Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym Dachy, stropodachy, podłogi, stropy

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3991
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Krzysztof Pawłowski

  • szt.
  • Cena netto: 39,81 zł 45,00 zł 43,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Projektowanie przegród poziomych w budownictwie energooszczędnym
Dachy, stropodachy, podłogi, stropy

Wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 3/2018

rok wydania: 2018
ilość stron: 118
ISSN: 2300-3944
format: 16,5x23 cm
oprawa: miękka

Wprowadzenie

Projektowanie przegród zewnętrznych budynku w standardzie energooszczędnym jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Praca stanowi kontynuację analiz i obliczeń cieplno-wilgotnościowych elementów obudowy „budynków o niskim zużyciu” prezentowanych w dwóch wydawnictwach książkowych: K. Pawłowski, „Zasady projektowania budynków energooszczędnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017, K. Pawłowski, „Projektowanie ścian w budownictwie energooszczędnym. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle obowiązujących przepisów prawnych”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2017.

Podstawowym celem publikacji jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy. W kolejnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczegółowym opisem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych. Oryginalnym elementem pracy jest projektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym przy zastosowaniu programu numerycznego do przepływu ciepła i masy w polu jednowymiarowym (1D) i dwuwymiarowym (2D). Warto jednak podkreślić, że przykłady prezentowane w pracy nie wyczerpują wszystkich rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Przedstawione procedury obliczeniowe pozwalają jednakże na przeprowadzenie obliczeń innych układów przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem zastosowania materiałów o korzystniejszych niż przyjęte w pracy w obliczeniach wartościach parametrów fizycznych.

W związku z wprowadzeniem nowych zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej i oszczędności energii (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania) niezwykle istotne staje się na etapie projektowania dokonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą do optymalnego wyboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wartości graniczne (a od 31 grudnia 2020 r. będą obowiązywały ostateczne wartości graniczne) m.in. w zakresie granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) /Umax [W/(m2 · K)] dotyczących pojedynczych przegród zewnętrznych oraz granicznego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP(max)[kWh/(m2 · rok)] dla całego analizowanego budynku. Znajomość zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz procedur obliczeniowych w tym zakresie pozwala na odpowiedni dobór materiałów budowlanych pod kątem przyjaznego ich oddziaływania na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także obniżenie zapotrzebowania budynku na energię użytkową (EU), energię końcową (EK) i energię pierwotną (EP).

Publikacja skierowana jest zarówno do projektantów i wykonawców budynków w standardzie niskoenergetycznych, jak i studentów kierunków technicznych, takich jak architektura, budownictwo, inżynieria środowiska.

Spis treści

O Autorze / 4
Słownik / 5
Symbole / 8
Wprowadzenie / 11
Wymagania prawne stawiane budynkom o niskim zużyciu energii / 13
Przegrody stykające się z gruntem w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych / 23
Przykład obliczeniowy 1 Straty ciepła przez grunt według normy PN-EN ISO 13370:2008 / 31
Przykład obliczeniowy 2 Współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie w zależności od rzutu budynku / 36
Przykład obliczeniowy 3 Parametry fizykalnych złącza przegród stykających się z gruntem / 36
Przykład obliczeniowy 4 Analiza porównawcza parametrów fizykalnych przegród stykających się z gruntem / 44
Przykład obliczeniowy 5 Analiza porównawcza parametrów fizykalnych przegród stykających się z gruntem określonych różnymi metodami / 51
Stropy, stropy nad przejazdami w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowym / 55
Przykład obliczeniowy 6 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec wraz z warstwami podłogi pływającej / 63
Przykład obliczeniowy 7 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przejazdami / 73
Przykład obliczeniowy 8 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową / 76
Przykład obliczeniowy 9 Parametry fizykalne połączenia ściany zewnętrznej ze stropem i płytą balkonową wraz z drzwiami balkonowymi / 81
Dachy i stropodachy w świetle wymagań cieplno-wilgotnościowych / 85
Przykład obliczeniowy 10 Współczynnik przenikania ciepła stropodachu drewnianego / 94
Przykład obliczeniowy 11 Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów drewnianych w aspekcie ochrony cieplnej / 97
Przykład obliczeniowy 12 Analiza parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej ze stropodachem pełnym / 105
Przykład obliczeniowy 13 Analiza parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej z dachem zielonym / 110
Podsumowanie / 114
Załącznik TABLICE POMOCNICZE / 118

O Autorze

Krzysztof Pawłowski – dr inż., wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Jest autorem i współautorem 7 monografii i podręczników oraz ponad 100 artykułów z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ponadto jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Jest czynnym uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów – Budownictwo Zrównoważone. Od września 2016 roku jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.