Poradnik społecznego inspektora pracy w. 2023

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5336
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Marek Gałusza

  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Poradnik społecznego inspektora pracy w. 2023

rok wydania: 2023, wydanie dwudzieste szóste
ISBN: 978-83-7394-727-6
ilość stron: 140
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: wrzesień 2023 r.

Opis

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat działalności społecznej inspekcji pracy, której znajomość jest konieczna do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy. Wskazuje również akty prawne, które zawierają rozwinięcie omawianych problemów i miejsca, gdzie te akty się znajdują.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część pierwsza – stanowi omówienie podstawowych zasad działania społecznej inspekcji pracy, uprawnień i obowiązków społecznych inspektorów pracy oraz zasad ich współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami kontrolnymi.

W części drugiej – zgrupowane są podstawowe akty prawne, których znajomość jest konieczna w codziennej działalności każdego społecznego inspektora pracy.

Spis treści

Wstęp / 5
Literatura / 6
Wykaz skrótów użytych w tekście / 6

1. Podstawy prawne działalności społecznej inspekcji pracy / 7

2. Struktura społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy / 9

3. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy / 9

4. Sposób wyboru organów społecznej inspekcji pracy / 11

5. Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy społecznych inspektorów pracy / 12

6. Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy / 14
6.1. Uprawnienia wynikające z ustawy o społecznej inspekcji pracy / 14
6.2. Uprawnienia wynikające z ustawy – Kodeks pracy / 15
6.3. Uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych / 16
6.4. Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy / 18
6.4.1. Bezpieczeństwo pracy / 18
6.4.2. Higiena pracy / 23
6.4.3. Prawna ochrona pracy / 24
6.5. Zasady prowadzenia kontroli / 26

7. Współpraca społecznej inspekcji pracy z instytucjami kontroli i nadzoru / 27
7.1. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy / 27
7.2. Współpraca z innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy / 28

8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o społecznej inspekcji pracy / 28

Załączniki
Zał. nr 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy / 29
Zał. nr 2. Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy / 36
Zał. nr 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / 40
Zał. nr 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / 64
Zał. nr 5. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (wyciąg) / 122
Zał. nr 6. Rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy / 132
Zał. nr 7. Wzór zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz oddziałowej (wydziałowej) księgi uwag / 136