Procesowe zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń

  • Dodaj recenzję:
  • 4494
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Marta Kruk
  • Cena netto: 32,86 zł 34,50 zł

Procesowe zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń

rok wydania: 2020
ilość stron: 126
ISBN: 978-83-8156-033-7
oprawa: miękka

Opis

Celem opracowania jest prezentacja pogłębionej analizy możliwości wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń. W rozdziale pierwszym omówiono istotę zarządzania procesowego, przedstawiono klasyfikację procesów i dokonano rozróżnienia między zarządzaniem procesowym i podejściem procesowym w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano cechy przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo, a także uwarunkowania wdrażania organizacji procesowej. W rozdziale drugim, omówiono istotę zarządzania kosztami i wskazano różne podejścia do zarządzania kosztami. Następnie scharakteryzowano zarządzanie kosztami w wymiarze operacyjnym i strategicznym oraz instrumentarium rachunkowości zarządczej wspierające zarządzanie kosztami. W rozdziale trzecim omówiono rachunek kosztów działań jako metodę wykorzystującą koncepcję podejścia procesowego do zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach. Przedstawiono genezę i etapy rozwoju rachunku kosztów działań, a także istotę i kolejne generacje rachunku kosztów działań. W rozdziale czwartym przedstawiono specyfikę działalności ubezpieczeniowej i jej procesową dekompozycję, a także wyniki badań empirycznych dotyczących zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń majątkowych działających w Polsce. Rozdział piąty zawiera spojrzenie na koszty z perspektywy procesów biznesowych realizowanych w zakładach ubezpieczeń. Omówiono w nim wykorzystanie procesowego podejścia do zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń.

W opracowaniu przedstawiono także modelowe ujęcie procesu zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń, zidentyfikowano działania tworzące i nietworzące wartości dla klienta lub zakładu ubezpieczeń, dokonano też przyporządkowania zasobów wykorzystywanych w zakładach ubezpieczeń do realizowanych działań, a następnie do obiektów kosztowych, takich jak produkty, klienci i kanały dystrybucji.

Spis treści

Wstęp / 7

1. PROCESOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM / 9
1.1. Proces jako istota zarządzania procesowego / 9
1.2. Klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie / 11
1.3. Podejście procesowe i zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie / 14
1.4. Przedsiębiorstwo zorientowane procesowo / 21
1.5. Dojrzałość procesowa przedsiębiorstwa / 23

2. PODSTAWY TEORETYCZNE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI / 27
2.1. Podejście do zarządzania kosztami w świetle literatury / 27
2.2. Cele zarządzania kosztami / 30
2.3. Operacyjny i strategiczny wymiar zarządzania kosztami / 31
2.4. Instrumentarium rachunkowości zarządczej wspomagające zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach / 36

3. KONCEPCJA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PROCESOWYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM / 44
3.1. Geneza i rozwój rachunku kosztów działań / 44
3.2. Istota rachunku kosztów działań / 48
3.3. Generacje rachunku kosztów działań / 52
3.4. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven Activity-Based Costing– TD ABC) / 54
3.5. Identyfikacja procesów i działań przedsiębiorstwa objętych rachunkiem kosztów działań / 57

4. ZARZĄDZANIE PROCESOWE W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ / 61
4.1. Specyfika działalności ubezpieczeniowej / 61
4.2. Procesowa dekompozycja działalności ubezpieczeniowej / 69
4.3. Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń – badania empiryczne / 82

5. KONCEPCJA PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ / 88
5.1. Zarządzanie kosztami zakładów ubezpieczeń w ujęciu procesowym / 88
5.2. Zarządzanie działaniami w zakładach ubezpieczeń / 95
5.3. Rozliczenie kosztów zasobów na działania / 100
5.4. Identyfikacja obiektów kosztowych w zakładach ubezpieczeń / 103
5.5. Rozliczanie kosztów działań na obiekty kosztowe / 107
5.6. Modelowe ujęcie procesowego zarządzania kosztami w zakładach ubezpieczeń / 114

Zakończenie / 118
Bibliografia / 120


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl