Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5374
  • Producent: Tarbonus

  • szt.
  • Cena netto: 75,24 zł 79,00 zł

Pracownik Służby BHP. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

rok wydania: 2024, wydanie pierwsze
ilość stron: 262
format: B5
oprawa: miękka
stan prawny: 2024 r.

Opis

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało jako materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby, wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem materiały zebrane w książce podzielone zostały na dziesięć części:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

- źródeł prawa pracy,
- obowiązków uczestników procesu pracy w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony pracy kobiet,
- zatrudniania młodocianych,
- nadzoru nad warunkami pracy.

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
5. Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy.
7. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.
8. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp.
9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
10. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Sposób przygotowania publikacji i zawartość w niej prezentowana pozwalają na wykorzystanie jej również jako niezbędny materiał dydaktyczny do szkolenia z zakresu bhp prowadzonego na odległość.

Sposób przygotowania publikacji i zawartość w niej prezentowana pozwalają na wykorzystanie jej również jako niezbędny materiał dydaktyczny do szkolenia z zakresu bhp prowadzonego na odległość.

Spis treści

Wstęp / 7
Wykaz skrótów użytych w treści / 8
Literatura / 8

I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Źródła prawa pracy / 9
1.1. Międzynarodowe źródła prawa pracy / 9
1.2. Krajowe źródła prawa pracy / 9
1.3. Zasady prawa pracy / 10
2. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp / 11
3. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy / 16
4. Ochrona pracy kobiet / 18
5. Zatrudnianie młodocianych / 18
6. Nadzór nad warunkami pracy / 21
6.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) / 21
6.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) / 24
6.3. Państwowa Straż Pożarna (PSP) / 26
6.4. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) / 28

II. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
7. Przedmiot i zakres badań ergonomii / 30
8. Ergonomia koncepcyjna / 33
8.1. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu / 33
8.2. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy / 35
9. Ergonomia korekcyjna / 39
9.1. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy / 39
9.2. Ergonomiczny wymiar błędów ludzkich / 42
9.3. Usprawnianie warunków pracy / 44
9.4. Ergonomia w badaniu ryzyka wypadkowego w pracy / 46
10. Ergonomiczne stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy / 50

III. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
11. Zagrożenia wypadkowe / 54
12. Charakterystyka niektórych czynników szkodliwych i uciążliwych / 59
12.1. Informacje podstawowe / 59
12.2. Hałas i hałas ultradźwiękowy / 59
12.3. Drgania mechaniczne / 63
12.4. Mikroklimat środowiska pracy / 66
12.5. Promieniowanie optyczne / 68
12.6. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne / 74
12.7. Prąd elektryczny i elektryczność statyczna / 79
12.8. Promieniowanie jonizujące / 83
12.9. Czynniki chemiczne i pyły / 85
12.10. Czynniki biologiczne / 92
12.11. Oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy / 96
12.12. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / 97
12.13. Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów / 100

IV. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
13. Szczegółowe zasady stosowania znaków i/lub sygnałów bezpieczeństwa / 114
14. Ryzyko zawodowe – jego analiza i ocena / 118
14.1. Ocena ryzyka / 118
14.2. Dokumentowanie oceny ryzyka / 124
14.3. Informowanie o ryzyku zawodowym / 126
14.4. Metody badania zagrożeń i szacowania ryzyka / 127

V. Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
15. Poprawa stanu bhp za pomocą rozwiązań techniczno-organizacyjnych / 136
15.1. Rozwiązania poprawiające mikroklimat / 136
15.2. Środki ochronne / 140
16. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn / 143
16.1. Informacje podstawowe / 143
16.2. Minimalne wymagania dotyczące użytkowania maszyn / 144
16.3. Kontrola maszyn / 147
16.4. Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn / 147
17. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze / 148

VI. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy
18. Wypadki przy pracy / 162
18.1. Definicje wypadków / 162
18.2. Charakterystyczne cechy wypadków / 164
18.3. Postępowanie w razie wypadku przy pracy / 166
18.4. Analiza wypadków / 178
18.5. Badanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych / 180
18.6. Przykłady zaistniałych wypadków / 184

VII. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
19. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy / 189
19.1. Organizacja służby bhp / 189
19.2. Zadania służby bhp / 191
19.3. Uprawnienia służby bhp / 193
20. Metody pracy służby bhp / 193
20.1. Współpraca ze społeczną inspekcją pracy (SIP) / 193
20.2. Współpraca ze związkami zawodowymi / 195
20.3. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy / 197

VIII. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
21. Szkolenia z zakresu bhp / 198
22. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp / 205
22.1. Informacje podstawowe / 205
22.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / 205
22.3. Uczenie się – nauczanie dorosłych / 206
22.4. Cele i treści szkolenia / 207
22.5. Zasady szkolenia / 208
22.6. Metody szkolenia w dziedzinie bhp / 209
23. Popularyzacja problematyki bhp / 211

IX. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
24. Zgłaszanie wypadków / 213
25. Postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego / 213
25.1. Podstawowe pojęcia / 213
25.2. Podręczny sprzęt gaśniczy / 215
25.3. Zasady gaszenia pożarów za pomocą gaśnic / 216
25.4. Oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne / 219
25.5. Zasady ewakuacji / 220
26. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / 220
26.1. Organizacja akcji ratunkowej / 220
26.2. Kolejność czynności ratunkowych / 223
26.3. Pozycje ułożeniowe / 227
26.4. Pierwsza pomoc w określonych przypadkach / 230
26.5. Psychologia akcji ratunkowej / 240

X. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
27. Ochrona przeciwpożarowa / 241
27.1. Przeciwpożarowe wymagania budowlane / 241
27.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę / 242
27.3. Ochrona przeciwpożarowa budynków i innych obiektów budowlanych / 243
27.4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego / 255
28. Ochrona środowiska naturalnego / 256
Wykaz aktów prawnych / 259