Poradnik klimatyzacji

  • Dodaj recenzję:
  • 21581
  • Producent: Systherm
  • Autor: Baumgarth, Hörner, Reeker
  • Cena netto: 141,90 zł 153,30 zł 149,00 zł
"PORADNIK KLIMATYZACJI" to nowa pozycja adresowana do osób związanych z branżą klimatyzacyjną zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny. Podręcznik światowej sławy dostępny teraz również w polskiej wersji językowej.

W opracowaniu przedstawiono:

    * wprowadzenie dotyczące warunków klimatycznych pomieszczeń,
    * opracowanie zagadnień meteorologicznych klimatu Europy i Polski, ważnych z praktycznego punktu widzenia,
    * gospodarka cieplna człowieka, komfort cieplny, wymogi higieniczne i ergonomiczne dotyczące klimatyzacji pomieszczeń
    * przemiany powietrza wilgotnego; przygotowanie procesu
    * termodynamiczne podstawy zachowań gazów, techniki przepływu, akustyki przepływu, przemiany termodynamiczne, układy
    * omówienie budowy i zasady działania urządzeń układu klimatyzacji,
    * podstawy chłodnictwa, omówienie funkcji i budowy urządzeń oraz podstawowych wykresów przemian chłodniczych
    * omówienie podstaw oczyszczania powietrza, zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej,
    * dane dotyczące elementów automatyki, omówienie typów regulatorów oraz optymalizacji ich stosowania
    * literaturę

Niniejsze kompendium wiedzy z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji z pewnością wypełni lukę informacyjną w krajowym piśmiennictwie branży chłodniczo klimatyzacyjnej.
Książka skierowana jest do techników, inżynierów, a przede wszystkim do praktyków branż chłodniczej i klimatyzacyjnej.


SPIS TREŚCI:

1.    Wprowadzenie    
1.1    Klimat, klimatyzacja pomieszczeń, technika klimatyzacyjna    
1.2    Wymagania stawiane technice klimatyzacyjnej    

1.2.1    Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu    
1.2.2    Uczucie komfortu cieplnego    
1.2.3    Uczucie komfortu nietermicznego    
1.3    Wpływ klimatu na koncepcję obróbki powietrza i eksploatację
instalacji klimatyzacyjnych    
1.3.1    Redukcja obciążeń zewnętrznych lub ilości powietrza    
1.3.2    Kształtowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu    
1.3.3    Wymagania w stosunku do obróbki powietrza    
1.3.4    Wymagania w stosunku do regulacji    
1.4    Normy, wytyczne, literatura, adresy    
Literatura    
2.    Podstawy meteorologiczne    1
2.1    Wstęp    1
2.2    Pogoda, stan pogody, klimat    1
2.2.1    Pogoda    1
2.2.2    Stan pogody    1
2.2.3    Klimat    1
2.2.4    Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego    1
2.3    Techniczne opracowywanie danych meteorologicznych    2
2.3.1    Klimatologia wartości średnich    2
2.3.2    Dane dotyczące częstości występowania stanów meteorologicznych    2'.
2.4    Elementy meteorologiczne    2'
2.4.1    Barometryczne ciśnienie powietrza i gęstość powietrza zewnętrznego    2*
2.4.2    Wiatr    2t
2.4.3    Temperatura powietrza zewnętrznego    2'
2.4.4    Wilgotność powietrza zewnętrznego    3:
2.4.5    ' Natężenie promieniowania słonecznego    31
2.5    Techniczne opracowanie danych meteorologicznych    5i
2.5.1    Korelacja elementów meteorologicznych    5i
2.5.2    Stopniodni, stopniogodziny, gramodni i gramogodziny    5
2.5.3    Typowy rok meteorologiczny    5<
2.5.4    Dane klimatyczne ważne dla celów praktycznych    5:
Literatura    5(
3.    Podstawy fizjologiczne    5!
3.1    Wprowadzenie    61
3.2    Bilans cieplny człowieka    61
3.2.1    Energetyczna przemiana materii    6
3.2.2    Regulacja temperatury ciała    6
3.2.3    Produkcja ciepła    6-
3.2.4    Oddawanie ciepła    6-
3.2.5    Odzież    6'
3.3    Klimat cieplny pomieszczenia i uczucie komfortu    71
3.3.1    Odczuwanie temperatury przez człowieka    7
3.3.2    Uczucie komfortu    7
3.3.3    Wielkości wpływające na uczucie komfortu    74
3.3.3.1    Temperatura    75
3.3.3.2    Prędkość powietrza    82
3.3.3.3    Wilgotność powietrza    86
3.3.4    Metody pomiarowe    88
3.4    Jakościowe i ilościowe zapotrzebowanie powietrza przez człowieka    89
3.4.1    Oddychanie    89
3.4.2    Zapotrzebowanie na powietrze oraz minimalny strumień objętościowy powietrza zewnętrznego    91
3.4.3    Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu przez gaz, pary, pyły oraz mikroorganizmy    96
3.5    Wpływ szumów, oświetlenia i elektryczności na klimat pomieszczeń    103
3.6    Wymagania higieniczne w stosunku do instalacji urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych    105
3.6.1    Wymagania w stosunku do projektowania, produkcji i wykonania -
zasysanie powietrza zewnętrznego    106
3.6.2    Wymagania w stosunku do eksploatacji i konserwacji    108
3.6.3    Sanitarne kontrole higieniczne    109
3.6.4    Inspekcje higieniczne (sanitarne)    109
3.6.5    Szkolenie w zakresie higieny    111
Literatura    111
4.   Wymiana ciepła    113
Wstęp    118
4.1    Przewodzenie ciepła    119
4.1.1    Współczynnik przewodzenia ciepła    120
4.1.2    Stacjonarne przewodzenie ciepła    122
4.1.3    Przenikanie ciepła    122
4.1.4    Przenikanie ciepła przez żebra    132
4.1.5    Niestacjonarne przewodzenie ciepła    138
4.2    Konwekcja    149
4.2.1    Płyta z opływem wzdłużnym    150
4.2.2    Ciała opływane    154
4.2.3    Ciała złożone z płynem przepływającym    156
4.2.4    Konwekcja swobodna pojedynczych ciał    158
4.2.5    Konwekcja swobodna w warstwach    160
4.2.6    Kanały z przepływającym płynem    165
4.3    Wymiana ciepła przy zmianie stanu    173
4.3.1    Wymiana ciepła przy parowaniu    173
4.3.2    Skraplanie    178
4.4    Wymiana ciepła przez promieniowanie    182
4.4.1    Promieniowanie ciała doskonale czarnego    183
4.4.2    Promieniowanie ciała rzeczywistego    185
4.4.3    Prawo Kirchhoffa    185
4.4.4    Promieniowanie pomiędzy powierzchniami    186
4.4.5    Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła    189
4.4.6    Temperatura odczuwalna    193
4.5    Wymiana masy    196
4.5.1   Dyfuzja gazów i przejmowanie masy    196
4.5.2    Dyfuzja pary przez substancje stałe    202
4.5.3    Osadzanie się skroplin na powierzchniach wewnętrznych    204
4.5.4    Osadzanie się skroplin na elementach budowlanych pomieszczeń nieklimatyzowanych    204
4.5.5    Wyznaczanie wykraplania wilgoci pod względem przepływu wilgoci
dla pomieszczeń klimatyzowanych    210
4.6  Właściwości fizyczne    222
Literatura    236
5.    Powietrze wilgotne - prawa i ich zastosowanie    239
5.1    Wprowadzenie    240
5.2    Parametry powietrza wilgotnego    241
5.3    Wykres A,^ x dla powietrza wilgotnego według Moliera     248
5.4    Prawo zachowania masy oraz I zasada termodynamiki w technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej    249
5.4.1    Prawo zachowania masy    250
5.4.2    Pierwsza zasada termodynamiki dla układów otwartych    250
5.5    Parowanie (dyfuzyjne)    252
5.6    Wykres /, JC według Camera    255
5.7    Zmiany stanu powietrza wilgotnego w urządzeniach instalacji
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej    257
5.7.1    Komora mieszania    257
5.7.2    Nagrzewnica    259
5.7.3    Wentylator    261
5.7.4    Przeponowa chłodnica powietrza    262
5.7.5    Nawilżacz parowy    265
5.7.6    Nawilżacz dyszowy (komora zraszania)    267
5.7.7    Wymienniki do odzysku ciepła    270
5.7.8    Filtr    272
Literatura    273
6.    Podstawy techniki chłodniczej    275
6.1    Wprowadzenie    276
6.2    Chłodnie wyparne    276
6.2.1   Funkcja i budowa    276
•  6.2.2   Zmiany stanu powietrza oraz wody    279
6.3    Otwarte sorpcyjne agregaty chłodnicze    280
6.3.1    Funkcja i budowa urządzenia    280
6.3.2    Wielkości obliczeniowe    282
6.4    Sprężarkowe urządzenia chłodnicze    284
6.4.1    Wprowadzenie    284
6.4.2    Przegląd funkcji    285
6.4.3    Obieg Carnota     287
6.4.4    Procesy zachodzące w obiegu rzeczywistym    290
6.4.4.1    Obieg    290
6.4.4.2    Składniki instalacji    292
6.4.5    Czynniki chłodnicze    295
6.4.5.1    Początki i rozwój    295
6.4.5.2    Właściwości    295
6.4.5.3    Nomenklatura    298
6.4.6    Wykres logp, h{p,h)    298
6.4.6.1    Budowa    298
6.4.6.2    Obieg na wykresiep, h     300
6.4.7    Wykresy dla czynników chłodniczych, tablice własności czynników
chłodniczych    302
6.5  Absorpcyjne agregaty chłodnicze    327
6.5.1    Wprowadzenie    327
6.5.2    Funkcja    328
6.5.3    Obieg Carnota    330
6.5.4    Rzeczywiste agregaty chłodnicze    332
6.5.5    Wykres logp, l/r    333
Literatura    337
7.   Podstawy przepływu płynów    339
7.1    Wiadomości ogólne    340
7.2    Przepływ wolny od tarcia    341
7.2.1    Równanie ciągłości    342
7.2.2    Równanie energii (równanie Bernoulliego)    343
7.2.3    Ciśnienie całkowite, ciśnienie statyczne i dynamiczne    345
7.3    Zasada zachowania pędu    349
7.4    Przepływ z uwzględnieniem tarcia    350
7.4.1    Równanie energii dla przepływu z uwzględnieniem tarcia    351
7.4.2    Lepkość płynów    351
7.4.3    Prawo podobieństwa    352
7.4.4    Formy przepływu    354
7.4.5    Stopień turbulencji    358
7.4.6    Przepływ przy wlocie do rury i warstwa graniczna    359
7.5    Opory przepływu w kanałach    361
7.5.1    Opory przepływu w rurze prostej    362
7.5.1.1    Współczynnik tarcia w rurach X przy przepływie laminarnym    362
7.5.1.2    Współczynnik tarcia w rurach X przy przepływie turbulentnym    363
7.5.1.3    Wysokość chropowatości k    365
7.5.2    Średnica hydrauliczna    367
7.5.3    Średnica równoważna    368
7.6    Opory miejscowe    370
7.6.1    Rozszerzenie przekroju poprzecznego (dyfuzor)    370
7.6.2    Zwężenie przekroju poprzecznego    374
7.6.3    Zmiany kierunku (łuki, kolana)    376
7.6.4    Rozgałęzienia rur    379
7.7    Pomiar przepływu    381
7.8    Przepływ powietrza w pomieszczeniu - wentylacja naturalna
i mechaniczna    382
7.8.1   Wentylacja mieszana    386
7.8.1.1    Wprowadzenie oraz charakterystyczne właściwości strumieni powietrza 386
7.8.1.2    Efekt Coandy     399
7.8.1.3    Zapory i przeszkody zamontowane przy suficie    400
7.8.1.4    Otwory wywiewne    400
7.8.1.5    Przepływ w pomieszczeniach zamkniętych    401
7.8.2    Wentylacja wyporowa    408
7.8.3    Wentylacja źródłowa (miejscowa)    409
7.8.4    Skuteczność wentylacji    418
7.8.4.1    Sprawność wymiany powietrza    419
7.8.4.2    Efektywność wentylacji    421
7.8.4.3    Metody pomiarowe    422
7.8.5    Numeryczne obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniu    423
Literatura    427
8.   Podstawy akustyki    431
8.1    Wprowadzenie    432
8.2    Podstawy fizyczne oraz definicje    432
8.2.1    Powstawanie dźwięku    432
8.2.2    Częstotliwość oraz amplituda ciśnienia akustycznego    434
8.2.3    Moc akustyczna i natężenie akustyczne    435
8.3    Tworzenie i dodawanie poziomów hałasu    439
8.4    Analiza szumów    444
8.4.1    Pasma oktawowe i tercjowe    444
8.4.2    Głośność    446
8.4.3    Krzywe graniczne     448
8.4.4    Szumy impulsowe    450
8.4.5    Poziom uśredniony (norma DIN 45 641)    451
8.4.6    Poziom oceny (norma DIN 45 645)    451
8.5    Dopuszczalne poziomy akustyczne
(wymagania w stosunku do „pomieszczeń wymagających ochrony")    452
8.6    Wpływ pomieszczenia    455
8.6.1    Pomieszczenie quasi-sześcienne    457
8.6.2    Pomieszczenie płaskie i pomieszczenie długie    464
8.7    Izolacja akustyczna    466
8.7.1    Izolacja dźwięku w powietrzu    467
8.7.2    Szacowany wskaźnik izolacyjności akustycznej R 'w    469
8.7.3    Normowana różnica poziomu akustycznego    480
8.7.4    Różnica poziomu w szybie    480
8.8    Podsumowanie    481
Literatura    481
9.  Podstawy oczyszczania powietrza    483
9.1    Informacje wstępne    483
9.2    Pył i jego zachowanie    485
9.2.1    Pojęcia podstawowe    485
9.2.2    Wyznaczanie rozdrobnienia    ,    487
9.2.3    Prawo opadania cząstek pyłu    488
9.3    Oddzielanie pyłu w filtrach powietrza    490
9.4    Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej    493
9.4.1    Wymagania    493
9.4.2    Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 779 [8]    496
9.4.2.1    Aktualny stan unormowania, opis przebiegu sprawdzenia filtra    496
9.4.2.2    Wielkości oraz ich definicje    499
9.5    Wysokosprawne filtry powietrza    502
9.5.1   Wstęp    502
9.5.2    Teoria filtrów    502
9.5.3    Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 1822-1    504
9.5.4    Różnice ciśnienia    507
9.6    Elektrofiltry powietrza    507
9.7    Filtry adsorpcyjne gazu    509
9.7.1    Wstęp    509
9.7.2    Rodzaje budowy i wielkości znamionowe    510
9.7.3    Okres użytkowania    511
9.8    Przykłady wykonania    512
9.8.1    Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej    512
9.8.1.1    Elementy filtrujące powietrze    512
9.8.1.2    Filtry kieszeniowe    513
9.8.2    Wysokosprawne filtry powietrza    514
9.8.3    Filtry adsorpcyjne gazu    515
Literatura    515
10  Technika regulacji instalacji klimatyzacyjnej    517
10.1    Podstawy, definicje    517
10.2    Obiekty regulowane    519
10.2.1    Zachowanie statyczne    519
10.2.2    Zachowanie dynamiczne    521
10.3    Regulator    523
10.3.1    Regulator ciągły    523
10.3.2    Regulator nieciągły    526
10.3.3    Specjalne wymagania w stosunku do regulatorów dla instalacji klimatyzacyjnej    527
10.3.4    Technika DDC    530
10.4    Optymalizacja regulatora    533
10.4.1    Nastawy regulacyjne wg metod Chien, Hronesa i Reswicka     533
10.4.2    Nastawy regulacyjne wg metod Zieglera i Nicholsa    534
10.5    Stabilność obwodów regulacyjnych    535
10.5.1    Wpływ zachowania dynamicznego    536
10.5.2    Wpływ zachowania statycznego    537
10.5.3    Obliczanie zaworów    539
10.5.4    Wpływ zachowania statycznego i dynamicznego na stabilność obwodu regulacyjnego    545
10.6    Przykłady regulacji temperatury    547
10.6.1    Instalacja z recyrkulacją powietrza obiegowego i regulacją kaskadową    549
10.6.2    Instalacja w eksploatacji VVS z ciągłym sterowaniem wentylatorów    551
10.7    Przykłady regulacji temperatury i wilgotności    553
10.7.1    Instalacja klimatyzacyjna z komorą zraszania powietrza    554
10.7.2    Instalacja z nawilżaczem parowym    558
Literatura    561
11.   Tablice dla pary wodnej i powietrza wilgotnego    563
Literatura    563

Ciekawy artykuł: Instalacje klimatyzacyjne, projekt instalacji