Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast

  • Dodaj recenzję:
  • 2132
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Jan Maciej Chmielewski

Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast

rok wydania: 2010, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione
ilość stron: 416+52
ISBN: 978-83-7207-907-7
oprawa: miękka

Opis
W pracy omówiono problematykę budowy miasta. Wyjaśniono zasady jego struktury przestrzennej i budowy poszczególnych elementów programu urbanistycznego (także ich powiązań funkcjonalnych). Wyeksponowano wartości nadrzędne dziedzictwa kulturowego i kontekst przyrodniczy, a także omówiono procesy rozwoju miast i ich umiejscowienie w planowaniu przestrzennym oraz podstawową legislację. Specjalną uwagę poświęcono problemom mieszkalnictwa (od kształtowania się jednostek mieszkaniowych po zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej).

Spis treści
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ŚRODOWISKO, PRZESTRZEŃ, MIEJSCE
   1.1. Środowisko
    1.2. Przestrzeń
    1.3. Miejsce
ROZDZIAŁ II
MIASTO I JEGO PRZESTRZENNA STRUKTURA
    2.1. Definicja miasta
    2.2. Struktura przestrzenna miasta
ROZDZIAŁ III
GENEZA WSPÓŁCZESNEGO MIESZKALNICTWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ
    3.1. Wpływ rewolucji przemysłowej na środowisko zamieszkania
    3.2. Socjalistyczne koncepcje uszczęśliwiania ludności
    3.3. Koncepcje uzdrawiania miast przez ich przestrzenną strukturalizację
    3.4. Środowisko zamieszkania a możliwość sterowania ludzkimi zachowaniami
    3.5. Procesy dezurbanizacyjne jako wyraz indywidualizacji potrzeb życiowych
ROZDZIAŁ IV
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SĄSIEDZKIEJ W OSIEDLU
    4.1. Związki formalne i nieformalne w środowisku zamieszkania
    4.2. Społeczny charakter przestrzeni
    4.3. Warunki powstawania przestrzeni sąsiedzkiej
ROZDZIAŁ V
ZASADY WYMIAROWANIA PRZESTRZENI OTWARTYCH W MIASTACH
    5.1. Struktura użytkowania przestrzeni miejskiej
    5.2. Wskaźniki wykorzystania przestrzeni miejskiej
    5.3. Wzajemne sytuowanie budynków w przestrzeni miejskiej oraz ich odległości od urządzeń terenowych
    5.4. Przesłanki wymiarowania przestrzeni grupowych
ROZDZIAŁ VI
WYBRANE PROBLEMY POLITYKI MIESZKANIOWEJ
    6.1. Cele i zadania polityki mieszkaniowej
    6.2. Standaryzacja i normalizacja mieszkalnictwa
    6.3. Kalkulacja kosztu usługi mieszkaniowej
    6.4. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce
ROZDZIAŁ VII
WARTOŚĆ ZABUDOWY I JEJ OCHRONA
    7.1. Proces budowlany
    7.2. Przesłanki i koncepcje modernizacji zespołów mieszkaniowych
    7.3. Krajowe kierunki modernizacji zespołów osiedlowych
    7.4. Zabytki urbanistyki
ROZDZIAŁ VIII
INFRASTRUKTURA USŁUGOWA W MIEŚCIE
    8.1. Infrastruktura miejska
    8.2. Usługi
    8.3. Usługi typu socjalnego i administracji publicznej
    8.4. Usługi typu komercyjnego
    8.5. Usługi centrotwórcze
    8.6. Rola usług w tworzeniu przestrzeni publicznych
ROZDZIAŁ IX
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEŚCIE
    9.1. System infrastruktury komunikacyjnej
    9.2. System infrastruktury sanitarnej
    9.3. System infrastruktury energetycznej
    9.4. Organizacja przestrzenna infrastruktury technicznej
ROZDZIAŁ X
PROBLEMY PRZEBUDOWY ŚRÓDMIEŚĆ
    10.1. Geneza powstawania śródmieść
    10.2. Centrum miasta a jego śródmieście
    10.3. Konflikty występujące w śródmieściu
    10.4. Delimitacja obszaru śródmieścia
    10.5. Przebudowa układu komunikacyjnego w śródmieściu
    10.6. Procesy przekształceniowe zachodzące w śródmieściach samoczynnie
    10.7. Planowanie przebudowy śródmieść
ROZDZIAŁ XI
ZIELEŃ W SYSTEMIE PRZESTRZENI OTWARTYCH
    11.1 Ogród
    11.2. Tereny aktywne biologicznie
    11.3. Jakość użytkowa zieleni miejskiej
    11.4. Tworzywo roślinne
    11.5. Detal urbanistyczny
ROZDZIAŁ XII
STREFA PRACY W MIEŚCIE
    12.1. Kierunki zmian w strukturze pracy
    12.2. Przestrzenna organizacja pracy
    12.3. Sektory gospodarcze
    12.4. Potrzeby terenowe związane z pracą
    12.5. Miejska dzielnica przemysłowa
ROZDZIAŁ XIII
PROCES ROZWOJU MIASTA
    13.1. Rozwój przestrzenny
    13.2. Rozwój zrównoważony
    13.3. Prawa rządzące rozwojem
    13.4. Prawo koncentracji
    13.5. Prawo minimalizacji wysiłku
    13.6. Prawo otwartości systemu
    13.7. Prawo nierównomierności rozwoju podsystemów
    13.8. Prawo dyfuzji zagospodarowania
    13.9. Prawo sukcesji
    13.10. Inne prawa rozwojowe
ROZDZIAŁ XIV
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
    14.1. Planowanie miast
    14.2. Planowanie przestrzenne jako narzędzie polityki przestrzennej
    14.3. Sterowanie rozwojem miasta
ROZDZIAŁ XV
OPRACOWANIA PLANISTYCZNE
    15.1. Sposoby planowania
    15.2. Strategie rozwojowe
    15.3. Planowanie przestrzenne
    15.4. System planowania przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej
O TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKĄ
NIEKTÓRE POJĘCIA STOSOWANE W URBANISTYCE
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE BIBLIOGRAFICZNE OPUBLIKOWANE W JĘZYKU POLSKIM