Termodynamika techniczna. Dla studentów technologii chemicznej

  • Dodaj recenzję:
  • 3555
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Ewa Klugmann-Radziemska
  • szt.
  • Cena netto: 18,10 zł 19,00 zł

Termodynamika techniczna. Dla studentów technologii chemicznej

rok wydania: 2016, wydanie trzecie
ilość stron: 118
ISBN: 978-83-7348-481-8

Spis treści
Wstęp / 5      
1. Podstawowe jednostki miar  / 7      
2. Podstawowe pojęcia termodynamiki / 8  
2.1. Stan układu termodynamicznego / 9  
2.2. Parametry stanu / 10    
2.2.1. Temperatura. Skale temperatury / 10    
Termometry zbudowane na podstawie różnych parametrów termometrycznych ciał / 14
2.2.2. Ciśnienie / 17    
2.2.3. Objętość / 17
2.2.4. Energia wewnętrzna / 17  
2.2.5. Entalpia / 18    
2.2.6. Entropia / 19    
2.2.7. Energia swobodna / 19    
2.2.8. Entalpia swobodna / 19    
2.2.9. Egzergia / 20    
2.3. Przemiana termodynamiczna. Klasyfikacja procesów termodynamicznych / 21
2.3.1. Proces odwracalny / 28    
2.3.2. Proces nieodwracalny / 28  
2.3.3. Proces samorzutny / 28
2.3.4. Proces quasi-statyczny / 29
2.3.5. Model gazu doskonałego / 29  
Prawo Avogadra / 30
2.3.6. Mieszaniny gazów doskonałych i półdoskonałych / 31  
3. Zasady termodynamiki / 33    
3.1. Zerowa zasada termodynamiki = prawo równocenności stanów układów  termodynamicznych / 33    
3.2. Pierwsza zasada termodynamiki = prawo zachowania energii / 33
Bilans energetyczny układu (I zasada termodynamiki w układzie zamkniętym) / 35    
Bilans energetyczny w układzie otwartym (I zasada termodynamiki w układzie przepływowym) / 36    
Konsekwencje pierwszej zasady termodynamiki / 39    
3.3. Druga zasada termodynamiki = prawo stałego wzrostu entropii / 40
3.3.1. Znaczenie II zasady termodynamiki w chemii / 42  
3.3.2. Termodynamiczna strzałka czasu / 43
3.4. Trzecia zasada termodynamiki = prawo dążenia entropii do 0 ze spadkiem temperatury / 44
3.5. Czwarta zasada termodynamiki = symetria macierzy współczynników w twierdzeniu Onsagera / 45    
4. Termodynamika procesów odwracalnych / 46  
5. Podstawy termodynamiki procesów nieodwracalnych / 46  
6. Właściwości gazów rzeczywistych. Przemiany charakterystyczne / 47
6.1. Przemiana izobaryczna (stałe ciśnienie p = const.)  /48  
6.2. Przemiana izotermiczna (stała temperatura T = const.) / 50
6.3. Przemiana izochoryczna (stała objętość V = const.) / 51
6.4. Przemiana adiabatyczna (brak wymiany ciepła z otoczeniem Q = const.) / 52
6.5. Przemiana politropowa (pVv = const., gdzie v wykładnik politropy) / 53  
6.6. Przemiana izentalpowa (stała entalpia H = const.) / 55
7. Obiegi termodynamiczne / 56    
7.1. Cykl Carnota / 57    
7.2. Obieg Rankine'a / 58    
7.3. Obieg Otta / 59    
7.4. Obieg Diesla /60    
7.5. Obieg Seiligera-Sabathé’a / 61    
7.6. Obieg Braytona-Joule’a / 61    
7.7. Obieg Lindego / 63    
7.8. Obieg chłodniczy Joule’a / 63
8. Podstawy wymiany ciepła przez konwekcję, promieniowanie i przewodzenie / 64  
8.1. Wymiana ciepła przez przewodzenie / 64  
8.2. Wymiana ciepła przez konwekcję / 66
8.3. Wymiana ciepła przez promieniowanie / 69  
9. Obliczenia termodynamiczne / 70    
Przykłady do rozdziału 2 / 70
Przykłady do rozdziału 3 – I zasada termodynamiki / 82  
Przykłady do rozdziału 3 – II zasada termodynamiki / 88
Przykłady do rozdziału 6 / 95
Przykłady do rozdziału 7 / 109  
Przykłady do rozdziału 8 / 112  
Literatura / 116  
Dodatek – Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych / 117