealizowane jako mikrostruktury zintegrowane (lub nie) z matrycami czujników nosów elektronicznych / 387
10.6. Kalibracja przenośnych analizatorów chemicznych oraz nosów elektronicznych 397
10.7. Charakterystyki metrologiczne nosów elektronicznych i ich spójność pomiarowa ze stężeniem zapachowym zmierzonym olfaktometrem / 402
10.8. Porównanie technik pomiarowych i podsumowanie / 403
Bibliografia do rozdziału 10 / 406


11 Koszty pogorszonej jakości powietrza i występowania w po.mieszczeniu złych zapachów / 409
11.1. Wprowadzenie / 409
11.2. Koszty ponoszone przez osoby prywatne i pracodawców / 410
11.3. Koszty ponoszone przez pracodawcę przy spadku produktywności i korzyści przy wzroście produktywności / 411
11.4. Koszty społeczne / 417
11.5. Koszty zdrowotne / 418
11.6. Koszty związane z konserwacją i ochroną materiałów budowlanych oraz wyposażenia budynku / 422
11.7. Przykład obliczenia zysków z poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach / 423
Bibliografia do rozdziału 11 / 430


12. Indeks angielsko-polski / 433
13. Skorowidz / 445