Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2016. Przewodnik po prawie z komentarzem

  • Dodaj recenzję:
  • 3170
  • Producent: Polcen
  • Autor: Adam Baryłka, Jerzy Baryłka
  • szt.
  • Cena netto: 80,95 zł 85,00 zł
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 2016. Przewodnik po prawie z komentarzem
stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 584
ISBN: 978-83-64795-15-2
format: B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka

Opis
Przewodnik komentuje m.in. zmiany następujących ustaw:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549)
  • ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej, która weszła w życie w dniu 09.03.2015 r.

Przewodnik ten zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych.

W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Spis treści
Od wydawcy / 17
Wprowadzenie / 19

DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE / 23
Rozdział 1. Przepisy regulujace wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 23
1. Źródła prawa / 23
2. Zakres regulacji przepisów prawa budowlanego / 24
2.1. Zawartoœść ustawy Prawo budowlane / 24
2.2. Przepisy ustawy – Prawo budowlane dotyczace samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 27
2.3. Zakres regulacji rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 27
Rozdział 2. Przepisy regulujace projektowanie, budowanie i eksploatację obiektów budowlanych / 28
1. Identyfikacja pojęcia „przepisy” / 28
2. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane / 29
3. Przepisy z zakresu budownictwa a przepisy ustawy Prawo budowlane / 32
4. Przepisy techniczno-budowlane / 45
5. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadaść obiekty budowlane i ich usytuowanie  –w przypadku projektowanianowych obiektów budowlanych / 46
5.1. Uwarunkowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych /  46
5.2. Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych / 48
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaść budynki i ich usytuowanie / 49
6.1. Ogólny wykaz zagadnień / 49
6.2. Warunki stosowania przepisów rozporzadzeniań51
6.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania / 52
7. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego / 52
7.1. Zasady wiedzy technicznej / 52
7.2. Obligatoryjnoœść stosowania norm powołanych w przepisach prawa / 53
Rozdział 3. Organy administracji publicznej właœciwe w sprawach robót i obiektów budowlanych / 59
1. System organów administracji publicznej / 59
2. Nadzór budowlany jako administracja zespolona / 61
3. Relacje między organami administracji publicznej / 64
3.1. Nadzór nad działalnoœcia organów nadzoru budowlanego / 64
3.2. Nadzór nad działalnoœcia organów administracji architektoniczno-budowlanej / 64
4. Podstawowe obowiazki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego / 65
5. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego / 66
5.1. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej / 66
5.2. Zadania organów nadzoru budowlanego / 66
6. Współpraca organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego / 68
7. Organy administracji publicznej właœciwe w sprawach obiektów i robót
budowlanych na szczeblu powiatowym / 68
7.1. Administracja architektoniczno-budowlana / 68
7.2. Nadzór budowlany / 69
8. Organy administracji publicznej właœciwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu wojewódzkim / 73
8.1. Administracja architektoniczno-budowlana / 73
8.2. Nadzór budowlany / 74
9. Działalnoœść kontrolna organów administracji publicznej / 77
9.1. Wprowadzenie / 77
9.2. Działalnoœść kontrolna organów administracji architektoniczno-budowlanej / 78
9.3. Działalnoœść kontrolna organów nadzoru budowlanego / 81
Rozdział 4. Regulacje prawne procesu budowlanego / 96
1. Informacje wprowadzajace / 96
2. Podstawowe informacje dotyczace procesu budowlanego / 97
2.1. Pojęcie procesu budowlanego / 97
2.2. Cel procesu budowlanego / 100
2.3. Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego / 103
3. Podmioty procesu budowlanego / 110
4. Metody realizacji inwestycji / 111
5. Proces budowlany inwestycyjny realizowany na podstawie przepisów specustaw / 115
5.1. Wprowadzenie / 115
5.2. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / 116
6. Problem samowoli budowlanych / 118
6.1. Istota samowoli budowlanej /  118
6.2. Konsekwencje prawne / 119
6.3. Przesłanki legalizacji / 120
6.4. Przypadek obiektu budowlanego będacego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę / 121
6.5. Przypadek obiektu budowlanego będacego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia / 124
6.6. Przypadek prowadzenia robót budowlanych /  127
6.7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego cz궜ci / 133
Rozdział 5. Roboty budowlane / 138
1. Klasyfikacja prawna / 138
2. Klasyfikacja według danych GUS / 139
3. Definicje robót budowlanych według ustawy – Prawo budowlane / 142
3.1. Remont / 142
3.2. Odbudowa obiektu / 145
3.3. Przebudowa obiektu / 146
3.4. Rozbudowa obiektu / 147
3.5. Nadbudowa obiektu  / 147
3.6. Rozbiórka obiektu / 147
4. Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych / 148
4.1. Wymagania prawa budowlanego dotyczace prowadzenia robót budowlanych / 148
4.2. Pozwolenie na budowę / 154
5. Wymagania formalne dotyczace zgłoszenia robót budowlanych / 162
6. Co należy rozumieść pod pojęciem wykonania okreœlonych czynnoœci, o których mowa w art. 51 ust. 1. pkt 2 ustawy – Prawo budowlane? / 164
7. Przyłacza do obiektów budowlanych / 166
7.1. Pojęcie przyłacza / 166
7.2. Procedura budowy przyłaczy / 167
7.3. Zasady budowy / 167
7.4. Budowa przyłaczy przy budowie nowego obiektu budowlanego / 170
7.5. Budowa przyłacza w przypadku istniejacego obiektu budowlanego nieposiadajacego przyłacza okreœlonego rodzaju lub wymagajacego rozbudowy istniejacego przyłacza / 172

DZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 175
Rozdział 6. Wymagania dotyczace obiektów budowlanych / 175
1. Grupy wymagań / 175
2. Wymagania techniczne dotyczace projektowania i budowania obiektu
budowlanego / 175
3. Wymagania techniczne dotyczace eksploatacji obiektu budowlanego / 177
Rozdział 7. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych dotyczacych obiektów budowlanych / 179
1. ródła wymagań podstawowych / 179
2. Noœnoœść i statecznoœść konstrukcji / 181
2.1. Informacje ogólne / 181
2.2. Podstawy projektowania konstrukcji / 182
3. Bezpieczeństwo pożarowe / 186
3.1. Informacje ogólne / 186
3.2. Polskie Normy przeznaczone do projektowania konstrukcji obiektów
budowlanych narażonych na pożar / 187
3.3. Warunki bezpieczeństwa pożarowego / 188
3.4. Uzgodnienie projektu budowlanego potwierdzajace zgodnoœść zawartych w nim rozwiazań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej / 191
4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępnoœść obiektu / 194
5. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony œrodowiska / 196
5.1. Istota wymagania / 196
5.2. Kontrola spełnienia wymagań / 197
6. Ochrona przed hałasem / 200
7. Oszczędnoœść energii i izolacyjnoœść cieplna / 201
7.1. Istota wymaganiaV201
7.2. Przepisy prawa / 201
7.3. Wymagania dotyczace odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii / 203
8. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków / 208
8.1. Wprowadzenie / 208
8.2. Zasadnicze zagadnienia regulowane przepisami ustawy / 209
8.3. Zasady sporzadzania œwiadectw charakterystyki energetycznej na podstawie przepisów ustawy / 211
8.4. Przepisy karne dotyczace sporzadzania œwiadectw charakterystyki
energetycznej budynków / 227
8.5. Czy sporzadzanie œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowi pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie? / 228
9. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych / 229
Rozdział 8. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczacych obiektów budowlanych / 232
1. Zapewnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu / 232
2. Dostęp do usług telekomunikacyjnych / 233
3. Zapewnienie utrzymania właœciwego stanu technicznego / 235
4. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użytecznoœci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepełnosprawne, w szczególnoœci poruszajace się na wózkach inwalidzkich / 237
5. Zapewnienie niezbędnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy / 238
5.1. Wymagania ogólne / 238
5.2. Ogólne przepisy bhp / 240
5.3. Sprawdzanie projektów budowlanych pod katem zapewnienia niezbędnych warunków bhp / 243
6. Zapewnienie ochrony ludnoœci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej / 245
7. Zapewnienie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochrona konserwatorska / 250
8. Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu na działce budowlanej / 256
9. Zapewnienie poszanowania, występujacych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi
publicznej / 262
10. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywajacych na terenie budowy / 264

DZIAŁ III. UPRAWNIENIA BUDOWLANE – UZYSKIWANIE / 271
Rozdział 9. Uprawnienia budowlane / 271
1. Historia uprawnień budowlanych w Polsce / 271
2. Zakres uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wczeœniejszych przepisów / 273
3. Podstawowe informacje dotyczace uprawnień budowlanych po wprowadzeniu zmian ustawa z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych / 274
3.1. Regulacje prawne / 274
.2. Rodzaj i zakres uprawnień budowlanych / 276
3.3. Rodzaje uprawnień budowlanych (specjalnoœci) / 277
3.4. Zakres udzielanych uprawnień budowlanych / 277
3.5. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych w specjalnoœciach okreœlonych w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 ustawy – Prawo budowlane / 279
3.6. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalnośœci / 281
4. Praktyka zawodowa / 284
4.1. Wymagania / 284
4.2. Dokumentowanie praktyki zawodowej / 286
4.3. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych / 287
4.4. Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykształcenia oraz praktyki zawodowej / 288
4.5. Kierowanie praktyką zawodową / 292
5. Czynnoœci do których uprawniają uprawnienia budowlane w okreœlonych specjalnoœciach / 293
5.1. Wprowadzenie / 293
5.2. Specjalność architektoniczna / 294
5.3. Specjalność konstrukcyjno-budowlana / 296
5.4. Specjalność inżynieryjna mostowa / 297
5.5. Specjalność inżynieryjna drogowa / 297
5.6. Specjalność inżynieryjna kolejowa / 298
5.7. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna / 298
5.8. Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa / 299
5.9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 299
5.10. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 299
5.11. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych / 300
5.12. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki / 300
5.13. Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP / 301
6. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez technika i mistrza / 303
6.1. Aktualne uregulowania prawa / 303
6.2. Zawody związane z budownictwem / 304
6.3. Aktualne uwarunkowania związane z uzyskiwaniem tytułu technika lub mistrza oraz uzyskiwaniem dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika / 305
7. Podstawowe informacje o działalnoœci PIIB oraz IARP w zakresie nadawania uprawnień budowlanych / 308
7.1. Właœciwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych / 308
7.2. Działalność IARP na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych / 308
7.3. Działalność PIIB na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych / 309
8. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych / 310
8.1. Procedura postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych przez Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okręgowe
Izby Inżynierów Budownictwa / 311
Rozdział 10. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane / 313
1. Ogólne informacje / 313
2. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 314
3. Tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane przez Okręgowe Izby Samorządu Zawodowego / 316
3.1. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych / 317
4. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalnoœci lub w innym zakresie niż posiadane / 322
5. Egzaminy dla osób ukaranych / 325
6. Wyniki egzaminów / 326
7. Terminy egzaminów / 326
Rozdział 11. Specjalizacje techniczno-budowlane / 327
1. Rodzaje specjalizacji / 327
2. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej / 327
3. Tryb uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej / 329

DZIAŁ IV. WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE / 330
Rozdział 12. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE w Polsce / 330
1. Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE / 330
2. Przypadki, w jakich możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE w Polsce / 333
3. Zasady wykonywania usług transgranicznych przez architektów i inżynierów budownictwa / 335
3.1. Warunki wykonywania usług transgranicznych / 335
3.2. Ogólne zasady wykonywania (œwiadczenia) usług transgranicznych / 335
3.3. Procedury umożliwiające œwiadczenie usług transgranicznych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 336
3.4. Œrodki odwoławcze w procedurze umożliwiającej œwiadczenie usług transgranicznych w budownictwie / 337
4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / 338
4.1. Ogólne zasady postępowania wnioskodawcy / 338
4.2. Procedura uznawania przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa / 339
4.3. śŒrodki odwoławcze od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji przez Krajową Radę Izby Inżynierów Budownictwa / 339
4.4. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta / 341
Rozdział 13. Samodzielne funkcje techniczne / 346
1. Wprowadzenie / 346
2. Działalność uznawana za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie / 347
3. Ogólne wymagania dotyczące osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 348
3.1. Kto może wykonywaæ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? / 348
3.2. Rys historyczny / 348
3.3. Zakres uprawnień budowlanych / 351
3.4. Uwarunkowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / 353
4. Ogólne zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 354
5. Centralne rejestry osób prowadzone przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego / 357
5.1. Podstawa prawna prowadzenia centralnych rejestrów / 357
5.2. Których osób dotyczą centralne rejestry? / 358
5.3. Kiedy osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie musi się legitymowaæ decyzją GINB o wpisie
do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane? / 360
5.4. Kiedy jest wydawane zaœwiadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane? / 360
5.5. Udostępnienie informacji wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane / 361
Rozdział 14. Zawody zaufania publicznego / 363
1. Pojęcie zawodu zaufania publicznego / 363
2. Kryterium decydujące o zaliczeniu danego zawodu do grupy zawodów zaufania publicznego / 363
3. Samorząd zawodowy i jego rola w systemie reprezentowania interesów okreŚœlonych grup zawodowych / 365
4. Samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów budownictwa / 368
4.1. Identyfikacja samorządów zawodowych / 368
4.2. Zadania Izb Samorządów Zawodowych / 373
4.3. Jednostki organizacyjne samorządów zawodowych / 374
4.4. Organy Izb Samorządu Zawodowego / 374
4.5. Podstawowe dokumenty Izb Samorządu Zawodowego / 374
5. Istota zawodów architekta i inżyniera budownictwa / 382
5.1. Pojęcia – architektura i budownictwo / 382
5.2. Na czym polega wykonywanie zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa? / 383
6. Aktualne problemy zawodów regulowanych w Polsce / 387
6.1. Ograniczenie liczby zawodów regulowanych / 387
6.2. Zmiany prawne wprowadzone przepisami ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych / 389

DZIAŁ V. PROCESY BUDOWLANE / 391
Rozdział 15. Inwestycyjny proces budowlany / 391
1. Wprowadzenie / 391
2. Uczestnicy inwestycyjnego procesu budowlanego / 392
3. Inwestor jako podstawowy podmiot inwestycyjnego procesu budowlanego / 393
3.1. Pojęcie inwestora / 393
3.2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inwestora, wynikające z przepisów ustawy – Prawo budowlane / 394
4. Projektant w inwestycyjnym procesie budowlanym / 396
4.1. Informacje ogólne / 396
4.2. Obowiązki i uprawnienia projektanta / 397
4.3. Projekt budowlany / 398
4.4. Wykorzystanie tzw. projektów gotowych jako projektów architektoniczno-budowlanych / 401
4.5. Nadzór autorski w inwestycyjnym procesie budowlanym / 402
5. Kierownik budowy w procesie budowlanym / 410
5.1. Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy / 410
5.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie / 413
5.3. Uprawnienia kierownika budowy / 413
5.4. Uwarunkowania właœciwej realizacji samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy / 415
5.5. Odpowiedzialność za organizację i przebieg budowy / 416
5.6. Pełnienie funkcji kierownika budowy / 423
5.7. Dziennik budowy / 428
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym / 432
6.1. Zasady powoływania inspektora nadzoru inwestorskiego / 432
6.2. Obligatoryjne ustanowienie inspektora / 432
6.3. Dobrowolne ustanowienie inspektora / 433
6.4. Podstawowe obowiązki inspektora / 434
6.5. Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego / 435
6.6. Możliwość wykonywania przez jedną osobę różnych funkcji technicznych na tej samej budowie / 436
7. Wymagania dotyczące osób kierujących robotami budowlanymi oraz wykonujących nadzór inwestorski przy obiektach zabytkowych / 436
Rozdział 16. Eksploatacyjny proces budowlany / 438
1. Wprowadzenie / 438
2. Obszary działalnoœci osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w eksploatacyjnym procesie budowlanym / 444
3. Okresowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane / 444
3.1. Cel okresowych kontroli obiektów budowlanych / 444
3.2. Rodzaje i zakres okresowych kontroli / 447
3.3. Czas i częstotliwość przeprowadzania okresowych kontroli / 449
3.4. Dokumentowanie okresowych kontroli / 449
3.5. Podjęcie stosownych działań naprawczych / 451
4. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych / 452
4.1. Wprowadzenie / 452
4.2. Osoby upoważnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych / 452
4.3. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych /  454
4.4. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych / 454
4.5. Obowiązki osoby dokonującej okresowej kontroli / 455
4.6. Problemy związane z dokonywaniem okresowych kontroli / 456
5. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 457
5.1. Wprowadzenie / 457
5.2. Obowiązek kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w użytkowanych budynkach / 458
5.3. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku / 459
5.4. Wymagania dotyczące zawartoœci protokołu z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 460
5.5. Zasady weryfikacji protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji / 461
5.6. Przepisy karne związane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji / 462

DZIAŁ VI. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE / 463
Rozdział 17 Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego / 463
1. Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 463
2. Zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 468
3. Przyczyny wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych / 468
4. Cel i etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części / 472
5. Zakres diagnostyki technicznej obiektu budowlanego / 473
6. Formy działań diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu budowlanego / 477
7. Klasyfikacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów budowlanych / 478
8. Konieczność wykonywania opracowań technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych / 480
9. Opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych /  483
10. Procedura oceny stanu konstrukcji istniejącego obiektu budowlanego / 484
10.1. Wymagany zakres działań / 484
10.2. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego / 485
10.3. Badanie rzeczywistej jakoœci materiałów konstrukcji / 485
11. Metody naprawcze stosowane w obiektach budowlanych / 495
12. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach administracyjnych i sądowych / 499
13. Osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego nie wykonują samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie / 500
14. Korzystanie z ocen i ekspertyz technicznych przez organy nadzoru budowlanego / 502
15. Osoby wykonujące opracowania techniczne dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych / 503
16. Doskonalenie zawodowe osób wykonujących opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych / 504
17. Etyka zawodowa podczas wykonywania opracowań technicznych / 505
Rozdział 18. Rzeczoznawstwo budowlane po deregulacji / 507
1. Funkcja rzeczoznawcy / 507
2. Rzeczoznawstwo budowlane w Polsce / 508
2.1. ródła rzeczoznawstwa budowlanego / 508
2.2. Formy rzeczoznawstwa budowlanego /  508
2.3. Regulacje prawne / 512
2.4. Aktualna rola rzeczoznawcy budowlanego w gospodarce / 515
2.5. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej / 516
2.6. Usytuowanie prawne / 519
2.7. Ocena œrodowiska zawodowego dotycząca obowiązujących uregulowań prawnych / 520
3. Problem powoływania rzeczoznawców budowlanych do pełnienia funkcji biegłych sądowych / 522
4. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego / 525
4.1. Właœciwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawców budowlanych / 525
4.2. Schemat postępowania kwalifikacyjnego / 525
4.3. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego / 527
4.4. Potwierdzenie odbycia co najmniej 10-letniej praktyki zawodowej / 528
4.5. Potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego / 528
4.6. Dokumentowanie praktyki oraz znaczącego dorobku praktycznego / 529
4.7. Specjalnoœci budowlane i zakres rzeczoznawstwa / 530

DZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŒŚĆ PRAWNA I OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA / 535
Rozdział 19. Odpowiedzialność prawna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego / 535
1. Wprowadzenie / 535
2. Odpowiedzialność cywilna / 538
2.1. Zakres odpowiedzialnoœci cywilnej / 538
2.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 540
2.3. Podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 542
3. Odpowiedzialność karna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego / 543
3.1. Osoby podlegające odpowiedzialnoœci karnej / 543
3.2. Regulacje ustawy – Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialnośœci karnej / 543
3.3. Procedura postępowania karnego / 549
4. Odpowiedzialność zawodowa / 552
4.1. Osoby podlegające odpowiedzialnośœci zawodowej / 552
4.2. Występki i wykroczenia / 553
4.3. Kary z tytułu popełnienia czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie / 555
4.4. Procedury postępowania w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej w budownictwie / 556
4.5. Wpis do centralnego rejestru ukaranych i skreœlenie z rejestru ukaranych / 560
4.6. Przedawnienie możliwoœci karania z tytułu odpowiedzialnoœci zawodowej w budownictwie / 560
4.7. Zatarcie kary nałożonej z tytułu odpowiedzialnoœci zawodowej w budownictwie / 561
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna osób sprawujących funkcje techniczne w budownictwie / 561
Rozdział 20. Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie / 563
1. Wprowadzenie  / 563
2. Obowiązek zawarcia umowy / 564
3. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej / 565
4. Ochrona zapewniana przez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnośœci cywilnej / 566
5. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej / 567
6. Suma gwarancyjna / 567
7. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialnośœci cywilnej / 568
8. Obowiązki ubezpieczyciela / 568
9. Dodatkowe przywileje ubezpieczeniowe dla członków PIIB / 569
10. Obowiązki ubezpieczającego / 571
11. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia / 571

BIBLIOGRAFIA / 572