B4/2022 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4942
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk

  • szt.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2022, wydanie poprawione
ISBN: 978-83-249-8624-8
ilość stron: 24
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wymagania dotyczące podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7

2. Dokumentacja techniczna / 8
2.1. Podstawa wykonania robót / 8
2.2. Dokumentacja powykonawcza / 9

3. Materiały / 9
3.1. Materiały do malowania elewacji budynków / 9
3.2. Materiały do malowania wnętrz budynków / 11

4. Podłoża pod malowanie / 11
4.1. Wymagania ogólne / 11
4.2. Kontrola podłoży / 13

5. Wykonywanie robót malarskich / 14
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich / 14
5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich / 14
5.3. Kontrola materiałów / 15
5.4. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych / 16
5.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych / 16

6. Wymagania dotyczące powłok malarskich / 17
6.1. Powłoki z farb dyspersyjnych / 17
6.2. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych / 17
6.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą / 17
6.4. Powłoki z farb mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi oraz z farb na spoiwach mineralno-organicznych / 18
6.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych / 18

7. Odbiór robót / 18
7.1. Kontrola wykonania robót malarskich / 18
7.2. Ocena jakości powłok malarskich / 20
7.3. Odbiór końcowy / 20

Bibliografia / 20
Załącznik 1: Wymagania i metody badań farb olejnych i ftalowych (alkidowych)według PN-C-81901:2002 / 23
Załącznik 2: Oznaczanie rezystywności farb / 23