Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4539
  • Producent: Wydawnictwo Geodpis
  • Autor: Andrzej Jagielski

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ISBN: 978-83-93692-66-8
ilość stron: 307
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Podręcznik do nauki rysunku geodezyjnego, rysunku map dla studentów geodezji, budownictwa, inżynierii środowiska, architektury oraz szkół profilowanych z przedmiotem Geodezja w programie zajęć.

Książka szczególnie polecana ze względu na przejrzystość i zwięzłość wywodu Autora.

Wstęp do wydania II

Wydanie I książki Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii z r. 2008 wyczerpało się, zaś treść tego podręcznika zwłaszcza w zakresie standardów sporządzania map wielkoskalowych uległa w znacznym stopniu dezaktualizacji wskutek utraty charakteru obligatoryjnego technicznych instrukcji geodezyjnych, których przepisy przestały obowiązywać od dnia 8 czerwca 2012 r. Od tej daty, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zamiast instrukcji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju wykonawców prac geodezyjnych zaczęły obowiązywać standardy techniczne zawarte w odpowiednich rozporządzeniach wydawanych przez Radę Ministrów i wytypowanych ministrów resortowych. Szczególne istotne znaczenie dla czynności związanych ze sporządzaniem geodezyjnych opracowań graficznych mają następujące wykonawcze akty prawne:

1) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1246),
3) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572),
4) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1328),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości” (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663),
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),
9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),
10) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453),
11) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133).

Aktualne (na luty 2017 r.) przepisy związane ze sporządzaniem geodezyjnych dokumentów graficznych: map, planów, szkiców i profili zostały uwzględnione w treści nowego wydania tej książki.

Spis treści

Rozdział 1. Podstawy rysunku geodezyjnego i kartograficznego
Rozdział 2. Metody klasyczne sporządzania map
Rozdział 3. Mapy topograficzne
Rozdział 4. Mapy tematyczne
Rozdział 5. Pomiary na mapach (kartometria)
Rozdział 6. Pomocnicze rysunki geodezyjne
Rozdział 7. Podstawy kartografii matematycznej (odwzorowania)
Rozdział 8. Elementy kartografii (redakcja i druk map, generalizacja kartograficzna)